Page 5 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 5

M A K A L E            BELEDİYELERİMİZ             AÇISINDAN              TÜKETİCİ'NİN          KORUNMASI         Açıklama :
         Türkiye Esnaf Sanatkâr ve Küçük Sanayi Araştırma
        Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bazı Akademik
        kuruluşlar ve Kırşehir Valiliği tarafından 13-15 Ekim
        tarihlerinde Kırşehir'de TÜKETİCİNİN KORUNMASI
        konusunda bir seminer düzenlenmiş;
         Bu Seminere Türk Belediyecilik Demeği adına katılan       Fethi AYTAÇ
        Fethi AYTAÇ, Seminer Bildirileri kitabında yer almak         Em. Vali
        üzere aşağıdaki bildiriyi hazırlamıştır.            İçişleri Bakanlığı
                                          Mahalli İdareler
                                        eski Genel Müdürü
         GİRİŞ :                  Böylece kanunun kabul edildiği 23 Şubat
                             1995 tarihini izliyen günlerde ortaya konu­
         Geride  bıraktığımız Eylül ayının ilk lan :
        haftasında büyük tirajlı günlük gazeteleri­
        mizin ekonomiye veya tüketici sorunlarına Artık Tüketicinin de Yasası Var!
        ayrılmış  sayfaları                    (Akşam,  25  Şubat
        benzer ifadeleri taşı­                  .  1995)
        yan  haberlerle bir  Tüketiciye               • Tüketiciye Avru­
        kanunun  yürürlüğe                     pa Standardında  8
        girişini müjdeliyordu: Avrupa               Hak  Tanıyan Yasa

         • Tüketiciler Koru­ Standardında            Meclisten  Geçti
                                       Aldatılma
                                             Endişesi
        ma Altında.. (Milliyet,                  Sona  Erdi... (Yeni
        5 Eylül 1995)     8  Hale    Tanıyan        Yüzyıl 25 Şubat)
         • Türk Tüketicinin
        Hakları Artık Yasal Yasa     Meclisten          • Tüketicinin Yüzü
        Güvence   Altında..                    Nihayet Güldü.. (Yeni
        (Cumhuriyet, 6 Eylül Geçti                Günaydın 25 Şubat)
        1995)                              • Tüketici Artık
         • Tüketiciler Güç                    Kazıklan mıyac ak..
        Sizde Artık.. (Yeni Günaydın, 6 Eylül 1995) (Sabah 25 Şubat)
                               • Tüketici Artık Yasayla Korunacak
         Müjdelenen, 4077 sayılı Tüketicinin (Milliyet 27 Şubat) gibi iyimser düşünce ve
        Korunması Hakkında  Kanun'un 8 Eylül görüşler bir kere daha  tekrarlanmış
        tarihinde yürürlüğe girecek olması idi.  oluyordu.


         İLLER VE BELi:i)İYELEI{                     EYLÜL  1995
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10