Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER v e BELEDİYELER   Ş U B A T ' 9 4

         anlaşılmaktadır. O nedenle  genelgede,    7- F) bölümünde söz konusu "..1994
         büyük  ölçüde redaksiyona ilişkin, bazı  yılı Bakanlar Kurulu Kararı.."nın tai'ih ve
         yanlışlıklar göze çarpmaktadır. Bunlara   sayısı belirtilmelidir.
         birkaç madde halinde işai-et etmekte yarar
         görmekteyiz:
                                 8- Bu F) bölümü ile ilgili açıklamaların
          1- Belediye Kanunu'nun  117/16 ncı   8 nolu cümlesinde ters anlam taşıyan
         maddesindeki  onay konusu ile ilgili A)  baskı  hatası  vardır.  Mutlaka
         bölümü  ile ilgili açıklamanın sonuna   düzeltilmelidir.
         "gönderilecek teklifler Valilikçe incelene­
         cek ve varılacak karar Vali tarafından
         "Bakan adına" kaydı konularak imza ve    9- Genelge "...herhangi bir aksaklığa
         tasdik edilecektir. " mealinde bir talimata meydan vermemek için yetkilerin kul­
         yer verilmesi uygun olurdu kanaatindeyiz.
                                lanımı ile görevli valilik bürolarının amir
                                ve memurları  hizınet içi eğitimden
          2- Belediye Kanunu'nun 156ncı mad­
         desi ile ilgili B) bölümü ile ilgili onay geçirilmelidir." tavsiye ve talimatı ile
         şerhinin  "Bakan  adına"  kaydı  ile   sona ermektedir.
         yapılması yetki devrinin vurgulanması
         bakımından      isabetli    olur,     Oysa, yukarıda genelgenin  önemini
         düşüncesindeyiz.
                                vurgulai'ken de değindiğimiz gibi. Valilik­
          3- 237 sayılı Taşıt- Kanunu'nun 13   lerde konunun muhatabesi mahalli İdare
         üncü maddesinde  yer alan yetkinin kul­  Müdürlükleri  olduğuna  göre  onlardan
         lanılmasına ilişkin C) bendinin uygulan­  "kendi kendilerini hizmet içi eğitimden
         masına ilişkin açıklayıcı bilgilerin sonu­ geçirmeleri" istenemiyecektir. Aslında bu
         na, son cümleden önce, 1 inci maddede
         değindiğimiz  "şerhin konulması uygun    eğitim örneğin 2-3 günlü kısa süreli bir
         olurdu.                    eğitim (kurs, seminer...) halinde 76 İl Ma­
                                halli İdare Müdürüne Bakanlıkça verilme­
          4- Genelgenin D)  bölümü ile ilgili  li ve genelgenin uygulamasına  ondan
         açıklamanın 2 ci maddesinde "belli bir  sonra geçilmeli idi.
         süreden beri" deyimi geçmektedir ki bu
         deyim  uygulamada   tereddüt  yarata­
         cağından ya kaldınimalı, veya söz konusu   Şu kadar ki, İUer'den şimdiye kadar,
         süre tayin ve tesbit edilmek suretiyle  Bakanlığa birçok tereddüt veya soru ak­
         açıklık getirilmelidir.            setmiş olsa gerektir. İçişleri Bakanlığı bu
                                sorular vesilesiyle, düzeltmeler ve ek
          5- Valilikçe yapılacak onay işlemi ile
         ilgili açıklama keza D) bendi sonuna da açıklamalar taşıyan yeni bir genelge (veya
         gereklidir.                  genelgeler) yayımlamak suretiyle uygula­
                                mada ihtiyaç duyulan açıklığı sağlıyabilir.
          6- Geçici işçi konusunda genelge bir
         genişlik getirmiş. Hem vizeli geçici işçi
         pozisyonu, hem de vizesiz çalıştırılacak
         geçici işçi statüsü öngöılilmüş. Bu dumm   Kuvvetle, ifade edelim ki, genelgenin
         uygulamada  yanlış anlamalara sebebiyet   özü öylesine önemli ve anlamlıdır ki bu
         verecektir. Bu durumda bazı belediyeler  küçük  eksiklikler onu  gölgeliyemez.
         vizeye gerek olmaksızın ücreti "hizmet   Yeter  ki  Valilerimiz  ve  belediye
         alımlan"ndan   ödenmek   üzere  işçi
         çalıştırmak imkanını bulacaklar; bu ise,  başkanlanmız  bu yaklaşımdaki  cesareti
         bu kimselerin fiilen sendika ve iş mevzu­ takdir ve işbirliği, gönülbirliği halinde
         atı ile ilgilendirilip sürekli işçi haline gel­ onun uygulamada başarılı bir sonuç ver­
         melerine yol açabilecektir.          mesine gayret etsinler.


                                                   52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10