Page 6 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 6

MAKALE                 B E L E D I Y E     ENCÜMENLERININ


                  KURULUŞ        V E  ÇALıŞMALARı


                                                Şevki PAZARCI
                                                    Em. Vali


           1-  Belediye   encümenlerinin       olup bunlar :
             hukuki durumu                1)  Belediye Başkanı,
                                    2)  Belediye meclisince kendi üyeleri
                                      arasından 1 yıl süre ile seçilen "fahri
           1580 sayılı Belediye Kanununun  3 üncü      üyeler" veya" müntehap üyeler",
         maddesine  göre;
                                    3)  Belediye daire baş âmiri olan "tabii
                                      üyeler" veya mansup üyeler".
           Belediye  idaresi, belediye meclisi ile
         belediye  encümeni,  belediye başkanı  ve    Belediye  encümeninin  tabii üyesi ve
         yardımcılarına, belediye şubeleri varsa şube başkanı olan belediye reisi, seçimle geldiği
         müdürlerine ve şube heyetlerine verilmiştir.
                                  cörevi süresince encümeni  sevk ve idare
           Belediye encümeni, belde idaresinin ikin­ eder.
         ci derecede   önemli
         karar organıdır. Bele­    Belediye                  Belediye  Kanunu­
         diye encümeni,  bele­    encümeni,      belde        nun 77 nci maddesine
         diye meclisine nazaran                        göre; müntehap üyele­
         daha  sürekli  çalışan    idaresinin     ikinci        rin, mansup  üyenin
         organıdır.                               yarısını aşmamak  ve
                         derecede      önemli        ikiden aşağı olmamak
                                             şartıyla belediye mec­
           Belediye  encümeni.    karar   organıdır.          lisleri tarafından kendi
         Belediye  Kanununun                          üyeleri arasından se­
         77 ve 88  inci mad­    Belediye     encümeni,        çilmeleri gerekmekte­
         deleri arasında düzen­    belediye     meclisine        dir. Aynı  maddede
         lenmiştir. Ayrıca, Be­                        belirtildiği üzere, bele­
         lediye   Kanununun                          diye encümenleri  88
         birçok  maddelerinde
         belediye  encümenle­     sürekli    çalışan          inci maddede  yazılı
         rinden  söz  edilmiş,                         daire reislerinden te­
         görev   ve  yetkiler    organıdır.                şekkül eder.
         belirtilmiştir.
                                               88 inci maddeye
                                  göre daire baş amirleri şunlardır.
           Belediye  Kanunu  dışında; çeşitli kanun,
         tüzük, yönetmelik ve kararlarla encümenlere    "Yazı işleri müdürü veya başkatip.
         birçok görev ve yetkiler verilmiştir.
                                    Hesap işleri müdüıü veya muhasebeci.
           2-  Belediye   encümenlerinin
              kuruluşu                   Sıhhat işleri müdürü, baştabip veya tabip.

                                    Baytar müdürü, baş baytar veya baytar.
           LS8() sayılı Belediye Kanununun 77 inci
         maddesi hükmüne  göre, belediye encümeni  3    Fen işleri müdürü, baş mühendis veya
         ayrı menşeden gelen insanlardan kurulmakta     mühendis,          İLLER  V E BELEDİYELER           512               EKİM  1995
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11