Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

N İ S A N ' 9 4 » İ L L E R v e BELEDİYELER
   AYIN
          2 7  flîlMT   SECDMERD           S©MMCLMD
                                            Fethi AYTAÇ
                                         Emekli Vali - Gn. Md.
    DURUM   :
    Bu yazının kaleme alındığı Nisan ayı   luğuna iyice anlatıp benimsetebilmek  için
   ortalarındayız.                  çok yoğun  bir tanıtım ve  propaganda
                            kampanyasında  bulundular.)
    27  Mart  yerel  yönetimler  genel
   seçimleri üzerinden 15 günü aşkın zaman     2- Seçim aslında büyük şehir belediye­
   geçmiş bulunuyor. Seçimlerle ilgili genel   lerini, belediyeleri, il genel meclislerini,
   bir durum tespiti ve değerlendirme yapa­   köyleri kapsayan üm  mahalli idareleri ve
                                     t
   bilmek için yeterli bir zaman bu.      mahalle  muhtarlıklarını  ilgilendiren  bir
                            seçim  olmasına   karşılık  yazılı  ve
    Tesbitlerimize öncelikle seçim  öncesi   görüntülü medyada,  şehirleşmenin  artma­
   bazı   gözlemlerimizle   başlayabiliriz.   ya devam eden etkisi nedeniyle, adeta bir
   • Şöyleki:                    belediye başkanları seçimi  havası  içinde
     1- Tüm siyasi partilerimiz, bu mahalli  ele ahndı ve öylece işlendi.
   idare seçimlerine büyük önem verdiler; ik-
   tidai'i oluşturan koalisyonun ana paıtisi    3- İddiaları doğrultusunda sonuç  ala­
   DYP   dışında  kalan  partiler  seçim    bilme istek ve telaşı siyasi partilerimizi,
   sonuçlannın  seçmenin  iktidara güveni    özellikle Ankara,  İstanbul ve  İzmir'de,
   kalıp kalmadığını belirieyecek bir halk oy­  seçmeni etkiliyebilecek oy gücüne  sahip
   laması   (=  referandum)    niteliğini   aday  arayışına yöneltti ve parti genel
   taşıyacağını ileri sürdüler ve seçim kam­   yöneticileri mahalli kuruluşlarının tespit
   panyasını  bu  anlayış  içinde  başlatıp   edecekleri adaylar yerine  kamu  oyunda
   yürüttüler.                    tanınmış  kişi  ve  sanatkârlara   ümit
                            bağlama  yanılgısına kapıldılar; bu durum
     (ANAP  ve RP. seçim sonunda birinci   partilerin alt kademelerinde kırgınlıklara
   parti konumuna  geleceklerini ve ardından   ve kopukluklara neden oldu.
   erken  genel seçimler  yapılması gereke­
   ceğini  ileri sürdüler. DYP  ise seçim     4- Genel merkezlerin bu telaşına siyasi
   sonuçlarının  önemli olmakla  beraber  bu   partiler kadar görevde bulunan  ve tekrar
   sonuçların bir erken genel seçim zaruretini  seçilmeyi arzu eden  belediye  başkanları
   doğurmayacağını   ileri sürdü. Ve siyasi   da ayak  uydurdular  ve seçimden   çok
   partilerimiz bu görüşlerini seçmen toplu    önceden  (Ocak  ayı ortalarından itibaren)    146
   1   2   3   4   5   6   7   8