Page 3 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 3

GELECEĞE         YÜZAKIYLA         ÇIKABİLMEK          İÇİN

       TOPLUMSAL         İÇERİKLİ      KONUT,      ARSA,     ve

      KENTLEŞME         POLİTİKALARI          GÜTMELİYİZ                                      Prof. Dr. Cevat G E R A Y


       1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel konut" söylemiyle  yoksulların konut soru-
     Kurulu, her yılın Ekim ayının ilk pazartesini  nuna çekilmiştir. H A B I T A T örgütü
     "Dünya  Konut  Günü"  olarak belirleyerek hükümetlerin öncelikle yoksulluk sorununun
     tüm ülkelerde konut sorununa kamuoyunun  üstüne  gitmesini, işlendirme  olanaklarını
     ve hükümetlerin dikkatini insanlığın bu en arttırmasını, böylece kentlilerin kendi konut
     yaşamsal  gereksinmesinin  karşılanmasına,  sorunlarını çözebilir duruma  girmelerine
      kentleşme ve yerleşme süreçlerinin sağlıklı yardımcı olmasını istemektedir. Bu yok­
      olmasını sağlayacak köklü önlemlerin alın­ sullara yönelik olarak;
      masına  çekmek  istemiştir. 1995 Dünya
      Konut Günü,  1996 haziranında İstanbul'da   —  ucuz ve donatılı arsa sunulmasını,
      25 binden  çok insanın katılacağı Dünya    —  daha iyi yapı gereçleri ve teknolo­
      Konut ve Yerleşme Konferansı H A B I T A T İl   jisinden yararlanma  olanaklarının
      toplantısının öncesine                yaratılmasını,
      rastlaması  Türkiye     Konut,    yalnızca           — elverişli koşul­
      açısından  ayrı  bir
      önem  taşımaktadır.      hızlı  kentleşen          larla kredi verilmesini
                                         içeren politikalar uy­
                      ülkemizin     değil       gulanmasını  gerektir­
        Konut,   yalnızca
      hızlı kentleşen ülke­     tüm   insanlığın          mektedir. Bunun  ya­
      mizin değil tüm insan­                       nında, onların;
      lığın sorunudur. Yer­     sorunudur.                —  meslek  eğitim­
      yüzünde  5.7  miyar                        den geçirilmesini.
      insandan    yaklaşık
      yarısı (2.6 milyarı) kentlerde yaşamaktadır.  —  İŞ sahibi kılınmasını  sağlayacak
      2015 yılına değin hergün yaklaşık 250 bin     önlemlerin  alınması  gerekli kıl­
                                   maktadır.
      insan kentlere göçecektir. Bu varolan konut
      açığına hergün 50 bin konutun eklenmesi
                                Başka bir anlatımla "kentte yaşayanların
      demektir.
                               kentiyle ve çevresiyle bütünleşmesi sağlan­
                               madıkça, yeni yüzyılda ülkeler ve yeryüzü
        Dünya  nüfusunun  dörtte bin yoksulluk
                               çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kala­
      içinde ya,>amakta, işsizlik gittikçe yaygın-
                               caktır" düşüncesi dünya kamuoyunda   git­
      la.şmaktadır. f^u nedenle, kent yoksullarının
                               tikçe yaygnı biçimde benimsenmektedir.
      konul sorunu yalnız ba.şına ç ö / ü l e m e / . Bu
      nedenle. Dünya Konul Yılı olarak belirlenen
                                (ilkemi/ i\c hı/lı hır kentleşme sürecini
      1987 yıliMtlan bu yana dıkkaller '•evsı/lere
                               ya,şaınaktadıt Köyden kente göçenlerin çoğu
   1   2   3   4   5   6   7   8