Page 6 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 6

M A K A L E

       Bu "Nasıl" sorusuna bir cevap olmak  Mahalli idarelere ilişkin temel yasalar,
      üzere, Bakanlığımız Mahalli İdareler Genel Cumhuriyetin ilk yıllarında yürürlüğe konul­
      Müdürlüğünce   hazırlanan  "Mahalli  muştur. 442 sayılı Köy Kanunun 1924, 1580
      İdarelerin Yeniden Yapılandırılmasına ve Bu sayılı Belediye Kanunun 1930 tarihlidir. İl
      İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda  Özel İdaresi Kanunu ise, İmparatorluk döne­
      Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı minden kalan "muvakkat" bir kanun
      Taslağı" ve "Gerçekleri" kitapçık olarak olmasına rağmen. Cumhuriyet döneminde de
      bastırılmış ve geçtiğimiz Ocak ayı içinde muhafaza edilmiştir.
      başta Bakanlıklar, Siyasi Partiler, Mahalli
      İdareler, Mülki İdare Amirleri, Medya, Sivil Bu yasalar, devri itibariyle oldukça ilen
      Toplum  Örgütleri ve Meslek Kuruluşları düzeyde düzenlemeler getirmiştir. Ancak
      olmak üzere, ilgili tüm kişi, kurum ve kuru­ zaman içinde merkezi idare kuruluşlarına
      luşun görüşüne sunulmuştur.       ilişkin teşkilat kanunları ile yerel nitelikteki
                                      hizmetlerin büyük
       Taslağın  hazır­                      bir bölümü merkezi
      lanmasında,  daha Taslağın                  idare   tarafından
      önce çeşitli Bakan­ hazırlanmasında,             üstlenilmiştir. Kay­
      lık,  Kurum   ve                       nak kullanımı konu­
      Kuruluş  tarafından daha    önce     çeşitli     sunda da aynı geliş­
      hazırlanan tasarı ve                     me olmuştur.
      taslak metinlerinden Bakanlık,       Kurum
      büyük ölçüde yarar­                       Keza,  merkezi
      lanılmıştır. Bununla ve   Kuruluş              idarenin  mahalli
      birlikte konu, önceki­                     idareler üzerindeki
      lerden farklı olarak tarafından               vesayet yetkilerinin
      bütüncül bir anlayışla                    büyük  bir bölümü
      ele alınmıştır.   hazırlanan        tasarı      başka  kanunlarla
                 ve   taslak               getirilmiştir.
       Bu yazı, Taslağın
      tanıtılması amacı ile metinlerinden               Bu nedenle, sa­
      kaleme  alınmıştır.                      dece mahalli idare­
      Taslağın  hazırlan­  büyük     ölçüde          lere ilişkin temel
      masında   dikkate                      kanunlarda değişik­
      alınan varsayımlar yararlanılmıştır.             lik yapılmak suretiy­
      ve getirdiği yenilik­                    le mahalli idarelerin
      ler, kişisel yorumlara                    hizmet  kabiliyet­
      girilmeden sistematik bir şekilde aktarılmaya lerinin esaslı bir şeklide arttırılması mümkün
      çalışılmıştır. Bu yolla, ilgililerin görüşlerinin değildir. Bunların yanısıra, mahalli
      daha  net bir şekilde oluşmasına katkı idarelerin hizmet kabiliyetlerini olumsuz
      sağlanılabileceği düşünülmektedir.    şekilde etkileyen diğer kanunların da ele
                           alınıp, konuya bütüncül bir çözüm bulunma
         T A S L A Ğ I N H A Z I R L A N M A S I zoı-unluluğu vardır.
         D İ K K A T E A L I N A N T E M E L
             V A R S A Y I M L A R      2- Merkezi  idare  küçültülmeden,
                           idarenin etkinliği ve mahalli idarelerin
       /-  Mahalli  idarelerin  yeniden
      yapılandırılması ve hizmet kabiliyetlerinin hizmet kapasiteleri arttırılamaz.
      arttırılması, sadece mahalli idarelere ilişkin
      temel Kanunlarda  değişiklik yapılmak   Yerel nitelikte olan ve aslında mahalli
      suretiyle gerçekleştirilemez.       idarelerce daha etkin bir şeklide görülebile-


       İLLER V E BELEDİYELER         67            Ş U B A T 1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11