Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

İLLER ve BELEDİYELER»   N İ S A N ' 9 4

       açıkça  seçim  propagandalarına  koyuldu­    ta, kazananların ve taraftarlarının sevinci
       lar. Ve gerek siyasi partiler, gerekse aday­ ile kaybedenlerin ve onlara ümit bağlamış
       lar, akıl almaz bir savurganlık içinde, me­ olanların üzüntüsü ve kızgınlığı, birbirine
       ydanlara,  caddelere, yollara... paıti veya  karışmaya  başladı.
       adayın  amblemi  bayrak, resim, slogan ve
       benzeri  şeyler asıp süsleyerek her tarafı    Bu  arada kazanlarda  yakıldığı veya
       bir festival havasına dönüştürdüler.      çöplüklerden  toplandığı iddia edilen oy
                                 pusulalarının televizyonlara ve gazetelere

         5- Bu  amblem,  pankart  ve benzeri   yansıyan  görüntüleri - birçok  yerde -
       .şeylerin asılması şehirlerimizde, geçmişte   .seçimlere gölge düşürdü. Bu "gölge" 40
       yaşanmış  bazı seçim kampanyalarının  ak­   yıldan beri dürüstçe yapıldığı kabul edilen
       sine kavgasız - gürültüsüz gerçekleşmişse   seçimleri  birçok  kimsenin   gözünde
       de   bazı  yörelerimizde,   kasaba  ve    "şaibeli" hale getirirken,
       köylerimizde   -ne yazık ki -cinayetlede
       sonuçlanabilen  kavga ve olaylar meydana     SHP' nin Türkiye genelinde büyük oy
       geldi.                       kaybına uğraması ve özellikle şehirlerde
                                 "silinmesi",
         6- Çok çarpıcı bir gelişme olarak ta.
       Derginin  Mart sayısında  işaret ettiğimiz    DYP  ile ANAP'ın  %5  civarında  oy
       gibi, başkan adayları birçok il ve ilçede  kaybı ile varlıklarını koruyabilmeleri"
       TV  ekranlarında  ve gazete sütunlarında
       açık oturumlara, panellere konuk oldular;     Ankara,  İstanbul,  Kayseri,  Konya,
       başkanlığı kazandıkları takdirde yapacak­    Sivas,  Erzurum,   Trabzon...   gibi
       ları işleri, gerçekleştirecekleri projeleri   şehirlerimiz başta olmak üzere birçok il
       hakkında düşünce,  niyet ve vaadlerini dile  merkezinde  Refah Partisi adaylarının ka­
       getirdiler.                    zanması,


         Ve  hep  birlikte, -  Güneydoğu'da      bazı çevrelerde taşkın bir sevince vesi­
       karşılaşılabilecek  üzüntülü  durumların    le olurken kaybeden  çevrelerde  büyük
       kaygısı dışında, - bir bayram havası içinde  hayal kırıklığı, şaşkınlık ve tedirginlik ya­
       27 Mart gününe  gelindi. O günü seçmen    rattı.
       gerek vatandaşlık hak ve sorumluluğunun
       bilinci içinde, gerekse seçime katılmama     SEÇİM  SONRASI   BAZI  GELİŞ­
       halinde maruz  kalınacak  para cezasının    MELER:
       korkusu  ile akın akın sandık  başlarına    Seçim  sonrası günlerde Refah  Partisi
       koştu. Seçimi yapılacak şeylerin çokluğu   Genel Başkanı sayın N. ERBAKAN'ın   ka­
       oy kullanmada  büyük sıkıntı yarattı. Buna  zanan  belediye başkanlarını ve taraftar­
       rağmen  Türkiye  genelinde  katılım çok   larını Ankara'da toplayıp 27 Mart günü'nü
       yüksek  oranda  gerçekleşti.  O  günün    bayram  ilan etmesi ve bu başarının onları
       akşamı milyonlarca seçmen  televizyon ka­   genel  milletvekili  seçiminde  ülkenin
       nallarından  seçim  sonuçlarını merakla    yönetimine  getireceğini ileri sürmesi ta-
       izler oldu. Tabiatiyle de  kesinleşmeye    raftariarını çeşitli  şehirlerde  büyük
       başlayan ilk sonuçlarla birlikte, tüm yurt­ gösterilere yöneltti. Taşkınlıklara varan


                                                    147
   1   2   3   4   5   6   7   8   9