Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

İLLER v e BELEDİYELER*   N I S A N ' 9 4

        S E Ç İ M L E R D E N ALINABİLECEK        e) Seçilen ve  kaybedenler  arasında
      D E R S L E R :                   devir-teslim yapma yasal soııımluluk hali­
        Bu seçimler açıkça gösterdi ki belediye  ne  getirilmelidir. Günümüzde   mevzu­
      başkanlığına  dört elle sarılmış, koltuk­   atımızda bu konuda zorlayıcı bir hüküm
      larına  iyice  alışmış, çevrelerinde  çok    yoktur. Ancak  bu  boşluk devij- teslim
      başarılı olarak  benimsenmiş   veya  öyle   yapılmasına  engel  değildir. Bu  devir-
      tanıtılmış   ve   başkanlığa   yeniden    teslimin bir yasal zoıunluluk haline geti­
      seçilmelerine  mutlak gözü ile bakılmış be­  rilmesi, seçim vesilesiyle gerilen ilişkileri
      lediye başkanları  da seçimi kaybedebili­    yumuşatmak  ve "ayrılan" ile "yeni gelen"
      yor.                        arasında bir işbiriiği sağlamak için de
        Aynı genelleme  siyasi partiler için de  hayırlı bir vesile olabilir.
      geçerlidir.
        O  halde  bu  sonuçtan  şu  dersler     d) Yukai-ıda "Durum" tespiti vesilesiy­
      çıkarılabilir:
                                le belirttiğimiz gibi, seçmenlerin iyi niyet­
        a) Belediye  başkanı iken -seçim sırası
                                le sandık başlarına koşmalarına ve saatler­
      gelipte -yeniden  aday olan  başkanlar -
                                ce bekleyerek oy kullanmalaı-ına karşılık
      fiilen görevde iken kendilerine gösterilen
                                seçim  sonrasında  sandıklai'in  açılıp
      itibara ve  yapılan  iltifatlara kapılıp -
                                oylaı-ın  sayılması   ve  tutanaklara
      mutlaka  ve nasıl olsa kazanacakları peşin   geçirilmesi saflıasında bazı "oyunların oy­
      kanaati  ile değilde  kaybedebilecekleri
                                nandığı" yolunda bir kuşku doğmuştur.
      değerlendirmesi  içinde seçime ginnelidir-
      1er. Çünkü  aksi takdirde  uğrayacaklan
      hayal kırıklığı büyük olur.             Buna   sebepte   -doğru   yanlış-,
                                çöplüklerde ve bazı yerlerde mühürlü oy
        Aynı  mantık  siyasi partilerimize de u-
      yarlanabilir.                    pusulaları izlerine rastlandığına  ilişkin
                                yaygın iddialardır. Bu hatanın siyasi parti­
                                lerin sandık kurullarında seçim ve sayım
        b) Belediye başkanları, yeni bir seçim
                                sonuna  kadar  sabırla görev  yapacak
      söz  konusu   olduğu  zaman,  mümkün
      olduğu  kadar, başkanlık makamı ile ayrılış  gözlemciler bulundurmamış   olmalarından
      ilişkilerini  düzenlemeli,   programla-    kaynaklandığı  genelde  kabul edilmekte­
      malıdırlar. Diğer bir deyimle işlerini öyle  dir.
      düzenlemelidirler  ki kendileri yerine bir    O halde  bundan  sonraki seçimlerde,
      başka  kimse  başkanlığı kazansa, bu kişi   bilgisayar sistemi ile oylama yapılmasına
      belediye  yönetiminde  fazla bir değişiklik   imkân verecek teknik esasların benimse­
      yapma  gereğini  duymamalıdır.  Örneğin,    nip uygulanması sağlanmalı; bu mümkün
      seçim  öncesi aşın pai'tizanlik yapmamalı,   olmadığı takdirde sandık kurullarının tam
      iş ve işlemlerinde mevzuata uygun  tasar­   bir düılistlük içinde görevlerini yapacak
      ruflarda bulunmalı,  kadroları "yandaşlar"    bir duruma getirilmeleri, ilgili seçim ku­
      ile doldurmamalı,  gereksiz ihale, harcama   rullarının görev ve yetkilerini hakkıyla
      veya borçlanma  yapmamalı  ki yeni hizmet   yapmaları ve siyasi partilerimizin de ken­
      üstlenenler, eski başkanların işlerini, icra­ dilerini  layıkıyle   temsil   edecek
      atlarını inceleyip  araştırmakla  oyalan­   gözlemciler görevlendinneleri temenni  ve
      masınlar.                     tavsiye edilir.                                                   149
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11