Page 4 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Siyasi Parti liderlerimizi bu kararları
                            uygulama yolunda, Türk halkının önünde
                            taahhütte bulunmaya davet ediyoruz. Avrupa
             1              Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na sistemi
                                  tarafından
                                       kabul edilen
                             1-
                               TBMM
                                             uygun
                                              Bu
                                Belediyeler
                            biçimde
                                      güçlendirilecektir.
                                         vesayet
                                      idari
                            kapsamda
                                 belediyeler,
                                      mali
                            kaldırılmış,
                                         yargı
                                  kendi
                            hesap veren bağımsız, kendine yeten ve halka
                                            kuruluşlar
        Sayın Başkanım,            haline getirilecektir. Bu amaçla İçişleri
        Türk Belediyecilik Derneği yarım asırdır Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 1580
       kamuya yararlı dernek statüsünde, Türk sayılı Yasa'da gerekli değişiklikleri yapan
       Belediyeciliğinin ve Yerel Yönetimlerin belediyelerimiz çağdaş katılımcı ve etkin bir
       çoğulcu, özgür, çağdaş demokratik yapı hale getiren Tasarı TBMM'nin açılışından
       içerisinde gelişmesi ve demokrasinin temel itibaren öncelikli olarak ele alınacaktır.
       taşı olmaları için çalışmaktadır. Eksilmeyen 2- Merkezi Hükümet ile yerel yönetimler
       bir coşku ve özveri ile sürdürülen bu arasında yeniden görev bölümü yapılıncaya
       çabaların sonucu derneğimizin gerek ülke­ kadar belediyelere ayrılan paylar kanunda
       mizde gerekse uluslararası alanda önem ve belirtilen seviyeye yükselmelidir. Bu paylar
       etkinliğini kanıtladığı inancındayız.  hiç bir şekilde azaltılamaz.
        Sizlerden aldığımız güç ve 24 Aralık 3- Bugün çeşitli Bakanlıklarca bele­
       Genel Seçimleri nedeniyle tüm belediye diyelere yapılan yardımlar ve kullanılan fon­
       başkanlarımız  adına  Siyasi  Parti lar şeffaf ve objektif usullere göre
       Liderlerimize aşağıdaki çağrı yapılmıştır. dağıtılmalıdır. Bu fon ve yardımlar iktidar
                            partisi yandaşlarınca veya  bakanların
                      12.12.1995  seçildikleri seçim bölgesine göre değil, hak
                            ve öncelik sırasına göre paylaştırılmalıdır.
        BELEDİYE BAŞKANLARINDAN        Zaman  içinde  de bu paylar kalkarak,
        SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE        belediyelerin siyasi iktidarlara tartışmaları
                            önlenmelidir.
        AÇIK ÇAĞRI
                             Saygılarımızla,
        2750 belediyenin üyesi bulunduğu Türk           Sami  GÖKDENİZ
       Belediyecilik Derneği, Türk  Belediye­       T.B.D. Yönetim Kurulu Başkanı
       ciliğinin ve Yerel Yönetimlerinin çoğulcu, Marmara ve Boğazlar BU. Birlği Bşk.
       özgür, demokratik yapı içerisinde gelişmesi      Balıkesir Belediye Başkanı
       ve demokratik  yapımızın temel  öğesi
       olmaları yolunda tüm Belediye Birlikleri ile Türk Belediyecilik Demeği
       dayanışma içinde önemli adımlar atmış ve Akdeniz Belediyeler Birliği
       bu çalışmaların ışığında aşağıda yazılı Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği
       kararları almıştır. Bu kararlar Türk   Ege Belediyeler Birliği
       demokrasisinin kurallara uygun biçimde  Gap Belediyeler Birliği
       işlemesi, ülkemizin çağdaş düzeye yükselme­ İçanadolu Belediyeler Birliği
       si için gerçekten çok önemlidir.     Kocaeli Belediyeler Birliği
                             Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği


        İLLER VE BELEDİYELER          574            IsASIM 1995
   1   2   3   4   5   6   7   8   9