Page 8 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 8

MAKALE

       akademisyenlerle  hizmette sorumluluk  başkanı ile meclis arasında çıkabilecek
       sahibi bürokratları bir araya getirerek, yansız  uyuşmazlıklarda İl İdare Kurullarının veya
       bir meslek kuruluşu olarak taraflara objektif, Danıştay'ın bir çeşit hakemliği öngörülmek­
       düzenleyici bir formül ortaya koyup sunması tedir.
        mümkündür ve temenni edilir.
                              Günümüzde  başkanlar arasındaki görev
           Demekçe  yapılabileceğini düşündü­ ve yetki uyuşmazlıklarında  Valilik
        ğümüz bu çalışma sırasında görev - yetki Makamına veya Vilayet İdare Kurullarına
        ayrımına daha fazla açıklık ve belirginlik bir yetki ve-rilmesi düşünülemezse de o
        kazandırılmakla   beraber   ayrıca maddelerde yer alana benzer bir hakemlik
        uyuşmazlıklarda "hakemlik" müessesesi  yetkisinin bir idari yargı merciine, örneğin
                                  i
        üzerinde de durulabilir. Şöyleki :   Danıştay'ın lgili Dairesine, verilmesi pekala
                             akla gelebilir.
         1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 87.'nci
                                  i
        maddesinde belediye başkanı ile encümen Konuya lgi duyanların bilgi ve takdirine
        arasında ve 97.'nci maddesinde de belediye sunulur.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13