Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Seçilmiş  Yöneticilerin  Halkoylamasıyla    mesi  konusunda   olumlu  tutum  ve davranış­
   Düşürülmesi   (Geri Qagirma)           lar kazanmalarını sağlayıcı bir eğitim   verilme­
                             si gereği vardır.
   Halkın katılımı açısından önemli  bir nokta
  da başkan  ve meclis üyelerinin görevlerine     Halkın katılımı için önemli bir gösterge de
  halkoylamasıyla   son  verilmesinden   yana  halkın belediye  çalışmalarına  katılıp katılma­
  olanların üçte  ikilik bir çoğunluğu (% 63.7)  dığı, belediyeye  güçlük  çıkarıp çıkarmadığı,
  oluşturmalarıdır.  Bununla  birlikte, buna karşı destekçi  olup olmadığıdır.  Atanmış  yönetici­
  olanların üçtebirlik (% 33.6'lık) bir düzeyde ol­  lerin yaklaşık beşte biri (% 21.7'i) kenttaşların
  ması  demokratikleşme   açısından  ilgi çekici belediye  hizmetlerine  katılmadığını,  yarısın­
  bir eğitim gereksinimini  yansıtmaktadır.      dan  çoğu (O/o 51.5'i) belediyenin aldığı karar­
                             ların uygulanmasına   halkın güçlük  çıkardığını
    Önemli Konularda Halkoylaması           bildirmişlerdir. Seçilmişlerden   beşte  birine
    Gerekli                      yakın bölümü  (% 19.3'ü) halkın kararların uy­
                             gulanmasına   hiç  katılmadığını,  yarısından
    Önemli  kararlarda  halkoylamasına   gidil­
  mesinden   yana  olanların beşte  dördü  (%  çoğu  (°/o 51.5'i) belediyenin aldığı kararın uy­
  81.1'i) aşması demokratik  anlayışın gelişimi  gulanmasında   halkın güçlük çıkardığını biraz
  açısından  olumlu  bir göstergedir. Bununla   daha  düşük  oranda  (0/042.2 ile) belirtmiştir.
  birlikte % 18.6 gibi önemi ibir bölümün buna  Atanmış  belediye  yöneticilerine  göre  halkın
  karşı  çıkması, demokratikleşme    açısından   bu katılımı o/o 40.9 oranıyla istemde bulunma,
   üzerinde durulması gereken bir   durumdur.     o/o 15.8 ile tepki göstermek biçiminde  olmak­
                             tadır. Seçilmişler de gereksinme ve istem   bil­
    Demokrasinin     Gelişmesine    Yerel   dirme biçimindeki  katılımı en başta (o/o 44.6),
    Demokrasinin   Katkısı             tepki göstererek  karşı çıkma  biçimindekini
                             de yaklaşık aynı oranda  (15.0 ile) bildirmiştir.
    Yerel seçimlerin bir genel seçime dönüş­   Kısaca her  iki yönetici kümesinin  yanıtları bir­
   türüldüğü ülkemizde, demokrasinin   gelişme­   birine koşuttur. Para, iş gücü, taşınmaz  ba­
   si açısından önemli bir konu da demokrasi­   ğışlama, araç  - gereç sağlama  biçimindeki
   nin gelişmesinde   yerel demokrasinin   ne  katılımları seçilmişlerin yaklaşık beşte biri (o/o
   derecede  belirleyici olduğudur. Konuya  iliş­ 18.5'i) atanmışların °/o 17.3'ü belirtmiştir. Hiz­
   kin soruya seçilmişlerden  alınan yanıtlardır.  metin görülmesindeki   bu tür katkılar kentsel
   Sormacayı   yanıtlayanların  dörtte birin (%  toplum  kalkınması   çalışmaları  açısından
   25.4'ü) demokrasinin  gelişmesini  yerel de­  önemlidir.
   mokrasinin  belirleyeceğini  savunurken,   %
   36.3 gibi önemli bir bölümünün  de ülke çar   Halkın katılımını kolaylaştırmak  açısından
   pındaki  gelişmelerin  demokratik   gelişmeyi  önemli  bir düzenek olarak mahalle  muhtarlı­
   belirleyeceği  görüşündedir.   Geri kalan  %  ğına tüzel kişilik verilmesi, böylece  kentlerde
   37.2'lik yönetici kesimi, her ikisinin eşit ağır­ yeni bir yerel yönetim basamağı  oluşturul­
   lıklı olduğu görüşündedir.  Sonuncu  görüşe   ması yolundaki öneriye seçilmiş   belediye yö­
   sahip olanların yerel ve ülkesel ölçekteki de­   neticilerinin o/o i6'ı halkın katılımı, °/o 15'i hiz­
   mokrasinin  gerçekleşmesinin  birbiriyle bağ­  metlerin daha  iyi görülmesi, o/o 44'ü de her iki
   lantısını kurabileceklerini düşünebiliriz. Fakat  amaç  için yararlı olacağını bildimiştir. Mahal­
   yerel demokrasinin   öneminin yalnızca  döret-  lenin hiçbir yararı olmayacağını   bildirenler
   te birlik bir kümece vurgulanması belediyeci-    seçilmişlerin  beşte birinden  biraz çoğu (o/o
   !ik eğitimi açısından dikkate alınması gere­      oluşturmaktadır.
   ken bir tutumdur.                 ~22'\n\)
                               Yerel Yönetimler   Üzerinde  Özeğin
    Kent Yönetimine   Halkın  Katılımı        Yönetsel Denetimi    (İdari Vesayeti,
                               Yönetsel  Korumanlığı)
    Belde  halkının meclis toplantılarına ilgisiz
   olduğunu  bildirenler yarının üstüdedir (% 51).   Özeğin yerel yönetimler  üzerindeki  yönet­
   İlgili olduğunu bildirenler % 15.9 gibi oldukt- sel korumanlığının (idari veseyatin) kaldırıl­
   ça küçük  bir kümeyi oluşturmaktadır. Yanıtla­    masını  seçilmişlerin  °/o 34.4'ü  istemekte,
   rın üçte biri (% 33'ü) halkın meclis toplantıla­ buna karşılık °/o 22.'i kaldırılmamasını savun-
   rıyla biraz ilgili olduğunu bildirmiştir. Halkın maktaır. Geriye kalan °/o 35.1'İlk bir kümede
   katılım açısından  bu ilgisizliğin giderilmesi  de bugünkü  korumanlık  dizgesinin  değiştiril­
   doğrultusunda   belediye  yöneticileri yanında  mesi, bunlardan  °/o 28.9'u yargısal denetimin
   halkın demokrasinin   gereği olan yerel işlerle  yeter olduğu, °/o 6.2'si de akçal denetimle ye-
   ilgilenme ve katılma koşulunun  yerine getiril­  tinilmesi gerektiği  görüşündedir.   Kısacası
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12