Page 5 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 5

M A K A L E

       kere daha körüklendi.             ... Gökçek'in çağdışı kalmış önerilerinin-
                             tek açıklaması vardır, bu, hoşgörürsüzlüktür.
         2 Eylül tarihli Hürriyet gazetesinde Melih  Bu anlayış halka hizmeti aksatmaktadır."
       GÖKÇEK'e   atfen yer aldığına göre: "... sözleri ile aynı uslüp'la cevap verdi.
       Getirilecek yeni sisteme göre, ilçelerde
       sadece ilçe meclisleri seçilecek. Büyükşehir Kısaca 3030 sayılı kanunun getirdiği sis­
       belediye başkanı ise ilçe belediye başkanını temle oluşturulan anakent belediyesi ve ona
       şube başkanı olarak atayacak. İlçelerin bağlı ilçe belediyeleri sisteminde, bir
       asfalt, yol, su, imar işleri ise tamamen "aksaklık" bir "rahatsızlık" vardır. Bu
       büyükşehir belediye başkanlığı tarafından aksaklık sadece Ankara'da değil, sistemin
       yürütülecek."               uygulandığı ana kentlerimizin birçoğunda
                             geçmişte zaman zaman kendini göstermiştir
         Habere göre, bu değişiklik isteğinin ve günümüzde Ankara dışında başkaca bü­
       gerekçesi sayın GÖKÇEK'e göre şudur:  yükşehir belediyelerinde de yaşanmaktadır.

         "İlçe belediye başkanları ile bir türlü O nedenle yerel yönetimlerin ana kanun­
       uyumlu  çalışmamız mümkün  olamıyor.  larında değişikliklerin gündemde olduğu
       Çankaya  Belediye Başkanı sadece beni günümüzde  konunun özellikle "Anakent
       engellemek ve parti içine mesaj vermek için Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları
       her şeye karşı çıkıyor. Böyle bir sistemde ilişkisi"ne aityönüne eğilmemizde, yine
       belediyenin çalışması mümkün değil. Bunun  haberi veren gazetede ÇİLLER'e atfen yer
       için ilçe belediye başkanlarını büyükşehir aldığı gibi, "konunun masaya yatırılması ve
       belediye başkanları atamalı. Böylece kendi koalisyon ortakları siyasi partilerce birlikte
       içinde daha uyumlu bir yapı ortaya çıkar.... incelenmesinde" yarar vardır.
       Çankaya  Belediye  Başkanının benim
       hakkımda açmış olduğu tamı tamına 36 dava  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ  UYGU­
       var. Ben böyle bir sistemde nasıl iş LAMASINDAN  ÖNCEKİ  SİSTEM:
       yapacağım? Başbakan Hükümetteki bakan­
       ları Meclisteki nilletvekilleri içinden veya Bilindiği gibi, 3030 sayılı kanunla
       dışardan atıyoı da, yerel hükümetler olan anakent belediye sistemine geçmeden önce,
       belediyelerde  niye  ayni  sistemi  yurdumuzdaki tüm b elediyelerde kuruluş,
       uygulamıyoruz?"              görev ve çalışmaları düzenleyen ana kanun
                             1580 saydı Belediye Kanunu idi.
         Bu görüşe ertesi gün Çankaya Belediye
       Başkanı sayın Doğan TAŞDELEN yazılı bir  Bu kanunun "Belediye Şubeleri Teşkili"
       karşılık vererek "Taslağın antidemokratik başlığını taşıyan 10. maddesine göre, nüfusu
       nitelik taşıdığını; Kamuoyunun böyle gerici çeşitli kümeler halinde dağınık bulunan
       bir  yasayı kabullenmesinin  mümkün   belediyeler ile nüfusu 80.000'i geçen yer­
       olmadığını" vurguladıktan sonra:     lerde belediye şubeleri kurulması caiz idi. Ve
                             yine bilindiği gibi, Ankara, İstanbul ve
         "... Böyle bir talep. Melih GÖKÇEK'ten İzmir'de bu hüküm uyarınca kurulmuş
       geldiği için belirli bir mantık bütünlüğü belediye şubeleri vardı.
       taşıyabilir. İşbaşına geldiği gündenberi ken­
       disi gibi düşünmeyenleri, kendi partisinden SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK  ARAYIŞ­
       olmıyanları nasıl da ezmeye çalıştığını, ken­ LARI:
       disine   oy   vermeyen   bölgeleri
       cezalandırmaya çalıştığını kamuoyu çok iyi Ancak 1950 yılından itibaren yurdu­
       biliyor.                  muzun  siyasi, ekonomik,  sosyal ve
                             demografik yapısında meydana gelen köklü        İLLER VE BELEDİYELER         480       EYLÜL  - EKİM 1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10