Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

İLLER v e BELEDİYELER   Ş U B A T ' 9 4

    li bir i<.ısmını açık hükümler halinde ken­ Ve uygulama olumlu sonuçlar verirse,
    dine bağlı alt makam ve kuruluşlara aktar­ başkaca merkez kuruluşlarının da benzer
    ması anlamanı gelir. Ve İdare'nin yeniden tutum içine girmeleri beklenilebilecektir.
    düzenlenmesi  ve yapılandırılması konu­
    sunda yapılan inceleme, araştırma rapor­
    larında Türk devlet mekanizmasında aşırı   Genelge Hakkında  Düşüncelerimiz:
    merkeziyetçiliğin (yani herşeyi merkezi
    ana makam  ve kuruluşlarda toplamanın)    Genelge  İçişleri Bakanlığı Mahalli
    hakim olduğu vurgulanarak bu eğilimin   İdareler Genel Müdüriüğü'nün iş yükünü
    durdurulması ve aksine merkezde birikti­  bir miktar azaltacaktır. Buna karşılık Vali­
    rilmiş olan yetkilerin alt kademelere ve lere ve  Valiliklerin Mahalli  İdare
    taşra makamlarına aktarılması tavsiye edi­ Bürolarına bir derecede sıkıntı getirecek­
    lir. Bu  tavsiye  Devlet  Planlama    tir.
    Teşkilatının hazırlayıp Bakanlar Kurulun­   Bu  sıkıntıların bir kısmı "büroki-atik"
    ca ve Türkiye Büyük Millet Meclisince   anlamdadır.
    kabul  edilmiş Kalkınma  Planları ile
    onların Yıllık Programlarına da yansıya   Bazı İllerde mahalli idare büroları yete­
    gelir.                     rince geliştirilememiştir. Bu nedenle ge­
                           nelge'nin uygulanmasında  bu  büro'lar
     İşte Genelge bir bakıma bu tavsiyele­
    rin gereğini yerine getirmede örnek ol­  (Mahalli İdareler İl Müdürleri) Valilere
                           yeterince
                                  yardımcı
                                        olamayabilirler.
    maktadır.
                           Dolayısıyle genelge yurdun değişik ille­
                           rinde farklı anlaşılıp değişik uygulamalar
      Yetki Devri Nasıl Uygulanacaktır?
                           yaratabilir. .
     Genelge devredilen yetkiler ile bu yet­
                                  sıkıntı
                                      valiler
                             Fakat
                                asıl
                                          açısındandır.
    kilerin kuUanımuıa ilişkin genel esasları, Çünkü belediye başkanlıklarımız devir
    devredilen her konu için ayrı ayrı belirt­ konusu işlerde valilerimizin vize veya iz­
    mekte, yerine göre açıklamalar yapmakta  nini almak için bazı hallerde onlara karşı
    ve ekinde yer alan örnek cetveller ile uy­ ısrarcı olabilirler.
    gulamaya ışık tutmaktadır.
                             Bu nedenle belirtelim ki. Genelgenin
          Genelge'nin Önemi         başarılı bir uygulama sergilemesi beledi­
                           yelerimiz açısından büyük önem  taşır.
     Merkezi İdare kuruluşlarının her türiü Başarılı uygulama başkaca yetki devirleri­
    yetkiyi ısraria kendilerinde toplamaya   ni de gündeme getirebilir. Aksi bir sonuç
    alışık ve hevesli oldukları bir ortamda  ise bu yetki devrinden geriye dönüşü ko­
    İçişleri Bakanlığının mahalli idarelere   laylaştırır.
    ilişkin yetkilerinden bazılarını valilere
    devretmesi çok cesur, günümüzde moda     (Başka alanlarda benzer  tecrübeler
    olan bir deyimle adeta "refomı" nite­   geçirilmiştir. Örnek: İçişleri Bakanlığı,
    liğinde bir davranıştır.           hayati tehlike içinde bulunanlaı^a silah
                           taşıma izni verilmesini bazen Valilere
     Bu  nedenle biz yazımızın başlığını   bırakmış, ancak mahalli baskılara direne-
    "İçişleri Bakanlığının  Önemli   Bir   miyen Valilikler bu izni vermede ciddi­
    Kararı..." olarak koyduk ve eminiz ki ge­ yetten uzaklaşınca Bakanlık bu yetkiyi
    nelge hem uygulamada, hem de akademik   tekıar kendinde toplamıştır. Günümüzde
    değerlendirmelerde büyük ilgi görecektir.  bu yetki teki-ar Valilere verilmişse de yet­
                           kinin kullanılmasında çok hassas dav-
     Uygulamada  Genelge, mahalli idare­   ranılması uyarılan da yapılmıştır).
    lerle (özellikle belediyelerle) ilişkilerinde
    Valilerin itibarını arttıracak, belediyeler  Genelgenin, 1944  yılı Bütçe Kanu-
    açısından da yetki devredilen konularda  nu'nun yayınlanıp yürürlüğe ginnesinden
    işte "sürat" sağlıyacaktır.         hemen sonra, çok acele, kalenu alındığı


                                             51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9