Page 4 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 4

işsiz güçsüz  kalmakta  ya da  güvenlikli  meta ve rant vurgunculuğu aracı durumuna
        işlerde çalışamamaktadır.  Kentsel hizmetler­  getirmiştir. Kente karşı suç işleyen siyaset ve
        den,  kentin  sunduğu  öbür  olanaklardan   yönetim  adamları  gecekonducuya   tapu
        yararlanamamaktalar. En   temel gereksinmesi   dağıtarak, yüksek katlı yapıya imar hakkı,
        olan  barınma  gereksinmesini  karşılayacak  yapı izni vererek onu da suçlarına ortak
         politikalar güdülmüyor, daha doğrusu,  uygu­  etmişlerdir.
         lanan konul ve arsa politikaları kendilerini
         kapsamıyor,  çözümü  gecekonduda  bulmak-    Konut  ve kentsel gelişmenin gerektirdiği
         talar. Bu yüzden kent yoksulları gecekondu  arsayı sağlaması ve halkın yararlanmasına
         ve arsa mafyasının avucuna itilmekte, çözü­  sunması gerekirken Devlet, kamunun  elinde­
         mü  gecekonduda   bulmaktalar.   Sonuçta,  ki arsaları özelleştirme kapsamında  kimi
         hertürlü  altyapıdan  kentsel  hizmetlerden   açıkgözlere ederinin altındaki karşılıklarla
         yoksun  çarpık  bir yapılaşma,  gecekondu­   peşkeş  çekmekte,  böylece  kentleşmenin
         laşma  anakentlerimizdeki   nüfusun  yüzde  yarattığı toprak isteminin karşılanmasındaki
         yetmişine   yakın  büyük   çoğunluğunun   sorumluluklarını başından savmaktadır.
         yaşadığı bir alan, daha doğrusu  kaçak bir
         kent  parçası oluşmaktadır.  Kentle bütün-    Toplu Konut İdaresince yönetilen Toplu
         leşmeyen  bu  insanlar kentlilik  bilincini, Konut Fon'undan  ancak üst gelir düzeyinde­
         kentlilik köy'lere dönüştüğü,  kentleşmenin  ki yurttaşlar yararlanabilmektedir. Başka bir
         kentlileşmeyle sonuçlan­                         anlatımla devletin güt­
         madığı bir gerçektir.     Toplu    Konut             tüğü konut politikası
                                              düşük  ve dar gelirli
           2010 yılında Türki­    İdaresi,    HABITA"          geniş emekçi kitleleri
         ye nüfusunun  87 mil­     I kent   doruğunun          dışlamaktadır.  Biri
         yonu  bulacağını,  bu­                         otomobilinki  olmak
         nun  60  milyonundan     örgütlenmesi               üzere seçimde ve hü­
         çoğunun  kentlerde ya­                         kümet izlencesinde iki
         şayacağını,   yalnızca    sorumluluğunu         da     anahtar vaadiyle işba­
         nüfus artışından doğan    yüklenmiştir.               şına gelen  ortaklık
         konut gereksinmesinin                          hükümeti, ikinci anah­
         4.2 milyonu  bulaca­                         tarı, yani konutunkini
         ğını, birikmiş konut açığıyla birlikte onbeş iyice unutmuş ya da unutturmaya çalışmıştır.
         yıl boyunca yılda 455 bin konut üretilmesi  Bütçe dışı kaynaklardan oluşan Toplu Konut
         gerektiğini kestiriyoruz.  Bu,  önümüzdeki   Fonu'nun  tümüyle  hazineye gelir olarak
         onbeş yıllık dönemde 400 bin hektarlık tarım aktarılması, buna karşılık 1995 bütçesinde
         toprağının  kentsel  kullanıma   açılmasını  yalnızca 1 milyon liracık simgesel bir öde­
         gerektirmektedir.  Bunun  gecekondu  ve arsa  nek konunması bunun başlıca göstergesidir.
         mafyasınca  değil, doğrudan  kamu  eliyle
         yapılması, imar planına uygun biçimde  yer-   Toplu  Konut  İdaresi, yarısını peşin
         bölümlemesi  yapılmış, her türlü altyapıyla  ödeyebilen üst gelir düzeyindekilere doğru­
         donatılmış  tarımsal  toprakların  arsaya  dan, daha doğrusu üstlenicilere yaptırdığı
         dönüştürüldükten   sonra kentsel gelişmeye   konutları -gazetelere beş on sosyal konut
         açılması, bu alanlarda yaratılacak katrilyon­ yaptırabileceği tutaılardaki- ilanlarla pazar­
         larca  liralık rantın kamuda   kalmasını   lamayı çalışıyor. Buna karşılık, ikiyüzbine
         sağlamak  için zorunludur.            yakın sayıdaki konutu, daha mütavazi gelir­
                                   li üyelerine yaptırmaya çalışan konut koop­
           Üst üste  çıkarılan imar ve gecekondu  eratiflerine hakkettikleri kredileri ödemekte
         bağışlanılan, başlangıçta masum  yurttaşların "cimri" davranmakta  . TOKİ'nin  doğrudan
         bir eylemi olan gecekonduyu  artık bir ticari yaptırdığı konutların üstlenicilerine öncelik
   1   2   3   4   5   6   7   8   9