Page 10 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 10

M A K A L E


       Marmara ve Boğazlar, Karadeniz, Akdeniz, Gerçekten mal  ve  can  güvenliği
       İçanadolu ve Güneydoğu Anadolu (GAP)  bakımından büyük bir tehlike oluşturan
       Belediyeler Birlikleri gibi. Bu birliklerden yangınlara karşı alınacak önlemler de
       bazıları vali onayı ile kurulmuştur. 1982 değişiklik göstemektedir. İşyeri ve konut
       yılından sonra kuruluşun Bakanlar kurulu yangınları, taşıt araçları ve orman yangınları,
       Kararı ile tamamlanması gerektiğinden Vali deniz araçlarındaki yangınlar söndürme ve
       onayı ile kurulmuş olup halen faal olan bir­ kurtarma çalışmalarında değişik araçların
       liklerin İçişleri Bakanlığı kanalı ile kullanılması ve farklı yöntemler uygulan­
       başvurarak bu kararı almaları gerekir. masını gerektirmektedir. Daha önemli ve
                             öncelikli olanı, yangından önce yangına
         Belediye birliklerinin tüzüklerinde, bir­ karşı alınacak : önlemlerdir. Bunlar da
       liklerin görevleri çok kapsamlı tutulmuş, zamana, mekar la, belde-nin özellikleri ve
       adeta belediye-lerin yapabilecekleri tüm eldeki araç, ger e ve personel gibi imkanlara
       görevler tüzüğe yazılmış-tır Halbuki özellik­ göre değişiklik gösterecektir.
       le birbirlerine çok yakın olan belediyeler
       arasında belirli hizmetlere ağırlık verilerek Her yıl ülke ;mizde yüzlerce can ve mil-
       ve kaynak da ayırarak bir ortak çalışma yarlarca lira mal kaybına neden olan
       zemini   hazırlanması                  yangınlara karşı önlem
       gerekir.   Bildiğimiz                  alacak itfaiye kuruluşları
       kadarıyla birlikler son Birliklerin       bu    malesef yeterli düzeyde
       yıllarda Türk Belediyeci­                 değildir. Araç gereç ve
       lik Derneğinin de aktif konudaki       en     yetişmiş personel sıkın­
       katılımı ve desteğiyle, önemli              tıları vardır. Ayrıca ve ön
       belediye   başkanları,                  önemlisi de resmi kuru­
       meclis üyeleri ve per- sorunları,            luşlarımız dahil konut ve
       onelin eğitimine ağırlık                 işyerlerinde bu konuya
       vererek kurs, konferans ve belediyelerde         karşı tam bir duyarsızlık
       seminerler düzenlemekte­                  hüküm   sürmektedir.
       dirler. Çok önemli olan bu olduğu   gibi       Göstermelik ve çoğu çöp
       konu ihmal edilmemekle                  kutusu gibi kullanlan
       birlikte, bazı hizmetlerin kaynak             yangın kovaları, içleri
       de  ortak  yapımı  ve                  boşalmış yangın tüp ve
       yürütülmesine yönelmek teminidir.             çürümüş yangın hortum­
       gerekmektedir.                       larının varlığı yeterli
                                     sayılmaktadır.
         Birliklerin bu konudaki en önemli sorun­
       ları, belediyelerde olduğu gibi kaynak temi­ Yangın söndürme ve itfaiye hizmetleri ile
       nidir. Pek çok birlik, üyelerin yıllık aidat­ ilgili mevzuat hükümleri de dağınık ve
       larını dahi tahsil edememektedi. Üye büyük karışıktır. Belediye Kanunu, Sivil Savunma
       belediyelerin bina personel ve araç, gereç Kanunu, Tabii Afetlerle ilgili 7269 sayılı
       yardımlarıyla varlığını sürdümektedir. Kanun  ve bunların uygulaması ile ilgili
       Belediyelerin birliklerini desteklemeleri ve tüzükler. Orman Kanunu, Köy Kanunu, İl
       onların daha aktif hale gelmeleri için de çaba İdaresi Kanunu bunlardan bazılarıdır.
       harcamaları geekir. Çok önemli sorunları Görevli kuruluşlarda ayni şekilde çeşitli ve
       bulunan beleiyelerin birlikler vasıtası ile ses­ dağınıktır, aralarındaki işbirliği ve kordi-
       lerini daha iyi ve etkili şekilde duyurabile­ nasyon da o derece de zayıftır.
       cekler unutulmamalıdır.
                              Belde ve köy yerleşim birimlerinki
         Genel olarak itfaiye hizmetleri   yangınları önleme ve söndürme görevi köy        İLLER VE  BELEDİYELER         485       EYLÜL  - EKİM 1996
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15