Page 10 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Bu  durumda,   "fen  idleri  müdürü.  edilip ileride doğabilecek  uyuşmazlıkları
        hcı^Diühcndis  vcycı )uühcndis"   kadrosu  önlemek  amacıyla encümenin  toplantı yeri
        bulunmayan   belediyelerde  fen  memuru,   bir yazı ile mülki idare amirine bildirilmeli,
        tekni.syen. tekniker ve benzeri görev ünvan- toplantı odasınının kapısına da "Belediye
        larıyla çalı:^an görevlilerin belediye encü­ Encümeni"  levhası konulmalıdır.
        menlerimle  görev  cdanuıyiU'ciklart" görü^iü
        In'lirtilmi^lir.                   Belediye  encümeni  toplantı  dönemi
                                 başında toplantı günterini bir kararla tespit
         (Danıştay  1 .D.11.7.19HS;    E.J98S/174. eder.
        K.I9S8/IS5)
                                   Belediye idaresinin büyüklük ve küçük­
         3-  Belediye   encümeni          lüğüne, belde hizmetleriyle belediye encü­
                                 menine  tevdi  edilen  işlerin azlık ve
            toplantıları
                                 çokluğuna göre toplantı sayıları ve günleri,
                                 mahalli ihtiyaçlar gözönüne alınarak tespit
          Belediye  Kanunu-ıuın  78  inci maddesi
                                 edilir.
        uy arnica;
                                              Belediye idaresi ne
          " E n c ü m e n belediye                      kadar  küçük  olursa
        reisinin  veya  tekvil     Encümen                olsun, belediye encü­
        e d e c e ğ i zatuı riya­                       meninin haftada en az
        setinde adedi mürette-      âzalan,    hususi         bir kere toplanması
        bin yarıdan  fazlasının
        huzuruyla  toplanır ve     surette                gereklidir.
        ekseriyetle    ittihazı     alâkadar
                                              Toplantılar
        karar  eder. E n c ü m e n                       2 defa ve hatta haftada
                                                     defa
                                                    5
        içtima  günlerini ken­      olduklan               dahi olabilir.
        disi  evvelce   tesbit
        eyler  ve  muayyen       mesele erin               Tatil  günlerinde
        g ü n l e r d e muntazaman    müzakeresinde
        içtima eder. E n c ü m e n e                     toplantı yapılıp karar
                         bulunamazlar.             verilemez.
        havale  e d i l m i ş olan
        e v r a k ı n nihayet bir
                                              Belediye encümen­
        hafta içinde müzakere
                                 leri tespit edilen gün ve saatlerde, günde­
        edilmesi mecburidir."
                                 minde  iş olsun veya olmasın toplanmak
                                 zorundadır.
          Belediye  e n c ü m e n i , belediye meclisine
        nazaran daha  sürekli çalışan bir organıdır.  Belediye encümeni kaç üyeden teşekkül
        Belediye  e n c ü m e n l e r i belediye binasında ediyorsa, o üye miktarının yarıdan bir
        toplanarak  çalışır. Belediyeye ait olmayan
        veya  belediyenin   resmi  hizmeti  için  fazlasının mevcudiyeti şarttır.
        kiralanmış  bulunmayan  bir yerde belediye
                                   Belediye başkanı  tarafından encümene
        e n c ü m e n i toplanıp karar veremez. Ancak
                                 havale edilmiş olan evrakın en geç 7 gün
        belediye encümeninin  toplanmış  sayılması
                                 içinde encümence müzakere edilmesi gerek­
        için e n c ü m e n üyelerinin bir araya gelmesi de
        yeterli değildir, karar verilmiş olması gerek­ tiğinden, bu husus encümen çalışmalarını
        lidir.                      yüıliten başkâtip veya yazı işleri müdürünce
                                 dikkatle izlenir.
          Belediye  encümeninin  nerede  toplanıp   Belediye encümeni  tarafından müzake­
        karar alacağı  önceden  encümence   tespit  reye alınmış bir konunun ne kadar zaman
         tT.T.ER V E BET  E D t Y E L E R       51^              EKÎM  1995
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15