Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

S U N U Ş


                  GENELGE        MODASI
                              5) Kamu kuruluşları (tabii belediyelerde
                            dahil) yapılan her türlü tahsilatı, aynı gün
                            Kamu Ortak Hesabına intikal ettirmelerini,

                              6) Mevduat hesaplarından, kuruluşlara
                            (tabii belediyelerede) nakit ödeme yapılma­
               s.            masını, ödemelerin hak sahiplerine, çek veya
                            yazılı talimatlarla yapılmasını ferman buyur­
                            muşlardır.

                              Kısacası siz değerli Belediye Başkanı
                            arkadaşlarım;

                              Mal ve hizmetlerinizle ürettiğiniz gelirler
         Sevgili Belediye Başkanı Arkadaşlarım; de dahil, tüm topladığınız paraları merkezi
                            yönetimin emrine vereceksiniz.
         Son günlerde birlikte izlediğimiz gibi bir
       genelge  furyası ile karşı karşıyayız.  Derken arkadan 21.11.1996 tarih ve B.
       Başbakanlık, yayınladığı 31.10.1996 tarih ve 02.0 .PPG .0.12.3 83-22033 sayılı Tasarruf
       B.02.0PPG.0.12-383-20534 sayılı genelgeside;  Tedbirleri başlıklı yeni bir genelge daha,
                            bunda da Belediyelerin belirli harcamaları
         1) Tüm kamu kuruluşlarının paralarını, dışında, tüm harcamaları 31.12.1996 tarihine
       T.C. Ziraat Bankası, Emlakbank, Vakıfbank kadar durdurulmuştur.
       ve Halk Bankasında açılacak "Kamu Ortak
       Hesabında" toplanmasını,          Bugüne kadar kısıtlamalar yetmiyomuş
                            gibi, şimdi de Belediyelerin kasasına da el
         2) Bu bankalar dışında kalan bankalarda­ uzatılmaktadır. Demek ki, ADÎL DÜZEN
       ki kamu kurum ve kuruluşlarına (il özel dedikleri böyle oluyormuş.
       idareleri ve belediyeler dahil) ait tüm vadesiz
       hesapların genelgenin yayınlanma tarihini Nerede kalıyor Hukuk Devleti, nerede
       takip eden aybaşından itibaren, vadeli kalıyor yasaların üstünlüğü? Belediyeler
       hesapların ise vadesi sonunda bu kamu ortak  huzur ve güven içinde nasıl hizmet verecek­
       hesabına aktarılmasını,         ler? Parlamenterlerimiz neredeler? Bu genel­
                            gelerin yürürlükteki yasalarımıza ters
         3) Bu kamu ortak hesabında toplanan pa­ düştüğünü görmüyorlar mı?
       raların bankalarca Hazinenin kullanımına
       açılmasını,                 Yüce Meclisin ve onun değerli üyesi mil­
                            letin vekillerinin bu sıkıntılarımıza yardımcı
         4) Bu mevduatın kullanımı ile ilgili faiz olmaları dileğiyle, hepinize saygılar sevgiler.
       oranlarının bu kamu bankası ile Hazine
       arasında imzalanacak bir protokolle belirlen­         Sami GÖKDENİZ
       mesini.                            T.B.D. Genel Başkanı
                                    Balıkesir Belediye Başkanı


        İLLER VE BELEDİYELEF^         558           KASIM  1996
   1   2   3   4   5   6   7   8