Page 9 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 9

M A K A L E


           KOCAELİ       BELEDİYELER          BİRLİĞİ


              ORTAK      İTFAİYE      TEŞKİLATI

                                   Ahmet BAŞSOY
                                    Merkez Valisi         GİRİŞ:                 BİRLİKLERİ  bu idarelerin belirli hizmet­
                             lerini onlar adına yerine getirmek üzere, yine
         Yerel yönetimler halkm yerel nitelikli ve onların yetkili organlarının kararı ile kurul­
        ortak medeni ihtiyaçlanm karşılamak üzere maktadır. Belediye Kanununa göre birliğin
        meydana  getirilmiş kamu kuruluşlarıdır. kuruluşu, birliğe katılan üyelerin bağlı
        Bunların kuruluşları, görev ve yetkileri, kay­ oldukları idari birime göre birlik tüzüğünün
        nakları, birbirleriyle ve merkezi idare ile vali veya İçişleri Bakanının onayı ile tamam­
        ilişkileri kanunla belirlenir. Tabiki bunlar her lamaktadır. Ancak, Belediye Kanununun bu
        ülkenin kendi özel koşullarına uygun konuyu  düzenleyen  134.'ncü maddesi
        biçimde şekillenir.           Anayasamızın  127.'nci maddesine aykırı
                                     olduğun-dan, yerel yöne­
         Ülkemizde de il özel                tim birliklerinin kuruluşu
        idareleri, belediye ve köy Son  yıllarda       Bakanlar Kurulu Kararı ile
        idareleri olarak belirlenen gerek   ili       tamamlanmaktadır.  Ül­
        bu idarelerin gc.cv, yetki,              kemizde  yerel yönetim
        kaynak ve ilişkileri kendi gerekse          birliklerinin kuruluşu, ö-
        kuruluş kanunlarında belir­               zellikle köy  birlikleri
        lenmiştir.         bölgesel            şeklinde oldukça ilçe yaygın­
                                     dır.
                                              düze­
                                       Çoğunluğu
         Yasalarla belirlenmiş düzeyde       pek    yinde ve  kaymakamın
                                            kurulan
                                     başkanlığında
                                                bu
        görevlerden bir bölümü­                 birliklere belediyelerin de
        nün tek başkalarına bu çok    belediye       katıldıkları olmuştur. Köy­
        idarelerce   yapılması                 lerin daha çok bedeni güç
        mümkün  veya ekonomik birlikleri            (imece) ile katıldıkları bu
        olmayabilir. O zaman bu kurulmuştur.         birlikler yerel kaynakları
        görevlerin diğer yerel yö­               bulmak ve kullanılır hale
        netim birimleri ile işbir­               getirmekte başarılı olmuş­
        liği içinde ortaklaşa yapıl­      lar ve gerçekten iyi ortak hizmetler vermiş­
        masında kamu yararı bulunmaktadır. Yerel lerdir. Yörede üretilen (tütün, üzüm, fındık
        yönetimlerimize bu imkan sağlanmıştır. ve incir gibi) ürünlerin satışından rızaya da­
                             yalı olarak alınan belli paralarla önemli mali
         Belediye Birlikleri          kaynaklar oluşturulmuş ve kullanılmıştır.

         Ayrıntıları 1580  sayılı Belediye   Son yıllarda gerek li gerekse bölgesel
                                       i
        Kanununun  133-148 maddelerinde düzen­ düzeyde pek çok belediye birlikleri kurul­
        lenmiş  olan  YEREL   YÖNETİM
                             muştur. Kocaeli, Konya,  Bursa, Ege,

        ILLER  VE BELEDIYELER;        484        EYLÜL-EKIM   1996
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14