Page 8 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 8

M A K A L E

     yada bakanlık onayına veya iznine tabi İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay'ca belir­
     kılınmış iş ve işlemlerle ilgili onay ve izin lenecek özel denetim kurumlarına denetlet-
     verme  yetkilerini vali ve kaymakamlara tirebilmelerine imkan sağlanmaktadır. M. 12/22)
                                          (
     devredilebilme imkanı getirilmektedir. (M.4.)
                            10. İller Bankası yatırım programında
       4. Yerel nitelikli hizmetlerin büyük oran­ bulunmayan mahalli idare işleri için de
     da mahalli idarelere devri öngörüldüğünden, Banka hibe ve fon yardımlarında yararlanma
     Hazine arazilerinin mülkiyet veya intifa imkanı getirilmekte, Bankanın Genel Kurul
     haklarının, Bakanlar Kurulu'nca tespit edile­ ve Yönetim Kurlunda mahalli idarelerin
     cek  esaslar çerçevesinde, bir yıl içinde, daha ağırlıklı olarak temsiline imkan
     bedelsiz olarak, hizmet alanlarına göre sağlanmakta ve Banka'ca l özel idareleri ve
                                       i
      mahalli idarelere devri esası getirilmektedir. M. 5) belediyeler adına yapılacak para
                       (
                           havalelerinden herhangi bir ücret alınma­
       5. Üçüncü maddede  belirtilen devrin ması öngürülmektedir. ( M . 101-104)
     sonucu olarak, mahalli idarelere ait taşınmaz
      malların hizmet ihtiyaçlarının karşılanması 11. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
     amacıyla diğer mahalli idarelere ve kamu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yap­
      kurum ve kuruluşlarına bedelli ya da bedel­ makta olan "Mahalli İdareler Kontrolörler
      siz olarak tahsis edilebilmesine imkan Kurulu Başkanlığı", doğrudan Bakana bağlı
      sağlanmaktadır. ( M .9/2)        hale getirilmekte ve etkinliği arttırılmaktadır.
                           ( M . 105-106)
       6. Mahalli idareler ile genel ve katma
     bütçeli kuruluşların birbirlerinde olan ala­ 12. Mahalli idarelerin teftiş ve denetim­
     caklarının tarafların belirleyecekleri esaslar lerini yapmak üzere, valilikler emrinde
     çerçevesinde takas ve mahsup edilmesi, Bakanlık  Mahalli  İdareler  Genel
      mahalli idarelerin Katma Değer Vergisine Müdürlüğüne bağlı olarak "Mahalli İdareler
      tabi olmayan mal ve hizmet üretiminde kul­ Denetmeni" çalıştırılması hükme bağlamak­
      landıkları girdiler için ödedikleri katma ta ve halen l özel idareleri bünyesinde "kon­
                                i
      değer  vergilerinin Hazineye  olan  trolör", kontrol memuru" ünvanları ile ben­
      borçlarından mahsup edilmesi imkanı geti­ zeri görevler yapmakta olan personelden
      rilmektedir. ( M . 6)          yüksek okul mezunu olanların bu görevlere
                                         (
                           atanmasına imkan sağlamaktadır. M . 107-110)
       7. Merkezi idare ile mahalli idareler
      arasında işbirliği ve  koordinasyonu   13. Mahalli idarelerin etkin ve verimli
      sağlamak ve ortak konularda görüş bildirmek çalışmalarını sağlamak üzere araştırmalar
      üzere Başbakanın veya görevlendireceği bir yapmak, veri toplamak, bilgi bankası
      devlet bakanının başkanlığında bir "Ortak oluşturmak, hizmet içi eğitmi faaliyetlerinde
      Kurul" oluşturulması hükme bağlanmak­ bulunmak,  mahalli  idarelere personel
      tadır. ( M . 7)             yetiştirecek okullar ve meslek kursları açmak
                           ve benzeri hizmetleri yürütmek üzere kamu
       8. Mahalli idareler, mahalli idare birlik­ tüzel kişiliğini haiz, İçişleri Bakanlığının
      leri ve bunlara bağlı kuruluşların ser­ denetimine tabi "Mahalli  İdareler
      mayesinin % 50'sinden fazlasına sahip Araştırma, Eğitim ve Geliştirme Enstitüsü"
                                         (
      oldukları şirketlerin gelir ve giderlerinin kumlması hükme bağlanmaktadır. M. 111-122).
      İçişleri Bakanlığınca da denetlenebilme
                (
      imkanı getirilmektedir. M . 12/1)     14. İl özel idareleri, belediyeler, bunlara
                           bağlı veya bunlar tarafından kurulan birlik,
       9. İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay'ın dene­ işletme, müessese, döner sermaye, fon ve
     timleri saklı kalma üzere, mahalli idarelerin teşebbüsler ile bu idarelerin sermayesinin
      genel karar organlarının kararı ile kendi­ yarısından fazlasına sahip oldukları şirket­
      lerinin ve bağlı kuruluşlarının faaliyet, hesap  lerin gelir ve giderleri ile mallarını T B M M
      ve işlemlerini, statü ve denetim esasları adına denetlemek ve sorumluların hesap ve       İLLER VE BELEDİYELER         69            ŞUBAT  1996
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13