Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İLLER v e BELEDİYELER   Ş U B A T ' 9 4

          Hakkaniyet:                 sübvansiyonların genel nitelikte olması
                                gereklidir. Merkezi   hükümet   için
          Devlet   sübvansiyonları   çeşitli   sübvansiyonların genel nitelikte olması
        düzeydeki kamu  erkleri arasında eşitliği gereklidir. Merkezi  hükümet   veya
        sağlayıcı, yetersizlikleri giderici nitelikte bölgesel erk genellikle her sene belirii bir
        olmalıdır.                   meblağı yerel yönetimlere bölüştürürler.
                                Bu dağıtım temel bazı ilkelere dayan­
          Etkinlik:                  malıdır: Paranın dağılımı ihtiyaçları belir­
                                leyen bir değişkenle doğru orantılı, mali
          Yerel yönetimlerce sağlanan hizmetler  gücü gösteren değişkenle de ters orantılı
        çok fazla veya çok yetersiz ise durumun olmalıdır.
        düzeltilmesi  için  onlara  yapılan
        sübvansiyonlar yeterli ve etkili düzeyde   İspanya'da yerel gelirlerin önemli bir
        olmalıdır.
                                bölümü  vergilerden, borçlardan hizmet
                                karşılığı alınan ücretlerden ve merkezi
                                hükümetin  yaptığı genel  nitelikli
          Yukardaki ilkelerden esinlenen beledi­  sübvansiyonlardan oluşmaktadır:
        ye gelir sistemi aşağıdaki niteliklere sahip
        olmalıdır:
                                 -Yerel vergiler toplam vergi gelirleri­
          -Belediye gelirlerinin büyük bir kısmı
        belediyelerce yerinde tahsil edilmelidir.  nin %31.80 ini teşkil ederler.
        Diğer  bir  anlatımla, bütün  yerel
        yönetimlerin  finansmanın  önemli  bir     Bunlai'dan  en  önemlisi  % 13.39
        bölümü  kendilerini seçen  seçmenler    oranıyla aı^azi vergisidir. Bunlai' son dere­
        tarafından ödenmelidir.            ce katı ve zayıf potansiyeli olan vergiler­
                                dir. Bunları merkezi hükümet düzenler,
          -Belediye idareleri vergi koyma karar­ ancak oranlarını tespit konusunda değişik
        larında çok sınırlı bir özerliğe sahip ol- bir özerkliğe sahiptirler.
        duklarma  ve de merkezi  ve bölgesel
        hükümetler   de  yerel   vergilerin    -Harç ve ücretler ise, en önemlileri
        düzenlenmesi yükümlülüğü  içinde bulun­   çöplerin kaldırılması kanalizasyon gibi
        duklarına göre  adaletin ve etkinliğin   doğrudan  yapılan  hizmetler  karşılığı
        sağlanması için ülkenin çeşitli kesimlerin­ alınanlar ile inşaat ruhsat hai'çlardan iba­
        de halen yürürlükte bulunan mali rejimle­ rettir.
        rin ahenkli hale getirilmesi zorunlu hale  -Sübvansiyonların ön önemlisi ise mer­
        gelmiştir.                   kezi   hükümetin   yaptığı  genel
                                sübvansiyonlai'dır. Bunların miktarı her
          -Mali rejimlerin ahenkleştirilmesinde   yıl, nüfus miktarı ile oranlı olarak ve arta­
        öyle bir mekanizma kurulmalıdır ki bele­ rak  otomatik  olarak  saptanır  ve
        diyeler kendi sınırian içinde merkezi   bölüştürülür.
        hükümetçe  tahsil edilen vergilerin bir
        kısmını doğrudan kendileri tahsil edebil­
        melidirler.                  (1) Yerel Yönetim ve Yerel Özerkliğin Güçlendirilmesi -
                               Avrupa Konseyi: yaymı No. 48 s.39-.'î2.
                                K A Y . N A K : ispanya kamu maliyesi yıllık istatikleri 1990,
          -Değişik  düzeydeki kamu  erklerini  cilt X I V , )
        aynı   seviyeye  getirebilmek   için
                                K A Y N A K : Yerel Kredi Bankası Kayıtlan.

                                                  56
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14