Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

İLLER v e BELEDİYELER»   N İ S A N ' 9 4

         Tahakkuk   ve  mahsup   işlemlerinde,     Bu tesbite göre yurt içinde;
       döviz satış bordrosunda gösterilen tarihte­
       ki kur esas alınacaktır.              1- Birinci derece kadrolai'da bulunup ek

                                 göstergesi 3200 ve daha yukarı olanlar ile
         Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı   bu kişilerie biriikte seyahat etmeleri zo­

       geçici görev yolculuk  ve ikametlerinde,    runlu görülenler (özel kalem müdürü, ko­
       her ülkedeki  kalış süresi için o ülkeye  ruma  görevlisi, mütercim  gibi) geçici
       ilişkin gündelik  miktarı ödemeye  esas   görev gezilerini uçakla yapabilirier.
       alınır.


         Yurtdışına   her   çıkışta,  seyahat     2- Yukanda  sayılanlar dışında kalan
       süresinin  ilk on  günü  için ödenecek    personel de  onay makamının   takdirine
       gündeliker  %50  arttırılmak suretiyle he­  bağlı olarak aşağıda belirtilen ivedi ve zo­
       saplanır.                     runlu hallerde uçakla yolculuk yapabile­
                                ceklerdir.

         Aynı  süre ile sınırlı kalmak kaydıyle
       yurt dışında  yatacak  yer  temini  için    a) Tabii afet ve felaketler, salgın has­
       ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendi­  talık ve olağanüstü hallerin meydana gel­
       renlere faturada gösterilen yatak bedeli­   mesi, asayiş ve güvenlik  gerekleri ile
       nin, hesaplanan gündeliklerinin %40  ını   soruşturmalara ilişkin görevlendirmeler,
       aşması halinde, aşan kısmın %70 i ayrıca
       ödenir.                       b) Bulunulan  yer ile görev mahalli
                                arasında 600 km den  fazla mesafe olan

         Geçici     görevle     yurtdışına   görevlendinneler,
       gönderilenlere,    özel    anlaşmalan
       gereğince, yabancı devlet, uluslararası ku­   İki mesafe arasında uzaklığın tesbitin-
       ruluş  veya  diğer  resmi  kuruluşlar   de T.C Karayolları Genel Müdürlüğünce
       tarafından  ödeme  yapıldığı takdirde bu   belirlenen mesafe cedveli esas ahnacaktır.
       ödemeler  gündeliklerinden  indirilir.
                                  Bu görevlendirmeler onay  makamının
                                takdirine bağlıdır. Belediyelerde  onay
         C) Yurt İçi ve Yurt Dışı Görev gezi­   merci, belediye başkanı, il özel idarelerin­
       lerinde Uçakla  Seyahatler:           de onay  merci  vali'dir. Onaylar, her
                                görevlendinne  için ayrı ayn alınacaktır.
         1- Yurt İçi Seyahatler: 1994 Mali Yılı  Belirli kişilerin genel görevleri için bütün
       Bütçe  Kanununun  60 ncı maddesinin  11    yolculuklarını  uçakla  yapabilecekleri
       nci bendine göre, kimlerin, hangi hallerde  yönünde  tüm yılı veya belli bir dönemi
       yurtiçinde uçakla seyahat edecekleri konu­   kapsayacak  şekilde tek bir toplu onay
       sundaki esas ve usulleri Maliye Bakanlığı   alma yoluna gidilmeyecektir.
       tesbit  edecektir.  Maliye   Bakanlığı,
       yayınladığı (1994 Mali Yılı Bütçe Uygu­     Kurs, seminer  ve hizmet  içi eğitim
       lama Talimatı Sıra No: 2) de bu husustaki   amaçlı  seyahatler zorunlu  olmadıkça
       esas ve usulleri tesbit etmiştir.        uçakla yapılmayacaktır.


                                                   153
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15