Page 8 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 8

M A K A L E


                                           l
      dair görüşleri ilgili mercilere iletmek  Bilindiği gibi yurdumuz, 1950 i yıllardan
      amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının itibaren kendine yeter kapalı bir ekonomik
      koordinatörlüğünde, çeşitli Bakanlık ve düzenden koşar adım piyasa ekonomisine
      kuruluşların temsilcilerinden oluşacak, bir yönelmiş fakat bu yönelişte ekonomik
      Tüketici Konseyi kurulacak ;       gelişmeyi  istikrar içinde sağlıyacak
                            tedbirler alınmadığı için ülke aynı hızla
        • Kanunun 22 nci maddesine göre :   enflasyon akıntısına kapılmış; bunun sonucu
                            olarak  üretici-aracı-tüketici  üçlüsü
        Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, il ve ilçe arasında mevcut olması gereken uyum bozu­
      merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar larak mal, eşya ve hizmet fiyatları gittikçe
      arasında çıkabilecek uyuşmazlıklara çözüm artar ve insanlarımızın bir kısmı hızla
      bulmak amacıyla belediyelerle koordineli zenginleşirken öte yandan aksine özellikle
      olarak - en az bir Tüketici Sorunları dar ve sabit gelirli geniş bir kitle gittikçe
      Hakem Heyeti  oluşturacak ;
                            satın alma gücünü kaybeder olmuş; bunun
        • Kanunun 23 üncü maddesine göre :  sonucunda da özellikle 1970 li yıllardan
                            itibaren de enflasyon pahalılık-tüketici
        Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak üçlüsü arasındaki bağları inceleyip araştıran
      çıkacak her türlü ihtilaflara bakmak üzere ve çözüm yolları arayan birçok seminer,
      Tüketici Mahkemeleri kurulacak ;     sempozyum ve benzer çalışmalarla tüketici­
                            lerin korunmasını amaçlıyan görüşler ortaya
        • Kanunun 25 inci maddesine göre :
                            atılmıştır.
        Kanunda öngörülen sınırlama ve zorunlu­
      luklara uymayanlara işlenen suçun nitelik ve Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler
      türüne göre 5 milyon liradan başlayıp ve bazı kitaplarda ve yayınlarda rapor
      200.000.000. liraya kadar yükselen idari ve tebliğler halinde yer alan bu
      para cezaları uygulanabileceği gibi bunlar­ görüşleri kısaca şöyle özetlemek
      dan bir kısmında ceza 10 katına kadar mümkündür:
      çıkarılabilecektir.
                             İnsanlarımızın, fertler ve aile sorumluk­
        Bu cezalar suçun çeşidine göre    ları olarak, günlük yaşamları ile yakından
        — Belediye encümenlerince,      ilgili çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Bunlar
        — Sanayi Bakanlığınca veya,     günlük yeme, içme, giyinme, barınma...
        — O yerin mülki amirleri tarafından İhtiyaçları ile başlar, sosyal, kültürel,
       verilecektir.               sportif, turistik... İhtiyaçlara doğru
                            çeşitlenerek genişler. Ve satın alma
        KANUNUN   DEĞERLENDİRİLMESİ
                            güçlerine bağlı olarak bu ihtiyaçlar dayanıklı
        Kanun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tüketim mallarına, beyaz eşyaya, TV
       yıllardan beri yapıla gelen bir çalışmanın, ve başkaca elektronik eşyaya, lüks
       kuşkusuz iyi niyet ve ümit dolu bir çabanın  tüketim mallarına, binek araba ve araçlara...
       ürünüdür ve uygulamada beklenen sonucu yönelir.
       vermesi temennimizdir.
                             Bu tespitten yola çıkarak, objektif
        Ancak, GİRÎŞ'te de işaret ettiğimiz gibi esaslara göre belirlenmiş aile geçim endeks­
       büyük bir ümit ve heyecanla müjdelenen lerini de ölçü alarak tüketici insanlarımızı
       Kanunun  kamuoyunun  beklentilerine ne gelirleri söz konusu geçim çizgisi'nin
       ölçüde cevap verdiğini araştırmak ve bu altında olanlar, civarmda veya az üstünde
       konuda hem genel, hem de temsil ettiğimiz olanlar ve çok üstünde olanlar olarak gru-
       belediye  kuruluşları  açısından  bir plandırmak mümkündür  ki bu sınıflan­
       değerlendirmesini yapmakta zaruret görü­ dırmaya (veya gruplandırmaya) göre:
       yoruz. Şöyleki :


       İLLER  VE BELEDİYELER         .S 78           KASIM  1995
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13