Page 6 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 6

M A K A L E

        KANUN  NEYİ AMAÇLIYORDU    V E   - Tüketicilerin kendilerini koruyucu giri­
        İÇERİĞİ  NEYDİ ?           şimlerini özendirmeye, ve

        Aktardığımız başlıklar altında yer alan - Bu konudaki politikaların oluşturulma­
      haberlere ve yapılan yorumlara bakılırsa bu sında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeğe,
      kanunla "Demokrasi çarşıya iniyor... Hayat yönlendirici olacaktır.
      pahalılığı ve enflasyon bir ölçüde önleniyor..
      Avrupa Gümrük Birliğine girişimizin şart­ Amacı böylece vurguladıktan sonra
      larında bir gereklilik daha yerine getirili­ kanunun içeriğine gelince :
      yordu..."
                             • Kanunun 4 üncü maddesine göre,
        Kuşkusuz bir de Kanunun kendi met­
      ninde  yer alan amacına bakmakta yarar  Bir. malı satın alan, satın aldığı fakat
      vardı.                   hukuk dili ile ayıplı (= özürlü, defo'lu) çıkan
                            malı teslim tarihinden itibaren 15 gün
        Kanunun  1 inci maddesine göre, amaç: içerisinde satıcısına başvurarak değişti­
      ekonominin gereklerine ve kamu yararına rilmesi, bedelinin geri verilmesi, ücretsiz
      uygun  olarak tüke­                     onarılması, ayıbın ne­
      ticinin  sağlık  ve                     den  olduğu  değer
      güvenliği  ile eko­ Kanunun                 kaybının mal  bede­
      nomik   çıkarlarını amacından        ve      linden   indirilmesi
      koruyucu, aydınlatıcı,                    seçeneklerinden birini
      eğitici,  zararlarını taşfldığı               isteyebilecek;
      tazmin edici, çevresel
      tehlikelerden korun­ başlıktan       da         • Kanunun 6 ncı
      masını    sağlayıcı                    maddesine göre :
      önlemler  almak  ve anlaşıldığı       gibi       Tüketici, taksitli
      tüketicilerin kendileri­                   satışlardan  doğan
      ni  koruyucu  giri­ ağırlıklı     unsur        borçlarının tamamını
       şimlerini özendirmek                    veya bir kısmını önce­
       ve bu konudaki poli­ tüketici'dir.            den  ödeme  hakkına
       tikaların oluşturulma­                   sahip  ise satıcıdan
       sında gönüllü örgüt­                    ödenen miktara göre
       lenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları gerekli faiz indirimini yapmasını isteyebile­
       düzenlemektedir.
                            cek ve mal veya hizmetin satıcı ile arala-
                            nnda yazılı olarak belirlenen toplam satış
        O halde. Kanunun amacından ve taşıdığı fiyatı hiçbir şekilde arttırılmıyacak;
       başlıktan da anlaşıldığı gibi ağırlıklı unsur
       tüketici'dir. Yine kanunun başlığına göre
       tüketicinin korunması söz konusudur. Bu • Kanunun 7 nci maddesine göre :
       korumanın nelere karşı olacağı amaç mad­
       desinde belirtilmektedir. Bu koruma :   Kampanyalı satışlarda, ilan ve taahhüt
                            edilen mal  ve hizmetin  teslimatının
        - Tüketicinin sağlığım,        zamanında yapılmaması veya fiyat, nitelik
                            ve miktarında sözleşmeye aykırı davra-
        - Tüketicinin güvenliğini,      nılması durumlarında satıcı bayi, acenta,
                            temsilci, imalatçı, üretici ve ithalatçı birlikte
        - Tüketicinin ekonomik çıkarlarını, koru­ ve zincirleme sorumlu olacak;
       yucu olacak. Ayrıca tüketicinin çevresel
       tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlem­ • Kanunun 7-9 uncu maddelerine göre :
       ler almaya.


       İLLER  V E BELEDİYELER                      ICiVSIM 199.5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11