Page 10 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 10

M A k A L K

       çizgisinin altında, civarında veya üstünde Bu tanım akla şu soruyu getirmektedir.
       olanlar ayrımı devam etmektedir. Gelir Acaba, günlük yaşantımızda çok büyük
       düzeyi farklılaşan grupların korunma  önem taşıyan, aile bütçemizde temel gider­
       açısından beklentileri de kuşkusuz fark­ leri oluşturan ekmek, et, meyve, sebze gibi
       lılaşmaktadır. Ama bu durum onlarında çarşı pazar giderleri ile sık sık karşılaştığımız
       belirli bir korunma ihtiyacını duymalarını küçük onarım hizmetleri üretici-imalatçı ve
       gereksiz kılmamaktadır. Refah düzeyi  satıcıların sunacakları hizmetin kapsamına
       ülkemize göre  çok                     dahil midir? diğer bir
       yüksek  olan  Batı                     deyimle bir kısmının
       ülkelerinde tüketicileri Üretici,   4077         ücretlilerini belirleme
       korumaya   yönelik                     yetkisi yasa ile Küçük
       kuruluşların çokluğu sayılı    Kanunla          Esnaf ve Sanatkârlar
       bunun açık delilidir.                    Kanunu ile bu Kanun
                   "Kamu      kurum         kapsamına   giren
         Bu gelişmeler yapı­                    kuruluşların meslek
       lacak düzenlemelerde ve   kuruluşları           odalarına bırakılmış
       hem amaç hem de ilke                   olan mal ve hizmet­
       değişikliklerini gerekli da dahil    olmak        lerde fiyat ve ücret tes-
       hatta zorunlu kılmıştır.                   biti yetkisinden doğan
       Örneğin  1978  de üzere      tüketiciye        sorunlar olursa bunlar
       hazırlanan  tasarıda
       Üretici "Elde ettiği sunulmuş                bu 4077 sayılı Kanun
       tarım, hayvan veya                     kapsamında düşünüle­
       su ürünlerini satan olan    mal   ve         cek midir?  Yoksa
       gerçek  veya tüzel                     Kanun bütünü ile fiyat
       kişilerdir."  diye hizmetleri                düzenlemelerini  ve
       tanımlanmış ve gerek­                    onlardan doğan sorun­
       çesini özetle aktarır­ ya da   bu   mal        ları üretim, imalat
       ken belirttiğimiz gibi                   veya satış safhalarında
       devletin   ağırlıklı veya    hizmet­          sağlık ve vasıf (kalite)
       olarak gerekli önlem­                    kontrolü bakımından
       leri alması öngörül­ lerin    ham            çeşitli mevzuatla bele­
       müştü. Oysa  günü­                     diyelere veya Bakan­
       müzdeki  gelişmeler maddelerini               lar Kurulu'nun  24
       sonunda   Devletin                     Haziran 1995  tari­
       ağırlığını geri plana yahut    ara           hinde  kabul edip
       çekerek daha özgür                     yürürlüğe koyduğu,
       çalışacak, oto kontrole maddelerini
       ve dünya ticaretinin                    552  sayılı "Yaş
       gelişmelerine kendi üretenler"                Meyve  ve  Sebze
       iradesi ile  uyum                      Ticaretinin Düzen­
       sağlıyabilecek  bir olarak                 lenmesi ve Toptancı
       mekanizmanın  kurul­                     Halleri Hakkındaki
       ması gerekmektedir. tanımlanmıştır.             Kararname"    ile
                                      belediyelere ve Sanayi
         Nitekim 4077 sayı­                    ve Ticaret Bakanlığına
       lı Kanunda, eski tanımdan çok farkh olarak veya 560 sayılı "Gıdaların Üretimi,
       üretici, imalatçı ile birlikte ele alınarak, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
       "Kamu  kurum  ve kuruluş-Iarı da dahil Hükmünde  Kararname"   ile Sağlık
       olmak üzere  tüketiciye sunulmuş olan Bakanlığı ile Tarım ve  Köy  İşleri
       mal ve hizmetleri ya da bu mal veya hiz­ Bakanlıklarına verilen görev ve yetkiler
       metlerin ham maddelerini yahut ara mad­ devam etmektemidir ?
       delerini üretenler" olarak tanımlanmıştır.        İLLER  V E BELEDİYELER
                                         KASIM   vm
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15