Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

İLLER v e BELEDİYELER   Ş U B A T ' 9 4

     4. Belediye gelirlerinin belli başlı ni­ 5. Genel Sonuç:
    telikleri.
                            İnceleme  sonuçları aşağıda  belirtil­
                           miştir:
     1989 rakamlaı-ına göre tüm belediye
    gelirlerini %60 kendi gelirlerinden, %40 ı  1. Değişik düzeydeki kamu erklerine
    sübvansiyonlardan  olıışmaktadn". Kendi   harcamalar konusunda düşen görevler ve
    gelirlerinin %30 unu da vergi gelirleri  sorumluluklar  çok  değişik  etkenlere
    teşkil etmektedir. Mevcut yasaya göre de bağlıdır. Bu da yerel yerel yönetimlerin
    vergi gelirleri 3 kaynaktan sağlann-. Bun­ muhtelif ülkelerde çok değişik önemde
    lar, gerçek gelirler, ekonomik faaliyetler­ olmasından ileri gelmektedir.
    den alman harçlardu".. Bu zorunlu vergiler
    tüm gelirleıin %80 nini oluşturmakta geri  2. Yerel yönetimlere ayrılan gelir kay­
    kalan %20 yi ise ihtiyari olan gayrimen­ nakları daima haixama ihtiyaçlarının geri­
    kul değer aitışı ile inşaat ruTısat harçları sinde kalmaktadır, ispanya da bu kuralın
    teşkil etmektedir.              dışında değildir. Çözülmesi gereken esas
                           sorun, yerel yönetimlere harcamalarına
     Binalarnı değeri üzerinden alman bina  cevap verecek gelir kaynaklarının bulun­
    vergisi gerçek vergilerin başnıda yer ve masıdır.
    tüm gerçek gelirlerin %42 si bu vergiden
    elde edilir.                   3. Gelir kaynaklarının  yetersizliği
                           dışında yerel yönetimlerin ulaşmak zorun­
     Bunlai'm oranı belediyelerin önemine   da olduklan diğer hedefler vai'dır. Uygu­
    göre merkezi idarece tayin edilen sınırlar lamada önemli olan dört hedefe işaret
    içinde belediye idai-elerince tespit ve tak­ etmek istiyoruz:
    dir edilir.
                             Sorumluluk:
     Ekonomik  faaliyederden elde edilen
    gelirlerin payı ise tüm gelirlerin %20 sini Vatandaşlar kamu hizmetlerini yerine
    teşkil eder.                 getiren yönetime  güvenmelidirler. Bu
                           amaçla, vergilerle bu idarelerin yaptığı
                           kamu haixamalari arasında büyük bir uy­
     Nihayet üçüncü zorunlu vergi motorlu  gunluk sağlanmalıdır.
    taşıt araçlarından alınan ve tüm vergi ge­
    lirlerin %13 ünü teşkil eden vergilerdir.
    Bunlaıın oranı aracın motor gücüne göre   Özerklik:
    değişmektedir. Belediyeler bu oranı mer­
    kezi idarece belirlenen sınırlar içinde    Özerklik" belediye idaresinin görevleri
    nüfus oranına paralel olarak artırabilirler. ile ilgili konularda serbestçe kaı^ar alma
                           durumunda olması demektir.
     Devlet sübvansiyonları ise ortalama     Bu amaçla, yerel yönetimlerce tahsil
    %26 oranındadır. Bunların bir kısmı genel edilen yerel gelirler, hem haixamalar,
    hizmetler için, bir kısmı da belirli hizmet­ hem de gelirler (genel  nitelikte
    ler için yapılır.              sübvansiyonlaıO  bakımından   kısmen
                           özerkliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
                                              55
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13