Page 9 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 9

M A K A L E


     (Danıştay  9.D.10.12.1964   gün,  E:   * lilazığ Belediyesine 5 daire ba^ amiri olduHuna
    1964/278,  K:  19641247  sayılı  kararı; göre iki fahri encümen üyesinin seçilmesi gerekeceği
   Danıştay  Genel Kurulunca  18.1.1965 gün,  ilk.
    E: 1965153, K: 19651242 sayılı kararıyla
    uygun  görülmüştür.                (Danıştay    3 .D .23.7.1969    gün.
                           E : 1969/343, K: 1969/339)

     * Belediye meclisince  encümen  üyesi
    seçimi yapılırken belediye başkanı "daire   * Mansup (tayinle gelen) üye sayısı 5 olan
    reisleri" arasından sayılamaz.        belediye encümenine meclisçe iki üyenin seçilmesi
                           gerekir.
      1580 sayılı Belediye Kanununun 77 nci
    maddesindeki,  "Belediye encümeni, belediye   1580 sayılı Kanunun  77 nci maddesi
    reisi ile müntehap encümen âzasından ve 88 hükmü muvacehesinde, 5 daire amiri olduğu
    inci maddede  yazılı daire  reislerinden bildirilen Elazığ Belediye   Encümenine,
    teşekkid eder. Belediye encümeni mansııp  Belediye Meclisinden iki fahri üye seçilmesi
    ûzanm  nısfını tecavüz etmemek ve ikiden gerekeceğinden, başkanın  bu konudaki  iti­
    aşağı olmamak şartıyla belediye meclisleri razının kabulü ile aksine müttehaz kararın
    tarafından kendi âzası arasından lüzumu  iptaline karar verilmiştir.
    kadar fahri âza inti­
    hap olunur." hükümle­     Belediyelerde              ( D a n ı ş t a y
    rine göre, encümence                        3.D.10.7.1970    gün,
    seçilecek fahri mansup    fen  memuru,            E:   1970/269,   K]
    âzanın nısfını tecavüz                       1970/275).
     etmemesi lâzım gele­     teknisyen
     ceği, mansup azaların                         * Belediyelerde fen
     ise aynı Kanunun 88     ve  teknikerler           memuru,  teknisyen ve
     inci maddede  tadadi     encümen               teknikerler   encümen
     olarak sayılmış olan                       toplantılarına  katıla­
     daire baş  amirlerin­    toplantılanna
     den ibaret bulunduğu,                       maz.
     bunlar meyanında bu­     katılamaz.
     lunmayan   belediye                         "Belediyelerde tam
                                       bir ünvan  ve kadro
     başkanının mansup aza sayılmasına imkân  standardına gidilmemiş  olması  ve  küçük
     olmayacağı  cihetle 5 daire  başkanının  belediyelerin mühendis  istihdam  etmede
     bulunduğu bildirilen adı geçen belediyede karşılaştıkları güçlükler nedeniyle  bazı
    fahri azanın bu adedin nısfının tecavüz etme­ belediyelerde fen işleri ünitesinde endüstri
     mek üzere iki kişi olması lazım gelir.  meslek lisesi, sanat okulu, tekniker okulu gibi
                            orta dereceli veya önlisans düzeyinde teknik
      (Danıştay  3 .D .14.6.1965 gün.  E:  tahsil görmüş veya sadece mesleki ve teknik
     1965/223, K: 1965/209)            kurslardan mezun olup "Fen memuru,  sür-
                            veyan tekniker" ve benzeri görev  ünvan-
      * İki kardeş belediye encümeninde birleşmeye- larıyla memurların çalıştırılmakta olması
    çeklerinden, tabii üye olan kardeşin memur bulun­ gerçeği, 1580 sayılı Belediye Kanununun 88
    masından ötürü yerine başkasının getirilmesinin
    mümkün  olmaması nedeniyle seçilmiş üyenin inci maddesinde,  belediye   encümenin^
    çekilmesi gerekeceği Hk.           katılacak daire başkanlarının  memuriyet
                            ünvanlarıyla mesleki sıfatları birlikte g/is­
      (I)am.^tay 3.D.E: 1967/232, K: 1967/231 ter i imiş olması karşılığında, bunların daire
    suvılı  Istişari kararı, Genel  Kurulun  başkanı  sıfatını kazanmaları   sonucunu
    15.6.1967 gün. E : 1967/211. K: 1967/211 doğurmamaktadır.
    savdı kararıyla onanmıştır.)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14