Page 9 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 9

M A K A L E

          • Üçüncü gruba giren yani gelirleri geçim korunması görevleri arasında yer
        smırını (= çizgisinin) çok üstünde olan almaktadır."
        tüketicilerin satm alacakları mal, eşya ve gerekçesi ile İç ve Dış Ticaretin
        ticari hizmetleri fiyatları açısından korun­ Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
        maya ihtiyaçları yok gibi telakki edilebilir. hazırlanarak :
        Buna karşılık diğer sınıflara giren tüketicile­
        rimiz için satm alman mal, eşya ve hizmet­ — Mal ve hizmetlerde fiyat ve kalitenin
        lerin fiyatlarındaki oynamalar satın alma belirlenmesi ve denetlenmesini,
        güçlerini şu veya bu ölçüde olumsuz etki­ — Satıcı ve tüketici arasındaki ilişkilerin
        ledikleri için bu insanlarımız fiyatlar düzenlenmesini,
        açısından mutlaka  korunması gereken    — Tüketicinin eğitimi, aydınlatılması ve
        kişilerdir.                örgütlenmesinin sağlanmasını, öngören
                              hükümler getirilmiştir.
          Yurdumuz  genel ekonomik  durumu
        bakımından 1970 li yıllarda özellikle 1978 Ancak ne yazık ki bu tasarı yasalaşmak
        lere gelindiğinde büyük bir sıkıntıya maruz talihine sahip olmamıştır.
        kalmış, üretici ile tüketici arasındaki ilişki­
                                  yılında,
                               1980
                                          kararlan
                                               olarak
                                      24
                                        Ocak
        lerde kopukluklar olmuş, bunun sonucu bilinen yeni düzenlemelerle, Hükümettce
        olarak Devlet "70 sente muhtacız" dedirte­ benimsenen piyasa ekonomisi ile yurdumuz­
        cek bir mali sıkıntıya düşer olurken genelde da yeni bir ekonomi politikası çizgisi be­
        geniş tüketici kitlesi de aşırı pahalılık, nimsenmiş, fakat bu politika henüz meyvesi­
        karaborsa... gibi olumsuz gelişmelerin ni vermediği bir zamanda (1981-1982
        ağırlığını omuzlarında hisseder olmuştur.
                              yıllarında) hazırlanan ve  halkoyuna
                              sunularak kesinleşen ANAYASA'mızda,
          İşte böylesine bir ortamda o zamanki eski yılların ekonomik darboğazlarının etk­
        Ticaret  Bakanlığımızca  "...Ekonomik  isiyle, hem üretimin arttırılmasını ve
        bakımından gelişme süreci içerisinde olan tüketicinin korunmasını amaçlayan koopera­
        ülkemizde piyasa düzeni ve rekabet koşulları  tifçiliğin gelişmesini, devletin tüketicilere
        yeterince kurulamamıştır. Bu nedenle ticaret  koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler almasını ve
        hayatımızda ekonomi dışı olaylar ağırlığını onların kendilerini koruyucu girişimlerini
        hissetirmekte, bir yandan aşırı ve haksız teşvik etmelerini hem de yine devletin esnaf
        kazançlar sağlanması olanakları doğarken, ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici ted­
        öte yandan sabit ve dar gelirliler geçim birler almasını öngören hükümler yer
        sıkıntısı altında ezilmektedir. Serbest piyasa  almıştır.
        ekonomisinin ve tam rekabet koşullarının
        geçerli olduğu gelişmiş batı ülkelerinde bile, (Madde 167, 171, 172)
        ekonomi  ve  ticaret hayatı başıboş
        bırakılmamış ve devletin zaman zaman   Yine bilindiği gibi, 1984 ten sonraki
        düzenleyici ve yönlendirici girişimleri siyasi iktidar, uyguladığı mali, sınai ve
        olmuştur ve olmaktadır.         ekonomik politika bütünü ile sanayileşmeye
                              ve küreselleşen (globalleşen) dünya ile
                              bütünleşmeye büyük önem vermiş ve bunun
          Bu  açıdan çağdaş devletin piyasa
                                                fert
                                 olarak
                                    gerek
        ekonomisinin  tam rekabet kurallarının sonucu milli gelir payı toplumsal, gerekse refah
                                        artarak nisbi bir
                              başına
        gelişmesi ve gerçekleşmesi yolunda gerekli artışı olmuştur. Günü-müzde yurt düzeyinde
        önlemleri alması yanında, ticaretin düzene artan binek aracı veya yazlık evler ve benzeri
        sokulması yoluyla haksız kazançların önlen­ bazı varlıklar bunun işaretçisidir. Şu kadar ki
        mesi, yersiz fiyat artışlannın engellenmesi, artan gelirin paylaşımında adaletli bir durum
        böylece tüketicinin, özellikle dar gelirlilerin olmadığı için günümüzde de geçim

         İLLER VE HELEDİYELEK          .579           KASİM  1995
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14