Page 7 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 7

M A K A L E

         cek pek çok hizmet, merkezi idarece   Bu nedenle, dönüşümün yumuşak ve kon-
         yürütülmektedir. Bu nitelikteki hizmetlerin torllü bir şekilde yapılması gerekmektedir.
         ve buna ilişkin teşkilat ve personel ile ayni
         ve mali kaynaklann mahalli idarelere devri Bu amaçla Taslakta, yukarıda belirtilen
         gerekmektedir. Bunlar yapılmaksızm mahal­ görev ve hizmet bölüşümü çerçevesinde
         li idarelerin güçlendirilmesi, bürokrasinin merkezi idareden mahalli idarelere
         artmasma ve kaynak israfma yol açacaktır. devredilecek hizmetlerle ilgili devir
                               esaslarının ve takvimini belirleme yetkisi,
           Bu amaçla Taslakta, merkezi idare ile Bakanlar Kurulu'na verilmektedir.
         mahalli  idareler arasında hizmetlerin
         niteliğine uygun bir görev ve kaynak   Bu yolla, hem pilot uygulamalara imkan
         bölüşümü öngörülmektedir.         sağlanması, hem de yerel ve bölgesel şartlara
                               göre farklı uygulamalara gidilebilmesi
           Buna göre;
                               amaçlanmaktadır. Taslakta, devir'in hangi
           Merkezi İdare,             mahalli idare birimine yapılacağının açıkça
                               belirtilmemiş olmasının nedeni de budur.
           - Adalet, güvenlik, savunma ve dış politi­ Ancak, ülke şartları dikkate alındığında,
         ka hizmetlerini              devrin büyük oranda il özel idarelerine
           - Mahalli nitelikte olmayan veya mahalli yapılacağı açıktır. İkinci sırada belediyeler
         nitelikte olsalar bile, mahalli idarelerin güç­ gelmektedir. Köylere ise çok sınırlı olarak
         lerini aşan ya da merkezi idare tarafından devir olacağı düşünülmektedir.
         yürütülmesinde   hizmet   bütünlüğü
         bakımından etkinlik ve verimlilik sağlanan Bu genel yaklaşımdan farklı olarak. Köy
         hizmetleri,                Hizmetleri Genel Müdürlüğünün lağvedil­
           - Hizmetlerle ilgili politika, ilke, standart  erek, personel, araç-gereç ve diğer
         ve hedef belirleme ve bunlara uyulmasını varlıklarının il özel idarelerine devri Taslakta
         sağlama görevlerini,           açıkça öngörülmektedir. Bunun nedeni, bu
                                                i
           yürütecek;               Genel Müdürlüğe ilişkin hizmetlerin, l özel
                               idarelerince daha iyi yürütülebilecek nitelik­
           Mahalli idareler ise, •        te olmasıdır.
           Mahalli nitelikte olup, merkezi idarenin TASLAĞIN ÖNGÖRDÜĞÜ YENİLİKLER
         görevleri  dışında kalan  hizmetlerin
         yürütümünden sorumlu olacaktır.
                                1- Merkezi idare ve Mahalli idarelere
           Bu hizmet bölüşümünün sonucu olarak, ilişkin Ortak Hükümler
         merkezi idareden mahalli idarelere personel  1. Merkezi idare ile mahalli idareler
         ve kaynak transferi yapılacaktır.
                               arasında hizmetlerin niteliğine uygun bir
                               görev bölüşümü yapılmakta ve bu çerçevede
           3- Tasan, ülke şartlan dikkate alınarak, halen merkezi idare kuruluşları tarafından
         kanunlaşma  ihtimali en yüksek olacak yürütülen  yerel nitelikli hizmetlerin.
         şekilde hazırlanmalıdır.
                               Bakanlık Kurulu'nun belirleyeceği esaslar
                               ve takvim çerçevesinde mahalli idarelere
           Bakanlıkların ve diğer merkezi idare
         kuruluşlarının teşkilat kanunları tek tek devri öngörülmektedir. (M.3)
         değiştirilerek bunlara ait görevlerin mahalli
         idarelere devri hem teknik olarak, hem de bu 2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
         kuruluşların gösterecekleri direnç nedeniyle lağvedilerek, mevcut kadro, personel, araç-
         çok zor görülmektedir.          gereç ve malzemeleri ile özel idarelerine
                               devredilmektedir. (M.163/g, Geçici M . l )
           Bu mümkün olsa bile, mahalli idarelerin
         hizmet kapasitelerinin farklı olması ve yerel 3. "İl sistemlinin etkinliğini arttırmak ve
         şartlar nedeniyle böyle bir devrin her yerde "yetki genişliği" ilkesine işlerlik
         başarılı sonuç vermesi mümkün olmayabilir. kazandırmak amacıyla mevzuatla bakan          İLLER VE BELEDİYELEFI         68            ŞUBAT  1996
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12