Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

N İ S A N ' 9 4 * İ L L E R ve B E L E D İ Y E L E R

  bu davranışlar bazı genç kız ve kadınlann bir kısmı -bazı çevrelerce beğenilmese de
  giyimine müdahale  etmekten,  İstanbul -   -nomial  karşılanmak   gerekir.  Mesela
  Beyoğlu'nda "örf ve an'anelerimize uygun   basına yansıyan haberlerden  anlaşıldığına
  bir hava yaratmak" veya  Taksim  mey­    göre Ankara ve İstanbul büyükşehir  bele­
  danına cami yapmak  vaadlerine uzandı;   diye başkanları başkanlık  danışmanlarını
  bundan da öte mesela Bosna-Hersek'te bir   değiştirme  yoluna  gitmişlerdir;  tabiidir;
  müslüman  kentte (Goradze'de)  ahalinin   olabilir. Aynı başkanların, METRO   hiz­
  Sırplar tarafından kimyasal madde  kul­   metlerinin yapım  ve işletilmesi görev ve
  lanılarak katliama uğratıldığı hakkında ha­ yetkilerini   Ulaştırma    Bakanlığına,
  berlerin yayılması  üzerine  - bunların   doğalgaz yapım  ve işletilmesini BOTAŞ'a
  doğruluk  derecesi  araştırılıp kesin­   devretmeyi   düşündükleri  keza  basma
  leştirilmeden - 10 Nisan Pazar günü Anka­  yansıyan konulardandır.  Tartışılabilir.
  ra'da izinsiz yapılan bir gösteri yürüyüşü

  ile Birleşmiş Milletler Temsilciliği binası   BAŞKANLARIN     D Ü Ş Ü N C E L E R İ ­
  ile DYP  Genel  Merkezi'nin,  TRT'nin,   Nİ GERÇEKLEŞTİRME       ŞARTLARI
   taşlanıp camlarının kırılması ve Amerikan
   Büyükelçiliği bahçe  duvarlarının aşılıp     Belediye  başkanlarının  düşüncelerini
   binanın iç kapısının zorlanması gibi üzücü gerçekleştirmeleri, mevzuata  uygun  dav­
   olaylara şahit olundu.             ranış içinde olmaları ve mülkî âmirlerle
                           işbirliğine önem vermeleri gibi gereklilik­
    Bu  arada  İstanbul  ve  Ankara'da    ler yanında belediye meclisleri  ile uy­
   Vali'ler, kamu düzenini bozucu olaylara   umlu  hizmet  gönneleri  şartına da  sıkı
   müsaade  ve müsamaha  etmeyeceklerini,    sıkıya bağlıdır.
   kaldı ki belediyeler üzerinde idai'î vesayet
   yetkisine  sahip olduklarını vurgulama      Seçimin  açıklık  kazanan   sonuçları
   gereğini duydular. Bu yetki, sayın İçişleri göstermektedir ki birçok yerlerde belediye
   Bakanı ve başka ilgililerce de hatırlatıldı. meclisleri üyeleri farklı siyasi partilerden,
   İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyele­  yani kanna, oluşmuştur. Dolayısıyle  bele­
   rinin yeni başkanları mülkî amirlerle iş ve diye başkanlarının ardında her önerilerini
   hizmet birliği içinde olacaklarını belirtme­ kabul edecek meclisler çok yerde yoktur,
   yi tercih ettiler. Ankara Büyükşehir Bele­ başkanların  birçok  işlerini yürütürken
   diye Başkanı -partisine mensup ilçe bele­  öncelikle belediye meclisinde  olumlu  bir
   diye başkanları ile birlikte -ATATÜRK'ün   hava yaı-atmalan  gerekecektir.
   Anıt Kabir'ini ziyaret etmek suretiyle bazı
   çevrelerin tepkilerini de gidemıeyi gözetti.   Eğer başkanlar belediyenin  bir siyasi
                            odak yeri olmayıp  bir hizmet birimi ve
    Bu temkinli davranışları ile söz konusu  yeri olduğu anlayışı içinde hareket eder­
   başkanlar   belediyelerini  bir  siyasî   lerse belediye meclisinin farklı siyasi par­
   odak  yerine  bir hizmet  yeri  olarak   tilere mensup  üyeleri ile aralarında bir
   değerlendirmeyi    tercih   edecekleri   yakınlığın doğması,  elbirliği ile hizmete
   ümitlerini uyandırdılar. Kuşkusuz  kesin   sarılması mümkün   olabilir. Aksine  bir
   bir değerlendirme  yapmak  için zaman    davranış  ise aradaki  zıddiyeti  arttırır,
   henüz eıkendir. Yapacakları  tasarrufların   perçinler.


   148
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10