Page 9 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 9

M A K A L E


          işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme yapabilmeleri, personel görevlendire-
          bağlamak üzere, bölgelerin coğrafi durum­ bilmeleri imkanı getirilmektedir. M .9/1)
                                              (
          ları ve iş hacimleri gözönünde tutularak,
          Sayıştay Genel  Kurulu'nca  "Mahalli   3. İl özel idareleri ve belediyelerin ayrı
          İdareler Bölge Hesap Mahkemeleri ve  ayrı veya ortaklaşa zabıta teşkilatı kura­
         Hesap  Mahkemeleri"  kurulması hükme  bilmeleri, zabıtanın imar, çevre, turizm gibi
          bağlanmaktadır. ( M . 123-144)      konularda  işbölümü ve   ihtisaslaşmaya
                               gidebilmesi  ve  zabıta  personeline
           15. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları gerektiğinde İçişleri bakanlığının onayı ile
          tarafından fon, kredi ve benzeri adlarla silah verilebilmesi öngürülmektedir. ( M . l 1)
          mahalli idarelere, gerçek ve tüzel kişilere
          yapılan yardım ve tahsis işlemlerini yürütme 4. Mahalli idarelerin seçimle gelen organ­
          yetkisinin, tarafların belirleyeceği esaslar ları ve bu organların üyeleri için göreve
                i
          çerçevesinde l özel idarelerine devredilebil- başlamadan önce "yemin" etme esası geti­
                     (
          mesi imkanı getirilmektedir. M. 22-Ek Madde 12) rilmektedir. M . 13)
                                    (
           16. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 5. İl özel idareleri ve belediyelerin
          Kanununun 7 nci maddesinde sayılan kahve­ Bakanlar Kurulu Kararına bağlı olmaksızın
          hane, gazino ve bar gibi umuma açık taşıt satın alabilmelerine imkan sağlanmak­
         yerlerin açık ve kapalı kalacağı saatleri tadır. M. 149)
                                 (
          belirleme yetkisi mülki amirlere verilmekte­
          dir. (M.161)                6. İl özel idareleri ve belediyelerin sahip
                               oldukları taşıtları, 237 sayılı Taşıt Kanunu
           17. "İMAR, K I Y I , ÇEVRE VE İHALE hükümlerine tabi olmaksızın, doğrudan
          K O N U L A R I N A İLİŞKİN HÜKÜMLER'" doğruya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
          başlıklı Vl'ıncı bölümde yer alan diğer hükümleri çerçevesinde satabilmelerine
          düzenlemeler öngörülmektedir.      imkan sağlamaktadır. ( M . 151)

           H- MAHALLİ  İDARELERE   İLİŞKİN    7. İl özel idareleri, belediyeler ve birlikler
          O R T A K H Ü K Ü M L E R        ile bunlara bağlı müesseselerde bulunan
                               memur kadrolarının sınıf, ünvan ve derece
           1. Mahalli idarelerce, hizmetlere ilişkin değişikliklerinin İçişleri Bakanının onayı
                                               (
          kararlarm alınması,  uygulanması  ve  ile yapılabilmesi imkanı getirilmektedir. M. 153)
          denetlenmesi süreçlerine halk katılımını
          sağlayıcı tedbirlerin alınması öngürülmekte, 8. İl özel idareleri ve belediyeler ile bun­
          kamu  kurumu  niteliğindeki meslek  lara bağlı kuruluşlar ve birliklerin sözleşmeli
          kuruluşlarının, mahalli idare meclislerinde persone/istihdamı kolaylaştınimaktadır. M. 153)
                                               (
          kendi faaliyet konularıyla ilgili olarak oy
          hakkı olmaksızın görüşlerini dile getire­ 9. Hizmet özelleştirmelerini teşvik
          bilmelerine fırsat verilmekte, seçmen veya amacıyla il özel idareleri ve belediyeler ile
          mahalli idarelere vergi ödeyen kişilerin, bunlara bağlı kurum ve kuruluşların birden
          mahalli idare karar organlarının karar ve fazla yıla sari taahhüde girebilecekleri
          toplantı zabıtalarını isteyebilmelerine imkan hizmet konuları genişletilmektedir. ( M . 154)
          sağlanmaktadır. ( M : 8)
                                10. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
           2. Mahalli idarelerin, ortak hizmetlerin yerler, hazinenin özel mülkiyetindeki arazi­
          yürütülmesinde genel karar organlarının ler ve orman alanlanındakiler de dahil olmak
          belirleyeceği esaslar dahilinde aralarında üzere tüm taş, kum ve çakıl ocaklarından
          işbirliği yapabilme imkanlarını arttırılmakta, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
          bu bağlamda  aralarında teşkilat kura­ kalanların belediyelerce, bu alanlar dışında
          bilmeleri, ortak sorumluluk üstlenebilmeleri kalanların il özel idarelerince kiraya verilme­
          teknik yardımlaşma ve ödenek aktarması si öngörülmektedir. (M.158-159)


          İLLER VE BELEDİYELERİ         70            ŞUBAT  1996
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14