Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

0           O   O ^ Ct
   BELEDİYE        BAŞ                ^     miLLEWmWLUQW
          BİRLİKTE        YURaJîyLElSÛL^.^İLû[n)DE.

                                                Fethi AYTAÇ
                                           Emekli Vali -  Gn.  Md.

    ilginç bir durum:                  Ali DİNÇER  C H P ' d e n v e Melih G Ö K Ç E K
                             RP'den  Ankara,  Bedrettin  D A L A N D Y P ' d e n
    Sanki bir milletvekili genel seçimi yaşanı­  İstanbul ve Işın ÇELEBİ  ANAP'tan  İzmir, Bü-
   yormuş  gibi hareket dolu bir havada geçen   yükşehir  belediye  başkanlıklarına  a d a y oldu­
   ve birçok çevrelerce  beklenmiyen   sonuçlar   lar.
   getiren 27 Mart mahalli idareler genel seçim­
   leri üzerinde durulmağa  değer  bazı konuları    Adaylığını ilan ederken sayın  Işın ÇELEBİ,
   da gündeme  getirdi.                milletvekilliğinden  istifa dilekçesini  T B M M
                              Başkanlığına  verdi. S a y a n D A L A N d a beledi­
    O konulardan   biri de, eskiden belediye  ye başkanlığını  k a z a n m a z s a Meclise dönmi-
   başkanlığı yapmış  olup ta halen milletvekili yeceğini  belirtti. Buna karşılık diğer adaylar,
   bulunan  bazı parlamenterlerin, belediyelerin-   belediye  başkanlığını  kazandıkları  takdirde
   deki çok hareketli yaşamlarından   sonra mil­  milletvekilliğinden ayrılacaklarını belirttiler.
   letvekilliğini çok durağan (= pasif) bulup yeni­
   den  belediye başkanlığına  dönmeye   heves    Yasal  Durum  Ne İdi ?
   etmelerinin görülmüş  olması idi.           Bu  farklı yorumların  kaynağı   yasalardı.

                              Özellikle Anayasa'nın  bazı maddelerinin  y o -
     Yeni yılın (1994'ün) ilk günlerinde basına
   yansıyan  haberlere  göre  milletvekili sıfatını rumlanış farkıydı. Zira,
   taşıyan eski belediye başkanlarının sayısı 26    Anayasamızın    "Üyelikle  Bağdaşmayan
   idi ve çoğunun gönlünde  yeniden  belediye   işler" başlığını taşıyan  82  nci  maddesi;
   başkanlığı yatmakta  idi.             TBMM  üyelerinin devlet ve diğer kamu  tüzel
                              kişilerinde ve bunlara  bağlı kuruluşlarda  ...
     Bu  durum  ilginçti. Çünkü şimdiye  kadar
   belediye  başkanlığı  milletvekilliğine giden  görev  alamıyacaklarını;  s o n bendinde  d e
   yolda  bir sıçrama tahtası iken şimdi tersine  TBMM   üyeliği ile bağdaşmayan  diğer görev
   milletvekilliği belediye başkanlığına  dönüş   ve işlerin kanunla düzenleneceğini;
   tahtası oluyordu.                    "Üyeliğin Düşmesi"   başlığını taşıyan  84
                              üncü maddesi  ise, istifa eden ... üyelikle bağ­
     Bu heveste kuşkusuz  milletvekilliğinin gö­
                                              eden
                                          kabul
   rünüşteki  durağanlığı  yanında,  son  yıllarda  daşmayan  bir hizmet düşmesine   ... milletlve-
                              killerinin
                                   üyeliklerinin
                                                 Meclis üye
   belediye  başkanlarının  -herhangi bir önleyici  tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verile­
   tedbirle  karşılaşmada-   sağladıkları  büyük   ceğini, öngörmekte idi.
    maddi  imkanların ve artan siyasi itibarlarının
   özendirici etkisinin de payı vardı.          82 nci  maddenin   s o n bendinde  sözü
                              geçen  ve konumuzla  çok yakından  ilgili bir
     Ancak  aday adayı durumunda  olan millet­  düzenleme  1580 sayılı Belediye  Kanunu'nun
   vekillerini düşündüren  bir durum  söz konusu   26 ncı maddesinde  yer aldığı gibi 2972 sayılı
   idi: A c a b a belediye başkanlığına a d a olabil­ Mahalli idareler ile Mahalle Muhtarları ve ihti­
    mek için milletvekilliğinden istifa etmek gere- yar Heyetleri Seçimi Hakkında  Kanunun  yıl­
    kirmiydi? Gerikiyorsa milletvekilliğini feda et­ başı  öncesinde    yürürlüğe   konulmuş
    m e ğ e değer miydi?                28.2.1993 tarih ve 3959 sayılı kanunla deği­
                              şik 17 nci maddesinde   d e ekraren  y e r al­
                                              t
     Belediye  başkanlığına  aday olacak millet­
   vekillerinin bu görevlerinden  istifaları gere­ mıştı.
    kip gerekmediği   konusunda   Parlamento     1580   sayılı  Kanun,    madde    26
    çevresinde  ve hukukçular  arasında farklı gö­   (19.7.1963  gün  ve 307  sayılı kanunla
    rüşlerin ortaya atıldığı gözlendi.          değişik)

     Bu farklı değerlendirmelerin  yarattığı te-   "Cumhuriyet  Senatosu  üyeliği, milletvekil­
    rüddütler  nedeniyle  sonuçta  hatırlanacağı  liği, il genel meclis üyeliği, köy muhtarlığı ile
    gibi sayın milletvekillerinden:           belediye  meclisi üyeliği veya belediye baş-

   248,                               -        İLLER ve BELEDİYELER
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14