Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

İLLER v e BELEDİYELER•   N İ S A N ' 9 4

         Maliye  Bakanı, belediye ve bağlı kuııı-   G) Genel Bütçe Gelirlerinden Beledi­
       luşlardan, her türlü mali işlemleri ile ilgili yelere Verilen Payların Dağıtım Esas­
       bilgi, hesap durumlarını  almaya  ve bu   ları:
       belge ve hesap durumları ile borçlanma ve    3941  sayılı 1994 Mali Yılı Bütçe Ka­
       borç ödeme  imkanları üzerinde inceleme    nununun  60/e maddesi, belediyelere 2380
       yapmaya,  prograrıilanna  uygun  yatırım   sayılı kanun gereğince bütçe gelirlerinden
       yapmayan  ve ilgili kanunlarm öngördüğü   verilen payların dağıtım esaslarını yeni­
       yükümlülükleri  yerine getirmeyen, bilgi,   den düzenlemektedir.
       belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen
       belediye  ve bağlı kuruluşlarının  bütçe     1994 Mali Yılı Bütçe Kanununa  göre.
       ödeneklerini  kesmeğe  ve diğer imkan­    2.2.1981 gün 2380 sayılı Belediyelere ve
       larını durdunnaya,  bütçe ödenekleri  ile   İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Ge­
       diğer imkanları en etkin bir şekilde kullan­ lirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Ka­
       mak  üzere gerekli önlemleri almaya, bu   nunun   "Payların  Hesaplanması   ve
       maksatla gereğinde  ilgili kurum ve kuru­  Dağıtımı"  başlıklı maddesinin dağıtıma
       luşlardan  alınan  önlemlerin  uygulan­    ilişkin esasları 1994 mali yılında uygulan­
       masını istemeye yetkilidir.           mayacaktır.  Bu maddeye  göre dağıtım
                                nüfus esasına göre yapılıyordu.
         B) Genel  Bütçe Vergi Gelirlerinden

       Belediyelere Pay Verilmesindeki  Oran:      1994 Mali Yılı Bütçe Kanununun 6()/e
                                maddesi  gereğince,  1994  mali yılında

         2380  sayılı Belediyelere ve İl Özel   ayrılacak payların belediyelere dağıtımı,
       İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerin­   belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık dere­
       den Pay Verilmesi Hakkında  kanun, genel   celeri, mali kaynakları ve turistik durum­
                          i
       bütçe gelirlerinden belediyelere ve l özel  ları gözönünde  bulundurularak,  İçişleri,
       idarelerine pay verilmesini amirdir. Ancak   Maliye,  Bayındırlık  ve  İskan  Ba­
                      i
       bu kanunla belediyelere ve l özel idarele­   kanlıklarınca birlikte tesbit edilecek ve
       rine verilen paylar az görülerek, 9.5.1984  başbakanlıkça  uygun  görülecek esas ve
       tarih ve 3004 sayılı kanunla, bu payların  usuller çerçevesinde yapılacaktır.
       yıllar itibariyle ai'ttırılması cihetine gidil­
       miştir. Bu paylar %5 ten % 10.30 a kadar    D) Mutemetlere Avans   V''erilmesi:
       çıkarılmıştır. Fakat sonradan  vazolunan      Muhasebei  Umumiye  Kanununun   83
       3239  sayılı kanunla bu miktar 1986 yılı   ve Belediye Bütçe ve Muhasebe   Usulü
       için %6 olarak tesbit edilmiştir.       Tüzüğü'nün  58 nci maddeleri gereğince,

                                belediye mutemetlerine   avans  vermek
        3941 sayılı 1994 Mali Yılı Bütçe Kanu­  mümkündür.
       nunun  60 ncı maddesinin  (d) bendine     Tahakkuk  ve verile emri işlemlerinin
                 i
       göre, belediye ve l özel idarelerine bütçe  tamamlanması   beklenilmeyecek  acele ve
       vergi gelirlerinden ödenecek  pay,  1986   çeşitli giderler için ita amirlerinin gerek
       yılı için tesbit edilen oran üzerinden uygu­ görmesi üzerine görevlendirilecek mute­
       lanacaktır. Bu durum belediyeler ve l özel  metlere, üst sınırları, yılları bütçe kanun-
                          i
       idareleri için büyük gelir kaybına sebep   larıyle saptanan miktarlarda avans verile­
       olmaktadır.                    bilir.


                                                   151
 4.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13