Page 2 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 2

İLLF.R        İÇİNDEKİLER                      SAYFA
             V E
       BELEDİYELER    DERGİSİ    MAKALE

             Sahibi
        l urk llulociiyccilik Derneği Aciııın Geleceğe Yiizakıyla Çıkabilmek İçin Toplumsal
           Dernek linşk;ıııı       içerikli Konut, Arsa, ve Kentleşme Politikaları
              ve             Gütmeliyiz - Cevat GERAY              509
         Balıkesir Belediye Başkanı    Belediye Encümenlerinin Kuruluş
           Sami G(;)KD1-N!Z        ve Çalışmaları - Şevki PAZARCI          512
                           Anayasalarda Yerel Yönetimler (İtalya,
        Yazı İşleri S o n u n l ı ı Miidiirii Hollanda, Lüksemburg, Yunanistan, Portekiz,
          Genel Koordinatör        İsviçre) - Ahmet ÖZER               520
            Uaif OK'I AY
                           Türkmenistan Cumhuriyeti - Hasan KANBOLAT     528
         Y a y ı n ve D a n ı ş m a Kurulu Şişmanlığın Tedavisinde Egzersizin Yeri - Hasan RÜZGAR 537
           Av. Engin A Y D I N      Personel Mevzuatı - Nurcan YİĞİT         544
         Yük. Mimar Sezar AYGI-.N
           M. Argun KKSÖZ     BELEDİYELERİMİZ
          I'rof. Dr. tlevat Gl'RAY
           Yiğit GÜ1.C)KSÜZ       * İskenderun Belediyesi               548
          Y ı l m a z G Ü M Ü Ş B A Ş
         Oral KARAOSMANOĞLU
          Prof. Dr. Ruşen KELI-:Ş SEMİNERLER
           Orhan PİRI.I-U
          l'rof. Dr. İlhan T K K E I J * Kocaeli Belediyeler Birliğinin 5. Semineri   550
          Prof. Dr. Nuri TC")RTOr    * Güneydoğu'da Sempozyum               551
           •reoman Ü N Ü S A N      * Ankara İlçesi Kazanda Seminer          551
           Bcima ÜSTÜNİŞIK                                   551
                          * Konukevi Seminerleri
             • • •           * 1995'in 4'ncü Yuvarlak Masa Toplantısı     552
                          * Mamak Belediyesinde Mahalle Muhtarları Semineri 552
                          * Yeni Kurulan Belediyeler             552
          YÖNETİM   YERİ
       rÜRK BKI.IİDİYKCİI.İK DERNEĞİ
       M i l h a t p a ş a C a d . No: 45/2- Ankara DUYURULAR
        Tel: (312) 431 67 40 - 431 67 42
          435 98 11 - 435 98 14    * Tüm Belediyelere Duyuru              555
          Fax: (312) 432 38 33    * 8. Yerel ve Bölgesel Yönetim Çalışanları için Avrupa
        Misafirhane: Selanik Cad. No: 57                            555
        Tel: (312) 425 00 03 - 425 00 31 Eğitim Merkezleri Örgütü Semineri       555
                          * Konferans Duyurusu

                        ELLİ YIL ÖNCE ELLİ YİL SONRA
        Grafik D ü z e n l e m e - Dizgi - Ba.skı
            G E N Ç BÜRO        * Belediyeye Ait Olması Lazım Gelen Vergiler
         R E K L A M V E MAA TBACILIK    (Belediyelere Gelir Kaynaklan Bulmak
          SAN. r l C . LTD. ŞTİ.     Zorundayız - Safaettin KARANAKÇI
           Konur Sokak 69/5    BASINDAN
         06640 • Kızılay - ANKARA
         Tel ; 418 76 64 - 417 94 19
                          * Çiller Belediye Kasalarına El Koydu

            50.          SORU * CEVAP      Sorularına Cevaplar        5bO

                           Belediyelerimizin

             Y I L        KARİKATÜR

           AYDA BİR YAYINLANIR     * Yorumsuz                      571
   1   2   3   4   5   6   7