Page 5 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 5

MAKALE

                       İDARENİN     YENİDEN     YAPILANMA                       GEREĞİ VE BU AMAÇLA           İÇİŞLERİ                       BAKANLIĞINCA        HAZIRLANAN
             MVİIAUIIinRELE|.'!\UNU)FN
            \ \)1ı,\^f)lKlL\I.WNA^^••Bı MURFIKKI.! '
            II.GH.I Çf.-îİ 1-4,1 KANL'NLARD \ DFliİ.Sİki.İK
           \ \Pir MASINA DAİR fCİM-N 1 AS \RIS I TAS1.A(.I
                \T-
              GEBEKCFJJffiİ
                       KANUN     TASLAĞI'NIN
                       ÖNGÖRDÜĞÜ        DÜZENLEMELER


                                         H . ibrahim D A Ş O Z
                                           İçişleri Balcanlığı
                                           Malıalli İdareler
                                           Genel Müdürlüğü
                                           Daire Başkanı
          IDARENIN  Y E N I D E N YAPıLANMA    Bu  yapı içerisinde, merkezi idare
                 G E R E Ğ I        gereğinden fazla büyüyerek, hantallaşmış,
                               mahalli idareler ise etkinlikten uzak ve
           Ülkemizde kamu hizmetlerini görmekle
         yükümlü  İdare, "merkezden yönetim" ve merkezi idareye aşırı bağımlı bir duruma
         "yerinden yönetim" esaslarma göre faaliyet düşmüştür.
          göstermektedir. Merkezi idare, esas itibariyle Bu durum;
          bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarından, mahal­
          li idareler il özel idareleri, belediyeler ve — Kaynak israfına,
          köylerden meydana gelmektedir. Merkezi  — Hizmet maliyetinin artmasına,
          idare ve mahalli idareler, idarenin birbirini — Hizmetlerin gecikmesine
          tamamlayan iki unsuru olup, kuruluş ve — Hizmet önceliklerinin belirlenememe-
          görevleriyle bir bütün teşkil etmektedir. sine,
                                — Hizmetlere ilişkin koordinasyonun
           Bununla birlikte, merkezi idare ile mahal­ sağlanmamasına,
          li idareler arasında hizmetlerin niteliğine — Halkın hizmetlere kolay ulaşama­
          uygun bir görev ve kaynak bölüşümü  masına,
          yapılmış değildir. İdari yapımızın en belirgin — Hizmetlerin yürütüm ve denetimine
          özelliği, aşın merkeziyetçi oluşudur. Yerel halk katdımının sağlanamamasına,
          nitelikteki pek çok hizmet, merkezi idare — Hizmetlerin halk tarafından benimse-
          birimlerince yerine getirmektedir. Mahalli nememesine
          idareler kamu hizmetlerinin ancak % 12'si — Merkez bürokrasinin aşırı derecede
          görmektedir. Oysa, bu oran gelişmiş ülke­ büyümesine, neden olmaktadır.
          lerde % 50'ler civarındadır.
                                Verimli çalışmayan, ülke kalkınmasını ve
           Aynı  durum, merkezi idarenin kendi demokrasinin gelişmesini olumsuz şekilde
          bünyesi içinde de söz konusudur. Bakanlık etkileyen bu yapının değişmesi kaçınıl­
          ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları mazdır. Esasen, bu konuda toplum kesimleri
          karşılaştırıldığında "yetki kullanımı" arasında geniş bir görüş birliği bulunmak­
          konusunda ağırlığın merkez teşkilatlarında tadır. Belirsizlik, bu değişimin "Nasıl"
          olduğu görülür. Bu durum, " i l sistemi"nin  olacağı konusudur.
          etkinliğini azaltmaktadır.


          İLLER  VE BELEDİYELER         66            ŞUBAT  1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10