Page 10 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 10

M A K A L E

       11. "İMAR, KIYI, ÇEVRE VE İHALE   şubesi kurulabilmesi, İçişleri Bakanlığının
      KONULARINA    İLİŞKİN  HÜKÜMLER"    iznine bağlanmaktadır. (M.26) Mevcut
      başlıklı V I I nci bölümde yer alan diğer düzenlemeye göre, bu konuda Bakanlar
      düzenlemeler öngörülmektedir.       kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanımn tasdiki
                           gerekmektedir.)
       III-  BELEDİYELERE     İLİŞKİN
      HÜKÜMLER                   6. Belediye meclis üyelerine, belediyelere
                           ait işler hakkında başkana meclisin toplantı
       A- Tüm Belediyelere İlişkin Olanlar halinde olmadığı zamanlarda da soru sora­
                           bilme yetkisi verilmektedir. M .27)
                                        (
       1. Belediye kurulması için gerekli olan
      "2000" nüfus "5000"e, yerleşim birimleri  7. Hukuki boşluk bulunan, yurt dışı
      arasındaki asgari "500" ve "2500" metrelik  belediyeler ile işbirliği ve kardeşkent
      mesafeler "5000" e çıkarılmaktadır. (M.23) ilişkileri kurmak, belediye gayrimenkul-
                           lerinin alım-satim ve trampasına karar ver­
       2. Belediyenin bazı kısımlarının ayrılarak mek ve fahri hemşehrilik payesi vermek
      ayrı bir belediye            konularında belediye meclisine yetki veril­
      haline gelmesi duru­                     mekte,  bunlardan
      munda, bu belediye­ "İMAR,     KİYİ,           yurtdışı belediyeler
      ler arasında mal, per­                    ile  işbirliği ve
      sonel, hak, borç ve ÇEVRE     VE   İHALE       kardeşkent  ilişkisi
      benzeri konulardaki                      kurmak konusundaki
      devir  işlemlerinin KONULARINA                kararın   İçişleri
      3030  sayılı Kanun                      Bakanlığının onayı
      hükümlerine kıyasen İLİŞKİN                  ile yürürlüğe girmesi
      yürütülmesi hükme                       hükme  bağlanmak­
                                        (
      b a ğ l a n m a k t a d ı r .  HÜKÜMLER"            tadır. M. 29)
      (M.24/E) (Bu konu­
      da halen herhangi bir  başlıklı   VlI'nci           8. Belediye mec­
      düzenleme bulunma­                       lisi üyeleri arasından
      maktadır.)      bölümde       yer   alan     atanacak  belediye
                                      başkan  yardımcıla­
       3. Bir ya da bir­ diğer                 rının azami sayısı
      den  fazla köyde                       belediye nüfusu ile
                                            şekilde
      belediye kurulması  düzenlemeler               orantılı bir bağlan­
                                      standarda
      halinde, o beldede                      maktadır. M .34)
                                          (
      belediye başkanlığı öngörülmektedir.
      ve belediye meclis                        9.  Belediyenin
      üyeliği seçimi yapı­                     belediye başkanı ile
      lıncaya kadar köy düzel kişiliği ve organ­ davalı olduğu durumlarda, belediyeyi
      larının görevinin devam edeceği, yeni kuru­ meclis birinci başkan ve-kilinin, bulun­
      lan belediyelerde mahalle muhtarlığı ve ihti­ madığı hallerde ikinci başkan vekilinini tem­
      yar heyeti seçimi yapılıncaya kadar bunlara sil etmesi hükme bağlanmaktadır. (M.35)
      ait görevlerin eski muhtar ve ihtiyar heyeti
      tarafından yürütüleceği hükme bağlanmak­ (Bu konuda halen herhangi bir düzenleme
                           bulunmamaktadır.)
      tadır. (M.24/F) (bu konuda halen herhangi
      bir düzenleme bulunmamaktadır.)       10. Belediyelerde kısmi zaman esası ile
                           personel istihdamı imkanı getirilmektedir
       4. Belde isminin değiştirilmesi, belde (M. 36).
      kurulmasına paralel olarak müşterek karar­
      nameye  bağlanmaktadır. (M.25) (Mevcut   11. İl özel idarelerine paralel olarak
      Kanunda bu yetki Bakanlar Kuruluna aittir.)  belediye paralarının yatırılacağı banka
                           veya bankaların Bakanlar kurulunca belir­
       5. Belediyelerin şube kurabilmesi için, lenmesi öngörülmektedir M. 37)
                                       (
      100 bin nüfus şartı getirilmektedir. Belediye

       İLLER VE BELEDİYELER                      ŞUBAT  1996
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15