Page 8 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 8

MAKALE

         ölüm  ve  istifa gibi sebeplerle 88  inci  takip ederler"
         maddedeki  belirtilen görevler son bulmakla
         encümen  üyelikleri de sona erer.         YARGI  K A R A R L A R I

                                   * Encümen seçimlerinde eşitlik hali
           İzin ve görevle ayrılma hali ile rapor ve
         hastalık hallerinde mansup  üyelerin yerine   Encümen   seçimlerinin   gizli  oyla
         vekâlet eden kimse encümene  katılır. Ancak, yapılması Belediye  Meclislerinin  Çalışma
         vekâletin hukuki  ve idari bir temele dayan­ Usulüne ait Yönetmeliğin birinci maddesi
         ması şarttır. Bu durumda sağlık işleri müdür­ gereğidir. Gizli oylamada eşitlik olur ve
         lüğüne  ancak  bir doktor, veteriner işleri bunun devam  edeceği anlaşılırsa konu ad
         müdürlüğüne   bir veteriner hekim, fen işleri çekme suretiyle çözülür. Gizli oylamada
         müdürlüğüne   bir mühendis,  hukuk  işleri
                                               uncu
                                                  maddesindeki
         müdürlüğüne  bir avukat vekâlet edebilir. Bu Beledive Kanununun 59 taraf tercih olunur"
                                  "Başkanın
                                        bulunduğu
         görevlere, daha alt seviyede bir kimsenin  kuralı işlemez.
         bütün  işlerin yürüyebilmesi  için imzaya
         yetkili  kılınması  o                          ( D a n ı ş t a y
         kimsenin   encümene                          3 .D .24 .12 .1965;
         üye olarak katılmasına     Olağanüstü              E . 1 9 6 5 I 4 6 O ,
         yeterli değildir.
                          bir  toplantıda           K.19651469


           Belediye    teşki­     seçilen                  * Olağanüstü  bir
         lâtının içinde  hangi      Üyelerin    görev         toplantıda seçilen üye­
         daire baş  âmirlikleri                         lerin görev süresi nor­
         mevcut  ise, mansup      süresi                mal  toplantı  başına
         üyelikler  olarak  bu                        kadar devam eder.
         dairelerin adlan encü­     normal
         men  kararına  yazılır.     toplantı                 " . . . E n c ü m e n
         Bu  dairelerin  amiri                         üyelerinin  seçimine
         mevcut  ise; o şahsın     başına    kadar          gelince:
         adı ve soyadı daire adı
         ile  birlikte  yazılır.     devam                   1580 sayılı Beledi­
         Daire  amiri yok  ise,     eder.                 ye Kanununun  77 nci
         sadece   daire   adı                         maddesi,   encümen
         yazılıp altında "mün­                         üyelerinin  bir sene
         hal, olduğu belirtilir.             müddetle seçileceğini derpiş eUniştir. Ancak
                                   bu sürenin belediye meclislerinin normal
           Belediye  encümeni  üyelerinin encümen   seçim döneminde  yenilenmesi halinde göz
         kararlarına  ne  suretle imza  koyacakları   önünde tutulması gerekir.
         hakkında  İçişleri Bakanlığının 27.11.1940
         tarih ve 6/20063 sayılı yazısına göre:      Kasım  ayında  yenilenmiş bir belediye
                                   meclisinin  ilk toplantısı olağanüstü bir
           "Belediye  encümeni  üyelerinin, encümen   toplantı olduğundan, bu toplantıda seçilen
         kararlarının altına Belediye Kanununun  77  encümen  üyelerinin görevleri toplantı yılı
         ve 88 inci maddelerindeki  yazılış sırasına  başı olan Ekim ayına kadar devam etmesi ve
         göre imza koymaları lâzımdır.          Ekim ayında seçimin yenilenmesi Kanunun
                                   ruh ve maksadma uygun  düşmektedir.
           Buna  göre belediye reisini müteakiben,
         müntehap   üyeler, bundan  sonra  da tabii   Bu sebeplere binaen yerinde görülmeyen
         üyeler Kanunun  88 inci maddesindeki sırayı  itirazın reddine karar verilmiştir."          İLLBR  V E BELEDİYELER                            EKİM  1995
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13