Page 3 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 3

S U N U Ş


                           Y E R E L YÖNETİMLERİN  ÖZERKLİĞİ


                          1924 Anayasası, Devleti Merkezi İdare ve Yerel
                        Yönetim İdareleri (İl Özel İdareleri, Belediyeler,
               ft        köyler) olmak üzere iki bölüme ayırmıştır. Zamanla bu
                        ayırım içerisinde Yerel Yönetimler, dünyada oluşan
                        teknolojik devrim ve onun beraberinde getirdiği hızlı
                        sanayileşme, nüfusun artışı ve kentlere akışıyla. Yerel
                        Yönetimlerin özellikle belediyelerin görevleri ve
                        sorumlulukları alabildiğine artmış, buna karşın yetki ve
                        kaynak kullanımında özerkliği, çağın gereksinimine
                        cevap verir konuma getirilememiştir.


         Merkezi, Yönetim, Yerel Yöetimleri her zaman avucunun içinde tutmaktan adeta keyif
       almıştır.


         İmarda, personel istihdamında kaynak yaratma ve kullanımında, belediyeler hep yasal
       kısıtlama altındadırlar. Oysa, demokratik evrimini tamamlamış ülkelerin çoğunda bu dönem
       çoktan geçilmiştir.

         Siyasi ikbal uğruna verilen tavizlerin neye mal olduğu herkesin bildiği bir hakikattir.


         Bu yüzden şehirler çarpılmış, denizler, akarsular kirlenmiş, namus bilinen mülkiyet hakkı
       korunamamış, halkın beklediği hizmetler özlemde kalmıştır.

         Yasalarla Yerel Yönetimlere birçok görev ve sorumluluk yüklenmiş yetkileri ise
       daraltılmıştır. Kaynakları kısıtlı, personel istihdamı kısıth, onurları ezik çalıştırılmıştır.


         Merkezi Yönetimin, yıllardır bu feryatlara tıkadığı kulaklarını artık açmasını
       diliyoruz.

                                      Sami GÖKDENİZ
                                    Türk Belediyecilik Derneği
                                        Başkanı

        İLLER  VE BELEDİYELERİ        478       EYLÜL  - EKİM 1996
   1   2   3   4   5   6   7   8