Page 7 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 7

MAKALE

         e) İdari vesayet bakımından: Diğer  3- 3030 sayılı kanunda görev ve yetki­
        ilçe belediyeleri üzerinde mahalli kayma- ler hemekadar oldukça dikkatli sıralanmışsa
        maklıklarm sahip olduğu vesayet yetkisi yer­ da uygulamada bu görev ve yetkilerin
        ine  bir bakmıa büyükşehir belediye dağılımında bazı boşluklar olduğu ortaya
        başkanmm vesayeti kaim olmaktadır.   çıkmış; bu boşluklar, birçok yerde, anakent
                             belediye başkanı ile ilçe (ve alt kademe)
         îlçe belediyelerinin bütçeleri ana belediye belediye başkanları arasında bir ölçüde
        bütçesi içinde yer alarak birlikte vali'nin sürtüşmelere, bazı hallerde de husumete
        onayına intikal ettirilmektedir.    sebep olmuş; büyükşehir belediye başkanına
                             tanınan koordinatör görev ve yetkinin etkisiz
         f) Koordinasyon bakımından:  Ana­  kaldığı görülmüştür.
        kent belediye başkanının hizmetlerin tüm
        anakentte uyumlu yürütülmesinde koordi­  4- Sözünü ettiğimiz kanundan  (ve
        natör bir rol oynaması öngörülmüştür.  İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe
                             konulan uygulama yönetmeliği'nden) kay­
         SİSTEMİN  KISACA  DEĞERLENDİ­   naklanan bu görev - yetki karışımını yaratan
        RİLMESİ:                 ve körükleyen bir önemli sebep vardır. O da
                             bu hizmeti seçimle üstlenen sayın başkan­
         Uygulanan modelde, aradan geçen 12 yıl  ların, gerek siyasi eğilim, gerekse kişisel
        içinde olumlu olumsuz şu hususlar gözlen­ mizaç farklılıkları nedeniyle birbiriyle
        miştir:                  uyumlu bir çalışma içine girmeyip işi görev -
                             yetki çekişmesi ardında bir sen-ben kav­
         1- Nüfus ve alanca çok kalabalıklaşıp gasına dökmekte olmalarıdır.
        yayılan büyükşehirlerimizde, ilçe (ve alt
        kademe)  belediye başkanları, eski şube SONUÇ:
        müdürlerinden farklı olarak, yetkiye ve bütç­
        eye sahip oldukları için kendi belediye Yaptığımız değerlendirmeler bizi şu
        bölümlerinde hrxecan ve atılımla başarılı sonuca götürmektedir:
        hizmet verir oI:nuşlardır.
                              - 3030 sayılı kanunun benimsediği
         2- Buna  karşılık, seçimle hizmet anakent - ilçe belediye başkanlıkları siste­
        almaları sonucu gerek ilçe belediye başkanve minden, 1580 sayılı kanunun "Şube
        meclis üyeleri, gerekse büyükşehir belediye Müdürlükleri" modeline dönmek artık
        başkanları, personel kadrolarını oluşturmada mümkün değildir. Sistem tutmuştur.
        ve hizmeti yönlendirmede politize olmuşla,
        particiliğe ve politikaya aktif katkıda ve - Kanunun getirdiği görev - yetki
        katılımda bulunmuşlardır. Ve bulunmakta dağılımında bazı boşluklar vardır, bu boşluk­
        devam etmektedirler.           ları siyasi iktidarlar kendi tercihlerine göre
                             ya anakent belediye başkanına veya aksine
         Bu gerçek:              ilçe belediye başkanlarına ağırlık vermeyi
                             sağlıyacak yönde giderebilirlerse de tarafları
         - Personel alımında ve istihdamında, veya kendi partilerinden olan başkanları
         - Hizmetlere yer ve tür olarak öncelik gücendirmemeyi gözeten siyasi hesaplar
        vermede,                 onları bu konuda açık bir tutum olmaktan
           Farklı siyasi partilerden olan belediye alıkoyabilir. O nedenle görev - yetki
        başkanları ile koordineli hizmet görme dağılımındaki değerlendirmeyi objektif
        gereğinde,                ölçüler içinde  yapmak  üzere  Türk
                             Belediyecilik Derneği'nin devreye girmesi
         ciddi olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. ve yerel yönetim alanındaki ilgileri bilinen


         İLLER VE BELEDİYELER!          482       EYLÜL  - EKİM 1996
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12