Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

İLLER v e BELEDİYELER   Ş U B A T ' 9 4

          Yukardaki  tabloda  görüldüğü  üzere    İspanya da ise tüm ülke gelirlerinin
        Ülke genelinde tüm kamu harcamalarının   %83  ünü merkezi  idare tahsil etmekte
        %66  sını merkezi idare, %21 i özerk   %17 gibi çok az bir kısmını özerk bölgeler
        bölgeler ve %13 ü de Yerel Yönetimler ( (17), eyaletler (50) ve belediyeler (8056)
        (%3  ü  eyaletler, %10 ü belediyeler)   tahsil etmektedir. Buna  karşılık tüm
        tarafından yapılmaktadır.           ülkedeki kamu harcamaların (eyalet + be­
                                lediye) tarafından yapılmaktadır. Demek
          Buna karşılık ülke genelinde tahsil edi­ oluyorki merkezi idarece tahsil edilen pa­
        len paraların %83 ünü merkezi idare, %7 raların %17 si sübvansiyon şeklinde özerk
        sini özerk bölgeler, %10 unu da yerel  bölgelere   ve   yerel  yönetimlere
        yönetimler (eyaletler %4, belediyeler %6)  aktarılmaktadır (%83 - %66 = %17)
        tahsil etmektedirler. Genel olarak ağırlık
        çok önemli  ölçüde merkezi idai'ededir.
        Ondan  sonra yerel yönetimler (eyalet ve   3. Yerel  Yönetimlerin  Görevleri
        belediyeler) gelmekte ve en sonda da   Bakımından  Harcamaları
        özerk bölgeler yer almaktadır.

                                 1988 rakamlarına göre, belediyeler ve
          2.  2  Diğer  ülkelerle  durumun    eyaletlerin hizmet türlerine göre harcama
        Mukayesesi                   oranlan aşağıda gösterilmiştir.

          Merkezi  idare ve  yerel yönetimler    İspanya da ise tüm ülke gelirlerinin
        arasında (% olarak) gelir ve gider oranları %83 ünü merkezi idare tahsil etmekte
        aşağıdaki  cetvelde  gösterilmiştir.     % 17 gibi çok az bir kısmını özerk bölgeler
                                (17), eyaleder (50) ve belediyeler (8056)
                                tahsil etmektedir. Buna  karşılık tüm
               Harcamalar      Harcamalar  ülkedeki kamu harcamaların (eyalet -ı- be­
               Ç  Ş  L  Topl.  Ç Ş L Topl. lediye) tarafından yapılmaktadır. Demek
       Avusturalya (1988) 5\ 42 7  100  74 21 51 100 oluyorki merkezi idarece tahsil edilen pa­
       Avusturya  (1989) 69 14  17 100  74 10 16 100 raların %17 si sübvansiyon şeklinde özerk
       Kanada  (1989) 42 40  18 100  48 41 11 100 bölgelere ve  yerel  yönetimlere
       Fransa  (1989) 82  18 100  88 - 12 100 aktarılmaktadır (%83 - %66 = %17)
       Almanya  (1988) 62  17 100  64 22 14 100
       İtalya  (1989) 73  27 100  93 - 7 100
       İsveç   (1989) 62  38 100  70 - 30 100
       İsviçre  (1984) 48 28 24 100  53 25 22 100 Hi/.nietler     Belediyeler (%) Eyaletler
                                                  (%)
       İngiltere  (1987) 72 28 100  85 - 15 100 -Genel idare ve güvenlik 23.85  11.05
       A.B.D   (1988) 59 18 23 100  59 25 16 100 -Eğitim       4.90     3.10
       ispanya  (1989) 66 21  13 100  83 7 10 100 -Sağlık       1.59     17.32
                                -Sosyal yardnıı    4.30     7.67
          İşaretler:                 -Sosyal güvenlik    2.65     4.23
                                -Lojman ve yerel hizmetler  32.23  9.85
                                -Diğer hizmetler   11.83     6.36
          S = merkezi hükümet, S = Devletin,  -Ulacım ve haberleşme 1.72     10.32
         bölgenin,  eyaletin  veya  kantonun   -Ekonomik faaliyetler  1.25     7.52
         hükümeti, L = Yerel yönetimler (belediye­ -Borçlanmalar ve diğer hizm. 25.68  22.58
                                           100.00
                                                   100.00
         ler v.b.)
                                 Yukardaki  tablonun  incelemesinde
          Yukardaki  tablo, OCDE  üyesi çeşitli  anlaşılacağı üzere belediye  harcama­
         ülkelerde, gelir ve giderler bakımından  larında en yüksek pay %32.23 ile lojman
         merkezi  idarelerle, yerel  yönetimler   ve diğer yatırımlar, %23.85 ile genel
         arasındaki farklılıklar ortaya koymak­   idare  ve  güvenlik,  % 15.68  ile
         tadır. Dikkat edilecek olursa üniter devlet­ borçlanmalar ve diğer  hizmetlere
         lerde merkezi idarenin payı federal devlet­ ayrılmaktadır. Buna karşılık eyalet harca­
         lere nazaran daha çaıpıcı biçimde yüksek malarında hizmetler bakımından aşırı bir
         orandadır.                   farklılık görülmemektedir.                                                  54
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12