Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

yerel özerklik v e d e m o k r a s i d e n (% 19.3 ile) ğunlukta olmasını istemektedir. T ü m ü atan­
     d a h a ç o k ö n e m vermektedirler. Büyük ço­ mışlardan  olsun  diyenler  % 3.5  gibi ç o k
     ğ u n l u ğ u (% 60.9'u) her ikisine de eşit ağırlık küçük bir üzeydedir. Buna karşılık, atanmış­
                                     d
     v e r m e k t e d i r . Belediyenin yerel demokrasi­ ların çoğunlukta olmasını isteyenler % 15.6
     nin beşiği v e okulu olduğu bilincinin seçilmiş­ düzeyindedir. Şu ada bu biçimde  atanmış­
                                          y
     lerde yeterince  yaygın  biçimde  benimsen-   ların çoğunlukta  olmasını isteyen  belediye
     m e d i ğ i anlaşılıyor.              bakan ve üyeleri beşte bire yakındır (% 19.1).
                                Her ikisinin de e n c ü m e n d e eşit ağırlıkta tem­
       B u g ü n k ü s e ç i m dizgesiyle yerel halkın sil edilmesi görüşünü ileri sürenler % 30.1
     meclislerde  gereği gibi emsil  edilmediği ka­
                   t
     nısında  olanlar beşte  bir dolayındadır (%  düzeyindedir.  Çoğunluğu  seçimle  gelsin di­
                                         k
     19.3). Atanmış  yöneticiler de aşağı  yukarı  yenler (O/o 25.1) arşısında çoğunluğu  atan­
     aynı o r a n d a (% 21.7) bu görüşü belirtmişler­ mışlardan oluşsun görüşünü de ileri sürenler
     dir. Gerçi, yöneticilerin büyük çoğunluğu hal­ vardır {% 25.6).
     kın temsil edilmediği  doğrultusunda   görüş
     belirtmişlerse  d e beşte birin benimsediği bu   Atanmış  belediye yöneticilerinin görüşleri,
     g ö r ü ş ü n bir yana itilemeyecek ölçüde bir biraz da atanmış kişiler olmalarından olabilir,
     temsil s o r u n u n u n varlığını yansıttığı da bir  encümenlerde atanmışların şu d a bu biçim­
     gerçektir.                      de atanmışların  çoğunlukta  bulunması  d o ğ ­
                                rultusunda  görüş belirtmişlerdir. Bunların yal­
                                        t
       Belediye  Meclislerinde Sivil Toplum      nızca o/o 6.4'ü ümüyle, °/o 7.9'u çoğunluğuyla
       Örgütlerine Sandalye Ayrılmalı     mı?    seçilmişlerden  oluşsun  görüşündedir.  Buna
                                karşılık, soruyu yanıtlayan bu öneticilerin °/o
                                                y
                     t
       Belediye  meclisinde  sivil oplum  örgütleri­
     ne belli sayılarda sandalye ayrılmasına ilişkin 22.3'ü tümüyle, °/o 26.8'i çoğunluğuyla atan­
     bir s o r u y a verilen yanıtlar d a ilginçtir. Seçil­ mışlardan oluşması görüşündedir. Atanmış
                                                     y
     mişlerin o/o 58.4 gibi önemli bir bölümü (yak­ yöneticilerin yaklaşık yarısı {% 49.1 )i şu a da
     laşık beşte üç) bunu olumlu  karşılarken k ü ­ bu biçimde atanmışların çoğunlukta olmasın­
     ç ü m s e n m e y e c e k bir bölümü oluşturan % dan olmasını istemektedir. Yüzde  36.6 gibi
                                            s
     38.4'lük bir b ö l ü m ü buna karşı çıkmıştır. Ya- önemi ibir bölümü de eçilmiş ve atanmışlar
     nıtlıyanların "sivil toplum örgütü" kavramını   eşit sayıda olmasından yanadır.
     tam  b i l m e m e l e r i n d e n d e kaynaklanabilece­ Bilindiği gibi, belediye organlarının seçim­
     ğini d ü ş ü n e r e k seçilmişlerin sendika, koope­ le işbaşına gelmeleri, Anayasa gereğidir.
                        ö
     ratif, d e r n e k , meslek odaları vb. rgütler y o ­
     luyla  belediye  yönetimine   ve  denetime   Bugün,  h e m 3030 sayılı yasaya bağlı ana­
     katılmasından   yana  olmıyanların  bulunması   kent belediyelerinde  encümenler   yalnızca
     d e m o k r a t i k l e ş m e , katılımcılık açısından d ü ­ atanmışlardan, h e m de 1580 sayılı yasaya
     ş ü n d ü r ü c ü d ü r .               bağlı belediyelerde encümenler  karma  nite­
                                likte olup Anayasaya aykırı biçimde atanmış­
       Uygulamada   Halkın Güçlük   Çıkarması    lar çoğunlukta  bulunmaktadır.  Tümüyle  ya
                                da en azından  çoğunluğuyla  seçilmişlerden
       Halkın u y g u l a m a d a güçlük çıkardığı görü­
      şünü, seçilmişlerin  % 51.5'i atanmışların %  oluşan bir encümen  yerine tersinin savunul­
      42.2'i belirtmiştir. Bu, belediyelerde halkla iş­ ması demokratikleşme  açısından  ilginç bir
      birliği v e katılımı konusunda önemli sorunlar  aykırı görüşü yansıtmaktadır.
      yaşandığının  belirtisidir.              Parti Örgütüyle  İlişkiler

       Belediye  Encümeninin   Oluşumu         Partiden gelen istemlere duyarlılık açısın­

       Belediyenin  sürekli çalışan bir karar orga­ dan hizmet sunarken  partiye öncelik tanıya­
      nı olan "Belediye Encümeni"nin  nasıl oluştu­ cağını bildiren seçilmişlerin oranı °/o 4. gibi
                                        d
      rulması gerektiğine  ilişkin soruya alınan ya­ çok düşük bir üzeydedir.  Koşullar eşit oldu­
      nıtlar ilgi çekicidir.  Encümen   tümüyle   ğunda  partinin istemine yeğleyenler  beşte
      seçilmişlerden   olsun  diyenler  beşte  biri bire yaklaşmaktadır. {°/o 18.3). Yaklaşık beşte
      (25.7) oluştururken, seçilmişlerin çoğunlukta   döndü (O/o 77.6) de eşit davrandığını belirtmiş­
                                    d
      olması  g ö r ü ş ü n ü belirtenler de hemen  tir. Bu emokrasi ve tüze devletinin eşitlik il­
      h e m e n aynı orana (% 25.1'e) ulaşmaktadır.  kesi açısından olumlu bir göstergedir. A m a
           a
                                                     t
                                        b
      Başka bir nlatımla, seçilmişlerin yaklaşık ya­  beşte birlik bir ölümün buna karşı bir utum
      rısından biraz ç o ğ u (% 50.8'i) şu ya da bu öl­ içinde olması eğitsel etkinliklerde üzerine
      çekte e n c ü m e n l e r d e seçilmiş üyelerin ço- ciddiyetle durulmasını gerektirmektedir.
      İLLER ve BELEDİYELER              —           ^  ' -----       24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11