Page 6 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 6

MAKALE


       değişiklikler sonucu nüfusumuzun genel   BUGÜNKÜ  - TARTIŞILAN  - SİSTE­
       olarak artması yanında özellikle de idari MİN ANA ESASLARI  NEDİR?
       yahut  sanayi  merkezi  olarak nüfus
       çekiciliğine  sahip  yerlerde  sürekli   a) Kuruluş  bakımından:  Sınırları
       yoğunlaşması sonucunda başta İstanbul ve içinde mülki idare bölümü olarak ilçe
       Ankara olmak üzere yer yer bazı şehirlerin teşkilatı (yani kaymakamlık) bulunan
       aşırı büyümesi karşısında 1580 sayılı belediyelerde bir anakent belediyesi ve söz
       kanunun taşıdığı şube müdürlü şehir for­ konusu ilçelerin ana belediye sınırları içinde
       mülü yetersiz hale gelmiş ve 1970'li yıllar­ kalan bölümlerinde de bir ilçe belediyesi
       dan itibaren nüfus yoğunlaşmasına maruz bu  kurulur.
       gibi yerlerde yeni belediye yönetim model­
       leri aranmağa başlanmış; çeşitli ülkelerdeki Bu amaçla, büyükşehir belediyesi
       (o yıllarda benimsenmiş deyişle) metropol­ oluşturulmak istenip te bu tür ilçe olmıyan
       iten idareler mevzuat ve uygulaması ince­ yerlerde ilçeler oluşturulmuş; 1993 yılına
       lenmiş; 1961 Anayasasının benimsediği köy  sağlanan bir yetkiye dayalı 504 sayılı kanun
       - belediye - il özel idaresi kalıbına bağlı hükmünde kararname ile getirilen bir ek
       kalınması gerektiği anlayışı içinde İstanbul hüküm ile, sınırları içinde ayrıca ilçe
       ve İzmir gibi bir büyük belediyenin hemen olmadığı halde büyük şehir yapılmak istenen
       yakınında ortaya çıkmış veya çıkmakta olan yerlerde sınırları belli edilmek suretiyle alt
       belediyelerin bir Belediyeler Hizmet Birliği  kademe belediyeleri kurulması imkanı da
       olarak yapılandırılmaları ağırlıklı görüşü yaratılmıştır.
       içinde düzenlemeler düşünülmüş, bu yönde
       yasa tasarı taslakları hazırlanmıştı.   b) Görev   bakımından:  Kalabalık
                            nüfusun ve alan olarak genişilemenin zorun­
         Sistemin özünde, böyle bir birliğin lu kıldığı ana hizmetler  sayılarak
       başkanlığnıın o il'in valisi tarafından üstle­ büyükşehir'e verilmiş; bunların dışında kalıp
       nilmesi, yürütümün bir genel sekreter ta ilke olarak 1580 sayılı Belediye Kanunu
       tarafından sağlanması, birliğe giriş ve ile başkaca kanunlarda yazılı belediye
       katılmaların zorunlu olması, alt yapı hizmet­ hizmetleri ilçe (alt kademe) belediyelerine
       lerinin ana planlamasının ve gerçekleştir­ verilmiştir.
       ilmesinin birlik başkanlığınca yapılıp sağlan­
       maz istek ve düşüncesi vardı.       c) Organlar bakımından:  İlçe (alt
                            kademe) belediyelerinde başkan ve meclis
                            üyelerinin seçmenlerce seçilmesi; anakent
         Ne var ki, bu taslaklar tasarı haline geldi belediyesinde ise başkanın halkça seçilmesi
       ise de yasalaşmadı.           fakat belediye meclisinin ilçe belediye
                            başkanları ile (bir oran içinde) ilçe belediye
         1980 yılında 12 Eylül askeri hareketinden meclis üyelerinden oluşması öngörülmüştür.
       sonra söz konusu çok yakın belediyelerin
       civarında bulundukları büyük belediyelere d) Gelirler bakımından: Anakentin
       bağlanması yoluna gidildi.        bulunduğu yerde tahsil edilen devlet vergi­
                            lerinin belirli bir oranı (halen % 5'i) bu
         1983 yılı Kasım ayında yapılan genel belediyelere verilmektedir. İlçe belediyeleri
       seçimlerden onra teşekkül eden iktdar önce diğer belediyelerin tabi olduğu gelir rejimine
       195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tabidir. Ana belediyelin ihtiyaçlı ilçe
       ve hemen ardından 3030 sayılı Kanunla belediyelerine mali yardımda bulunması
       bugünkü sistemi yasalaştırdı ve uygulamaya  mümkündür. İlçe belediyeleri, emlak vergisi
       koydu.                  gibi, bazı vergilerinden büyükşehir belediye­
                            sine pay verir.        İLLER VE BELEDİYELEFİ          48t       EYLÜL  - EKİM 1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11