Page 7 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 7

M A K A L E


          Satıcının, alıcının ev veya işyerine ge­ • Kanunun 17 nci maddesine göre :
        lerek yaptığı ve bedeli 1.000.000.- lirayı aşan
        kapıdan satışlarda alıcı 7 gün içerisinde Ticari reklam ve ilanlarda uyulması
        malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkelere
        reddetmek hakkına sahip olacak; alıcı malı uymayanları cezalandırmak, sözkonusu ilan­
        kabul etmediyse satıcı almış olduğu bedeli ları durdurmak gibi hususlarda Sanayi ve
        ve alıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi Ticaret Bakanlığınca önerilerde bulunacak
        on gün içerisinde iade etmekle yükümlü ve bir Reklam Kurulu oluşturulacak ;
        bu durumda satıcı 20 gün içerisinde malı geri
        almak zorunda olacak ;          • Kanunun 18 nci maddesine göre :

          • Kanunun 10 uncu maddesine göre :   Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve

          Banka veya  benzer finans kuruluş­ hizmetlerin kişi ve çevre sağlığına zararlı
        larından tüketici kredisi kullanılması duru­ veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu
        munda  yapılan sözleşmenin bir nüshası malların emniyetle kullanılabilmesi için
        tüketiciye verilecek; sözleşme süresi üzerine veya ekli kullanım klavuzlarına, bu
        içerisinde kredi şartlan tüketici aleyhine durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
        değiştirilemiyecek; tüketici kredisinden açıkça görülecek ve okunacak şekilde konu­
        doğan borçların tamamının veya bir kısmının  lacak veya yazılacak;
        önceden ödenmesi durumunda banka gerekli
        faiz ve komisyon indirimi yapmakla yüküm­ • Kanunun 19 uncu maddesine göre :
        lü olacak;
                               Sanâyi ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin
          • Kanunun 12 nci maddesine göre :  can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre
                              sağlığına ve bu konularda bilgilendirilme­
          Perakende satışa sunulan mallara etiket sine ilişkin kalite denetimine ve mal, hizmet
        veya fiyat listeleri konulması mecburi olup ve tesislerin belgelendirilmesine ilişkin usul
        bunlarda malın üretim yeri, cinsi ve satış ve esasların (Türk Standartlar Enstitüsü'nün
        fiyatı ile ithal mallarda ithal edildiği ülkenin görüşünü alarak) tesbit edecek;
        yazılması da gereklidir.
          • Kanunun 14 üncü maddesine göre :   • Kanunun 20 nci maddesine göre :

          Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların Tüketicinin eğitilmesi konusunda her
        bakım', onarım ve kullanılmalarına ait derecedeki okulların ders programlarına
        tanıtma ve kullanma klavuzlarının aslına Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli eklemeler
        uygun türkçe tercümeleriyle birlikte ve yurt yapılacak ve tüketicinin eğitilmesi ve
        içinde üretilenlerin keza bakım, onarım ve aydınlatılması için kitap dergi ve broşür gibi
        kullanım klavuzlarıyla birlikte satılmaları yayınlar yapılmasına ve tüketicinin bilinç­
        zorunlu olacak ;
                              lendirilmesi için radyo ve televizyonlarda
          • Kanunun 16 ncı maddesine göre :   programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve
                              esaslar tesbit edilecek ;
          Ticari reklam ve ilanların yasalara ve
        genel ahlaka uygun, dürüst ve doğru olmaları • Kanunun 21 nci maddesine göre :
        esas olacak, bu çerçevede tüketiciyi aldatıcı,
        yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi nok­ Tüketicinin sorunlarına, ihtiyaçlarının ve
        sanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve çıkarlarının korunmasına ilişkin tedbirleri
        mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet
        hareketlerine ve suç işlemeye özendirici, araştırmak, sorunların tüketici lehine
        kamu  sağlığını bozucu... reklam ve ilan çözülmesi için alınacak tedbirlerle bu
        yapılamayacak;               Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere


         İLLKK VE IJEEEDİYELEK
                                          KASIM  \<m
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12