Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

N İ S A N ' 9 4 « İ L L E R v e BELEDİYELER

        1994    mm     Ysy   mıçı     mmm        VE                   BELEı^ıYELER
                                           Orhan PİRLER
                                           Emekli Vali

    GİRİŞ :
    1994  Mali Yılı Bütçe  Kanunu,  29   İlgilendirir. Bunların yanlış uygulanması
  Aralık  1993  tarih  ve  21803  sayılı   her halükarda  mali  sorumluluk  ve  bazı
  Mükerrer  resmi  gazetede  yayınlanarak    hallerde de cezai sorumluluk getirir.
  yürürlüğe girmiştir.
                             Bu  sebeple  bu  konuları  geniş  bir

    Bütçe  Kanunları, devletin bir yıllık   şekilde açıklamakta yarar görüyorum.
  gelir ve giderlerini, ödeneklerin harcama
  usul ve esaslarını belirlemesi yanında,     BÜTÇE   KANUNUNUN     B E L E D İ Y E
  bazı kanunlarm uygulanma esas ve  usulle­   MALİYESİ   İLE LGİLİ   H Ü K Ü M L E ­
                                     İ
  rini, parasal sınırlarını tesbit etmektedir.  Rİ:
                             1994 Mali Yılı Bütçe Kanununda  bele­
    Bütçe Kanunları,  Devlet  Memurları    diye maliyesi ile ilgili bazı hükümler bu­
   Kanununun,  Harcırah Kanununun   Taşıt   lunmaktadır.     Bunlar     aşağıda
   Kanununun,  Devlet  İhale  Kanununun,    açıklanmaktadır.
   Muhasebei  Umumiye   Kanununun  uygu-
   lanmasmda anahtar rolünü  oynar.          A) Belediyelerin  Ayrıntılı  Harcama

                           Planlarını İlgili Mercilere Vermesi:
    Devlet Memurlarına  uygulanacak  aylık
   (Temel, Kıdem,  Taban) çalışma ücretleri,    1994 Mali Yılı Bütçe Kanununun  6 ncı
   tedavi giderleri, taşıt alımları ve cinsleri, maddesine göre, belediyeler ve bunlara
   memurlara  ödenecek  harcırah miktarları,   bağlı kuruluşlar, belediye maliyesi ile lgi­
                                                i
   kurumlar  arası satın almalar, dış kredi   li bazı bilgilen ilgili mercilere vermek zo­
   işleri, geçici işçi çalıştırılması, mutemetle­ rundadırlar.
   re verilecek avans miktarları. Belediyelere    Belediyeler ve belediyelere bağlı kuru­
   ve il özel idarelerine bütçe vergi gelirle­ luşlar Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış
   rinden verilecek paylar oranları ve dağıtım  Ticaret  Müsteşarlığınca  tesbit  edilecek
   esasları örnek olarak gösterilebilir.     esaslar ve sürelerde;
                             a) Gelir tahminlerini,
    Kısaca, Bütçe  Kanunları, belediyeleri     b) Gider tahminlerini,
   yakından ilgilendirir.               c) Mali tablolarını,
                             d) Birbirleriyle borç ve alacak durum­
    Yukarıda  sayılan  hususlar  belediye   larını,
   yöneticilerini ve bilhassa  Hesap  İşleri     istek halinde ilgili mercilere vermek
   Müdürlerini veya saymanlarını  yakından     zorundadırlar.    150
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12