Page 5 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 5

tanıması, hakedişlerin iki aylık gecikmeyle örneklerin başarılı başarısız  yönleriyle
    ödenmesi, kooperatif konutlarının yapımına  H A B I T A T İl'e sunulacak ulusal yazanak
    bakmaktadır.  Sonra  da kooperatif konut­  kapsamına  alınmadığı anlaşılıyor. Oysa,
    larının bitirilmesi çok uzun yıllara sarkıyor bizim de öbür ülkelerin yararlanmasına
    söylemi yaygınlaştırılıyor. Oysa kooperatif­ sunacağımız örneklerimiz,  aktaracağımız
    ler, bugüne değin Toplu Konut Fonu'ndan  birikimlerimiz,  deneyimlerimiz   elbette
    yararlanılarak yapılan konutların 7c 90'dan vardır.
    çoğunu tamamlamışlardır. Bunun  en somut
    örneğini   KENTKOOP'un,      başkent   Sivil toplum örgütlerinin H A B I T A T İl
    Ankara'da ürettiği 250 bin nüfusluk (bugün sırasında düzenleyecekleri FORUM için ev
    yaklaşık 200 bin insan yaşıyor) 50 bin konut­ sahipliği yapacak kurulda, sanki Türkiye'de
    luk (43 bini bitmiştir) BATIKENT  oluş­  bu alanda çalışmak  yapmakta  olan sivil
    turuyor.  KENTKOOP,    1987'de  aldığı  toplum örgütleri değillermiş gibi, kooperatif
    H A B I T A T ödülünden sonra, bu günlerde üst birlikleri dışlanmıştır. Oysa hükümet dışı
    Birleşmiş Milletlerin 50. yıldönümü nede­ kuruluş (NGO)  niteliğini taşımayan kimi
    niyle düzenlenen "Biz Halkız: 50 Toplum  tecimsel ortaklıklara, hatta örgütsel tabanı
    Projesi"  ödülleri arasında "İnsan  Yer­  olmayan  kimi kişilere de bu kurulda yer
     leşmeleri" konusunda yeni bir ödül daha verilmiştir.
     kazanmış bulunuyor.
                    Bugün,    ülkemizde          Kent yoksullarının
      Toplu Konut İdare­                       işlendirme, mesleksel
     si, H A B I T A T İl kent üretilen   dört          eğitim  ve  benzeri
     doruğunun  örgütlen­    konuttan     birinin        toplumsal ve  ekono­
     mesi  sorumluluğunu                         mik sorunlarını çöz­
     da yüklenmiştir. (Bu    yapımı                 mek  yanında,  hükü­
     belki  de  Fon'dan                        metlerin  çarpık  ve
     Olimpiyatların  Tür-    kooperatiflerce            sağlıksız yapılaşmaya
     kiyede yapılması için   gerçekleştirilmek­           son vermesi gerekiyor.
     para  ayrılmasından                        Kamunun    yarattığı
     daha anlamlı görüle­    tedir.                 kentsel rantların toplu­
     bilir). H A B I T A T İl                      ma  geri  dönmesi
     için oluşturulan ulusal                      sağlanmalıdır.  Başta
    hazırlık kurulu çalışmalarına ilişkin belge­ kıyılarımız, ormanlarımız olmak  üzere
    lerde sanki şimdiye değin Türkiye'de hiçbir doğanın kirienmesine, yokolmasına, "dur!"
    proje gerçekleştirilmemiş gibi Toplu Konut denilmelidir. Kaçak yapılaşma  önlenmeli,
    İdaresi'nin uygulamakta olduğu politikaların tarihsel kalıtın ve doğal çevrenin korunması
    bir tür savunması niteliğindeki tanıtımlara için köklü önlemler alınmalıdır.
    ağırlık verilmektedir. Örneğin, dar gelirliler
    için kiralık konut ya da gecekondu konusun­ Konut,  arsa,  yerleşme   ve  çevre
    da devletin yapacağı birşeyler yokmuşça­  konularında  köklü önlemleri  almak  için
    sına, "yoksullara kiralık konut üretiminin bütün  siyasal partilerimiz, halk dalka­
    kooperatiflerce yapılması" gerektiği savu­  vukluğundan,   gecekonduculuğa,   kaçak
    nulmaktadır. Bu konuda devlet özel destek kentleşmeyi,   arsa   vurgunculuğunu
    sağlamadıkça,  kooperatiflerin dar gelirler özendirme,  destekleme  yarışından,  oy
    için kiralık konut yapmağa  yönelmeleri   avcılığından   vazgeçmek   üzere   bir
    olanaksızdır.                  oydaşmaya  (mutabakata)  varmak   /orun­
                            dadır. Bu sağlanmadıkça, ülkemizin gelecek
      Bugün, ülkemizde üretilen dört konuttan
                            yüzyıla yü/.akıyla çıkması olanaksızdır.
    birinin yapımı kooperatiflerce gerçekleşti
    rilmektedir. Buna karşın, ülkemizdeki bu tür     İLLER  V E BELEDİYELER            1               EKİM  1995
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10