Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

İLLER ve BELEDİYELER   ŞUBAT'94


               YENİ     BELEDİYELER

                   KURULMASI                                        Ahmet BAŞSOY
                                         Merkezde Vali
     Bilindiği  gibi  belediyeler  belde     2- Yeni kurulan yerleşim birimlerin­
    halkının ortak, medeni ve yerel nitelikli de belediye kurulması:
    ihtiyaçlarını kai'şılamak üzere kuralmuş
    kamu  tüzel kişileridir. Mevcut yasaya    Muayyen  bir arazi üzerinde Hükümetçe
    göre belediyelerin kuıııluşu esasta 3 ayn yeniden kurulan ve nüfusları 2000 den
    şekilde olmaktadır. 1580 sayılı yasanın 7 fazla olan yerlerde İçişleri Bakanlığının
    nci maddesinde düzenlenmiştiı-.        teklifi üzerine yine ortak Kararname ile be­
                           lediye kurulur.
     L- Nüfus Esasına Göre Kuruluş:
                             Bu  tür belediye kuruluşu, dışardan
     Buna göre, son nüfus sayımında toplam göçmen kabulü veya tabii afetler nedeniyle
    nüfusu 2000 den fazla olan bir köy veya eski yerleşim alanlarının terk edilerek yeni
    merkez kabul edilecek bir yerleşim kibiri- yerleşim alanlannın oluşturulması halleri­
    mine aralai'indaki nesafe azami 500 metre ne yapılmaktadır.
    olan yerleşim birimlerinin bir aı^aya gel­
    mesi  veya  muhtelif  köy  kısımlan     3- İl veya İlçe Kurulması:
    birleşerek, Köy İhtiyar heyetinin mazba­
    tası veya seçmenlerin en az yarısmdan
    fazlasmm  yazılı olarak mahalli mülki    İl veya İlçe kurulması hallerinde bun­
    amire  müracaat  etmesi  veya valinin   ların merkezlerinde yasa gereği belediye
    RE'SEN(kendiliğinden)lüzum   göstermesi   kurulması mecburidir. Bu kunaluşta belirli
    üzerine kuruluş işlemlerine başlanılır.   bir nüfus miktan zomnlu değildir.
     Seçim  kurullaıı tarafından köy veya    Son  zamanlarda  nüfus  miktarına
    kısımlaıın ayrı ayrıbelediye kurulmasını  bakılmadan köylerin doğmdan yasa ile ilçe
    isteyip istemedikleri yolunda oylan alınır, yapılmasıyla bu tür belediye kuruluşlan da
    alınacak sonuç II Genel Meclisine intikal artmıştır.
    ettirilir. Genel Meclis kurulacak belediye­
    nin  gelirlerinin kanunlannda   yazılı    Bu yazımızda belediye kuruluşlaı-ın I.
    hizmetlerin İfasına yetip yetmiyeceğine   şıkta esas olarak alınan nüfus ölçütü ile il­
    ve tekliHn faydalı olup olmayacağına    gili bazı açıklamalarda bulunacağız. Kuru­
    dair kararı valiliğin mütalâası ile birlik­ luştaki gelirler üzerinde ayn bir yazıda du­
    te İçişleri Bakanlığına gönderilir. Ba­  racağız.
    kanlıkça Danıştay'a intikal ettirilen dosya
    üzerinde olumlu karaı- verilmesi halinde,    NÜFUSLA   İLGİLİ  SORUNLAR
    İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ortak
    karai'name ile belediye kurulur.         Yasaya göre belediye kurulacak yerier-
                           de  son nüfus  sayımına  göre toplam
     Yasada  ayrıca, bir beldenin  bazı   nüfusun 2000 den fazla olması gerekmek­
    kısımlarının aynlarak ayrı belde kurul­  tedir. Danıştay  nüfus  miktarınıDevlet
    ması,  bir beldenin  başka  belde ile   İstatistik Enstitüsünden sormaktadır. DİE
    birleşerek ayn bir belediye kurması, bel­ sayım nüfusunu yerli ve misafir olarak
    denin bazı kısımlaıının başka belde içine ayrıntılı veımektedir. misafir nüfus mik­
    girmesi, köylerin veya köy kısımlaıının  tarının 2000 sayısının hesabında dikkate
    bir belde sınırı içine girmesi hallerinde alınıp alınmıyacağı hususu konu ile görevli
    yapılacak işlemler ve bunun koşullan be­ Danıştay Birinci Dairesinde son zamanlara
    lirlenmiştir.                 kadar hayli tartışma konusu olmuştur.


                                              57
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15