Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

İLLER v e BELEDİYELER   Ş U B A T ' 9 4
          A Y I N i m Z I S I

                  İÇİŞLERİ       BAKAİMLIĞINIIM
                   ÖNEMLİ       BİR   KARARI...                                              Fethi AYTAÇ
          Bir Genelge...                          Emekli Vali, Gn.Md.

          İçişleri Bakanlığı, 3 Ocak 1994 günü yeler ile bunların kurdukları birlik ve
         Valiliklere ve -ivediliğinden kaydı ile - müesseselerde 30 iş gününden fazla süre
         tüm belediye başkanlıklarına gönderdiği   ile çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici
         bir genelge ile Bakanlığın mahalli idarele­ işçi pozisyonları için Bakanlığa ait vize
         re ilişkin onay-izin-vize yetkilerinden  yetkisi".
         bazılarını valilere devretti.
                                 F) Hangi görevler için ne miktarda iş
          Devredilen yetkiler Genelge'de şöyle  güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali
         sıralanmaktadır:               sorumluluk zamları ödeneceğine dair 1994
                                yılı Bakanlar Kurulu Karan'nın 5/A mad­
          A) 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun   desindeki "Belediyeler ve İl Özel İdareleri
         117/16  ncı maddesindeki   "Belediye   ile bağlı kuruluşlarında hangi görevler için
         bütçelerinden ödenecek maaş ve ücretler  ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde
         toplamının %30 unu aşması halinde ge­  güçlük  ve  mali  sorumluluk  zamları
         rekli olan Bakanlık onayı"         ödeneceğine dair dağıtım listeleri için Ba­
                                kanlığa ait vize yetkisi".
          B) 1580 sayılı Belediye-Kanunu'nun
         156 ncı maddesindeki "Nüfusu 70.000 den     BU DEVİRİN  GEREKÇESİ    ve
         fazla olan belediyelerde, belediye meclis      DAYANAĞI   NEDİR?
         üyelerine ödenecek huzur hakkının tesbi-
         tinde gerekli olan Bakanlık onayı",      Genelge   devirin  gerekçesini  ve
                                hukuki   dayanağını   şu  sözlerle
          C) 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 13üncü belirtmektedir:
         maddesindeki  "Mahalli İdarelerin 237    "Bakanlığımızın mahalli idarelerle ilgili
         sayılı Kanun kapsamı içindeki ekonomik  olarak başta Anayasa  ve 3152  sayılı
         ömılinü doldunnuş  taşıtlarının satılması İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
         için gerekli Bakanlık onayı",        Hakkında Kanun olmak üzere, diğer mev­
                                zuat hükümlerinden kaynaklanan  vesayet
          D) 1994 yılı Bütçe Kanunu'nun 46/b  yetkilerinden bir kısmı, mahalli idarelerde
         maddesindeki"...belediyeler ile bunların   hizmetlerin etkin, verimli, süratli ve uyum
         kurdukları birlik ve müesseselere tahsis  içerisinde yürütülmesini sağlamak ve bu
         edilmiş bulunun  memur  kadroları ile  Genelge  ile belirlenen genel esaslai"
         sürekli işçi kadrolarından 31.12.1993 tari­ çerçevesinde kullanılmak üzere Bakanlık
         hi itibaıiyle boş olanlar ile bu tarihten Makamının 3.1.1994 tarihli onayı ile İl
         sonra herhangi bir nedenle boşalacaklann  Valilerine devredilmiştir".
         açıktan atama amacıyla kullanılması" için
         gerekli olan Bakanlık izni".         Biz  bu  gerekçeye   şu  bilgileri
                                ekliyebiliriz:
          E ) 1994 yılı Bütçe Kanunu'nun 48/d   İdai-e Hukuku'nda  "yetki devri" bir
         maddesindeki "İl Özel İdareleri ve beledi- makamın sahip olduğu yetkilerinden belir-


                                                   50
   1   2   3   4   5   6   7   8