Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

NİSAN'94*İLLER    ve BELEDİYELER

    1994 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı     1994 Mali Yılı Bütçe Kanununa  bağlı
   (1) cetvelinde, mutemetlere  verilecek    (H)  cedvelinde  memurlara   verilecek
   avans miktai'lan tesbit edilmiştir. Bu tesbi- hai'cırah miktarı aşağıda gösterilmiştir.
   te göre;
    -İllerde, büyükşehir belediyesi sınırlan    Memur  ve hizmetlilerden;
   içindeki ilçeler ile nüfusu 50.000 i aşan
   ilçelerdeki  belediye   mutemetlerine      Ek göstergesi 7000 ve daha yukarı olan
   3.000.000 lira,                 kadrolai'da bulunanlara 220 000

    -Diğer ilçe ve kasaba belediyelerindeki    Ek göstergesi 5000 - 6950 olan kadro-
   mutemetlere 1.500.000 lira.           laı-da bulunanlar 150.000
    Avans verilebilir.               Ek Göstergesi 3500 - 4950 olan kadro­
    Yukarıda belirtilen miktarları aşan gi­  larda bulunanlar 130.000
   derler için dairesinin gerek göstermesi ve   Aylık  kadro  derecesi  1-4  olanlar
   ita amirinin izin vermesiyle mutemetler   120.000
   adına banka  veya saymanlık  nezdinde     Aylık  kadro  derecesi  5-15  olanlar
   kı-edi açılır. Banka ve saymanlık, muteme­  100.000
   din göstereceği  yere veya  alacaklıya     lira harcırah ödenir.
   doğrudan doğruya ödeme yapar.
                             Belediye   başkanlarma    ödenecek
    Her mutemet aldığı avanstan harcadığı   harcıraha  jgelince:
   tutaı-lara ait belgeleri en çok bir ay, adına
   açılan kı-ediden harcadığı tutarlara ilişkin  1.4.1994 tarihinden itibaren;
   belgelen en çok üç ay içinde saymana ver­
   mekle  yükümlüdür.   Mahsup   işleıni   . Brüt  aylık Ödeneği 7.700.000  lira ve
   yapılmadan  aynı iş için yeniden avans ve­  daha yukarı olanlara 220.000
   rilemez, kredi açılamaz.              Brüt  aylık  ödeneği   5.500.000-

                            7.645.000 aı-asında olanlara 150.000
    Harcırah  için verilen avans miktar­     Brüt  aylık  ödeneği    3.850.000-
   larına bu rakamlar uygulanmaz. Bu husus­    5.445.000 arasında olanlara 130.000
   ta Harcırah Kanununun  özel hükümleri      Brüt -aylık ödeneği 3.850.000  liradan
   uygulanır. Yani görevli kişinin gidip gel­  az olanlara 120.000
   mesini sağlayacak miktarda avans verilir.    , lira harcırah ödenecektir.


    BÜTÇE    KANUNUNUN      HARCI­
   RAH    KANUNU     İLE    İLGİLİ      B) Yurt Dışı Harcırahlar:
   HÜKÜMLERİ:
    Bütçe Kanununa  bağlı (H) cedvelinde     1994 yılında yurdışına geçici görev ve
   memurlara  ödenecek  harcırah miktarlan    tedavi  amacıyle   giden   memurlara
   tesbit edilmiştir.                ödenecek  harcırah miktarları  13.1.1994
    A) Yurt İçi Harcırahı:           gün  94/5186  sayılı  Bakanlar  Kurulu
    Yurt  içi harcırahı daimi ve  geçici   karanyle tesbit edilip, resmi gazetede ilan
   olmak üzere ikiye aynlır. Burada konu­    edilmiştir. (Resmi Gazete  21-22.  2.1994
   muz sadece yuıl içi harcırahtır.        21856 - 21857)   152
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14