Page 7 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Teftiş heyeti müdürü, baş müfettiş veya  1) Yazı İşleri Müdürü,
     müfettiş.                    2) Hesap İşleri Müdürü,

     Lüzumu  halinde zat ve hukuk işleri    3) Sağlık İşleri Müdürü,
      müdürleri veya müşavir avukat."
                             4) Veteriner İşleri Müdürü,

      Belediye  encümeninin   üye  sayısı,   5) Fen İşleri Müdürü,
    belediyenin büyüklüğüne  ve belediye baş
    amirlerinin miktanna bağlıdır.         6) Teftiş Heyeti Müdürü,
                             7) Hukuk İşleri Müdürü,
      En küçük belediyede dahi;
                              Belediye encümenine  tabii üye olarak

      1) Belediye başkanı veya belediye    kanun  hükmü  gereğince katılması gereken
        başkan vekili,             mansup  üye miktarı 7 olduğuna ve fahri üye
                            miktarı mansup ye miktarının yarısını geçe­
                                    ü
      2) Başkâtip,                meyeceğine göre, bu miktar 7/2:3,5 yani üç
                                       kişidir. Üç buçuğu 4
      3) Muhasebeci,                          yapmaya  imkân  yok­
                   Encümen                 tur. Aksi halde Kanun

      4) Belediye mecli­    kararlarının              hükmüne  aykırı olarak
     since bir yıl süre ile                     yarı miktarı geçilmiş
     kendi üyeleri arasın­   hukuki    yönden          olur.
     dan seçilen iki bele­   geçerliliği,
     diye  meclisi üyesi,                         Encümen    karar­
     olmak   üzere  bir    öncelikle               larının hukuki yönden
     başkan ve 3 üyeden                        geçerliliği, öncelikle
     kurulur.           encümenin               encümenin   Kanuna
                    Kanuna     uygun          uygun  olarak  kuru­
       Ancak  İçişleri Ba­                      luşuna bağlıdır.
     kanlığının 10.11.1956    olarak    kuruluşuna
     gün   ve  621-314-     bağlıdır                 1580 sayılı Kanu­
      137/22502 sayılı Ge­                       nun  77 nci maddesi
     nelgesinde  belirtildiği                      son fıkrasında "Bele­
                                       diye zabıta amiri ve
     üzere;
                             belediye  müfettişleri  encümene   dahil
                             değildirler" hükmü getirilmiştir. Oysa 88
       "Belediye encümenlerinin  1580  sayılı
                             inci madded« daire baş amirleri olarak zabıta
     Belediye Kanununun  77 nci maddesine göre
                             âmirinden  söz edilmediğinden, bu hüküm
     seçilmiş üyelerie 88 inci maddede yazılı
                             fazladan  bir  pekiştirme  olarak  kabul
     daire  reislerinden  terekküp   edeceği
                             edilebilir.
      açıklandığına ve bu maddede sayılan daire
      reisleri arasında da yazı işleri müdürü veya
                              Belediye  encümeninin  mansup  (tabii)
     başkâtip sıfatları zikredildiğine göre, yazı
                             üyeleri memuriyet  hizmetleri  süresince
      işleri kâtibinin üye olarak  encümene
                             encümen  üyeliği görevlerini de birlikte
     katılmasına  imkân yoktur. Ancak  lüzum  yürütürler. Bu hak şahsa değil, göreve tahsis
     görüldüğü  takdirde, bütçede kâtip kadrosu­
                             edilmiş olduğu için 88 inci maddede belir­
     nun kaldırılarak başkâtiplik ihdası suretiyle
                             tilen görevler kimler tarafından yapılırsa
     bu ihtiyacın temini mümkün bulunmaktadır"
                             encümene  üye olarak o kişiler katılırlar.
     genellikle büyük belediyelerde daire baş
     amırieri şunlardır.               Tayin, başka göreve atanma, emeklilik-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12