Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

İLLER ve BELEDİYELER   ŞUBAT'94


       Y E R E L    YÖNETİMLERDE             K A Y N A K     -

     GÖREV      İLİŞKİSİNDEKİ          KRİTERLER         (1)
                                    Yazan: Antoni C A S T E L L S
                                 Kamu maliyesi Profesörü Barselona
                                     Çeviren: Ahmet Özer Vali
     GIRIŞ     Yazar  bu incelemesinde, İspanya'da   maktadır. Ülke de temel alt kuruluş bele­
    yerel yönetimlerin yapısı ve nitelikleri ile diyedir.
    gelirleri ve görevleri arasındaki ilişkilerde
    uygulanacak  ölçüleri ortaya koymaya
    çalışmaktadır.                  Eyalet ise bir çok belediyeyi kap­
                           samına alan tüzel kişiliğe sahip bir hukuki
                           vaılıktu-. Belediye organları tek dereceli,
     1. İspanya'da  Yerel  Yönetimlerin    eyalet organlan üyelikleri ise belediye
    Genel Nitelikleri :              seçimleri yolu ile iki dereceli seçimle
                           işbaşına getirilirler.

     İspanyol Anayasa'sının (1978) 137.nci
    maddesine  göre, Ulusal İspanya toprak-    Bu kumluşlaı- dışında belediye birikle-
    lai'i. Özerk topluluklar, (Communautes au- ri, metropoliten idareler ve eski kontlukla­
    tonomes  = regions autonomes) eyaletler  ra tekabül eden özel yönetim biçimleri de
    (Provinces) ve belediyeler (municipalites) mevcuttur.
    halinde  bölünmüşlerdir.  Bu  hukuki
    varlıklar kendi özel çıkai'ları için yönetim
    işlerinde kendilerine tanınan özerklikten   2.1 Yetki düzeyleri bakımından:
    yararlanırlar.


                             1989 rakamlaıma göre yönetsel kuru­
     Özerk bölgelerin sayısı 17 dir. Bunlar luşların rakamsal payları  aşağı  da
    ülke yönetiminde  ana  kumluşlar olup   gösterilmiştir:
    İspanyol vatandaşlaıının bölgesel beklen­
    tilerine  cevap    vemıek   üzere           HARCAMALAR     GELİRLER
    oluşturulmuşlardır. Ve bu idareler uygula­         milyar %si  milyar  %şi
    mada federal bir hükümeti içeren siyasal
    bir modeli teşkil ederler.                 peseta    peseta
                           Merkezi idare 11.639 65.7 13.243  82.9
                           Özerk bölgeler 3.689 20.8 1.101  6.9
     Özerk bölgelerden sonra alt düzeyde
    ise iki kademe daha vai'du'. Bunlai' eyalet­ Yerel yönetimler 2..392 13..') 1.631  10.2
    ler ve belediyelerdir. Halen İspanya da 50  .Eyaletler  516  2.9   606   3.8
    eyalet ve 8056 belediye kuruluşu bulun-
                             . Belediyeler 1876 10.6 1025  6.4

                                             53
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11