Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

belediyenin  seçilmiş  yöneticilerinin  büyük  Anlaşma  olmadığını belirtenler o n d a bir (%
      ç o ğ u n l u ğ u (% 72.5'i) bugünkü kopkoyu koru- 10.1) düzeyindedir. Belediyecilik eğitimi kap­
      manlığın  kaldırılmasını yada  değiştirilmesini  samında,  "genel yarar", "kamu yaran", "top­
      istemektedir.  Belediyenin  nüfusu  küçüldük­  lum yaran" gibi kavramlar üzerinde seçilmiş­
      çe, yönetsel denetimin  kaldırılmasını isteme  lerin aydınlatılmasında yarar görmekteyiz.
      oranı azalmakta,  buna  karşılık kaldırılmama-
        i
      sını steyenlerin oranı artmaktadır. Günümüz­     Yukarıdaki  açıklamları  özetlersek,  seçil­
          y
                         y
      de ç o k akınma  konusu  olan ve erel yöne­  miş belediye  (bu gözlemler  atanmışlar  için
      tim  özerkliğine   büyük  engel  oluşturan  de geçerlidir) yöneticilerinin yerel özerklik,
      yönetsel  denetimin  küçük belediyelerin se­  yönetsel ve akçal özerklik, yerel demokrasi,
      çilmiş yöneticilerin kaldırılmamasını  isteme­  katılımcı demokras,! k a m u yararı konularına
      leri yerel özerklik ve demokrasi  anlayışının  ilişkin temel kavramlar üzerinde  açık seçik
      gelişemeyişinin  bir yansımasıdır.         bir bilgi ve görüş sahibi olmadıkları anlaşıl­
                                maktadır.  Kendileriyle ilgili eğitim gereksin­
       Belediye Vergi Koyma    Yetkisi
       Verilmeli mi?                   melerine  ilişkin görüşlerini belirtirken işin bu
                                yönüne  hiç değinmemişlerdir.  Zaten  değin­
       Yere!  özerklik  ve demokrasi   açısından  memiş  olmaları da bu onuda  önemli  ölçek­
                                             k
      önemli  olan bir önkoşul d a belediyelere, öz  te eğitim gereksinmesinin  varlığına bir gös­
      gelirlerini arttırmak için vergi k o y m a yetkisi terge sayılmaktadır. Belediye yöneticilerine
      tanınmasıdır.  Seçilmişlerin büyük  çoğunluğu   yönelik hizmetiçi etkinliklerinde v e rgün ö ğ ­
                                                    ö
      (% 64'ü) b u etkinin belediyelere tanınmasın­  retim kurumlannın zlencelerinde   yerel yöne­
             y
                                           i
                    b
      dan yana  olurken % 10'u una   karşı çıkmak­  timlerle ilgili çağdaş temel kavramların ka­
                        ö
                   o
      tadır. A z bir o r a n d a d a lsa bu neriye karşı zandırılmasına    ö n e m    verilmesi
      çıkanların, b u g ü n k ü gibi devletin gelirlerin­ gerekmektedir. Halkın yerel işlere, belediye
      d e n ayrılacak paylara bağımlı kalmayı yeğle­ yönetimine  ve enetimine  katılmasını geliştir­
                                        d
      meleri  düşündürücüdür.
                                mek  açısından yalnızca belediye yöneticileri­
       Belediye  meclisi toplantılarında genel ya­  ne  ve çalışanlarına  değil, aynı  zamanda
      rarı gerektiren konulardaki  kararlarda  deği­  halka yönelik kentsel toplum  kalkınması  ve
      şik siyasal partilerden üyelerin anlayabildik­  halk eğitimi etkinliklerine de gereksinim var­
      leri seçilmişlerin  %  64'ünce   belirtilmiştir. dır.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13